Haluatko erottua laadukkaammilla videosisällöillä ja mielenkiintoisemmilla tarinoilla?

Videotuotanto Joensuu

Haluako kas­vattaa myyn­tiäsi ja rakentaa uskot­tavaa brändiä? Ehkä haluat sitouttaa asiak­kaitasi ja työn­te­ki­jöitäsi tai tehdä yksin­ker­tai­sesti parempaa rek­ry­tointia? Refedo toteuttaa visu­aa­li­sesti, tek­ni­sesti ja tari­nal­li­sesti kor­kea­laa­tuista video­tuo­tantoa toi­mia­lu­eella Joensuu. Video­ku­vaa­jamme suun­nit­te­levat ja toteut­tavat kek­se­liäitä video­si­sältöjä, joiden avulla sinä voit erottua kil­pai­li­joistasi. Video­tuo­tannon lisäksi pal­ve­lui­himme kuu­luvat myös kir­jal­liset refe­rens­si­ta­rinat. Ota roh­keasti yhteyttä, kun etsit ammat­ti­tai­toista video­ku­vaajaa alu­eella Joensuu.

Näkemystä, kokemusta ja monipuolista osaamista

Refe­dolla työs­ken­telee moni­puo­linen joukko työ­hönsä into­hi­molla suh­tau­tuvia ammat­ti­laisia aina video­ku­vaa­jista ja sisäl­lön­tuot­ta­jista ani­maat­to­reihin ja tuot­tajiin. Kokoamme asian­tun­tevan tiimin käyt­töösi, olipa täh­täi­messäsi puhut­televa asia­kas­ko­ke­mus­video, mukaan­sa­tem­paava video­striimaus, vakuuttava kir­jal­linen refe­rens­si­tarina tai jotain siltä väliltä. 

Katso tästä kaikki palvelumme

Asiakaskokemusvideo

Asia­kas­ko­ke­mus­video eli refe­renssi- tai asia­kas­tarina video­muo­dossa on yksi tehok­kaim­mista mark­ki­noin­ti­kei­noista, jolla vakuuttaa poten­ti­aa­liset asiakkaat. Asia­kas­ko­ke­mus­vi­deolla pääs­tätte ääneen asiak­kaanne ja annatte posi­tii­visen palautteen puhua yri­tyk­senne puolesta.

Työntekijävideot

Työn­te­ki­jä­video tai rek­ry­toin­ti­video on yksi tehok­kaim­mista kei­noista tavoittaa poten­ti­aa­li­simmat työn­ha­kijat ja rakentaa työ­an­ta­ja­mie­li­kuvaa.
Suo­si­tusten avulla on helppo vakuuttaa työn­te­ki­jä­mark­ki­noiden par­haimmat tekijät.

Valokuvaus

Ikuista tuot­teesi, pal­velusi sekä tekijäsi ja erot­taudu laa­duk­kailla kuvilla  sivus­tollasi kuin myös muilla alustoilla.

Kirjallinen sisältö

Kir­jal­linen artikkeli tai blo­gi­teksti on par­haim­millaan menes­tys­tarina, joka herättää poten­ti­aa­li­sessa asiak­kaassa luot­ta­musta ja vai­kuttaa siten posi­tii­vi­sesti osto­pää­tökseen. Hyö­dynnä artik­ke­leita sisäl­tö­mark­ki­noin­nissasi ja tarjoa asiak­kaille sekä työn­ha­ki­joille tärkeää informaatiota.

Yritysvideo

Yri­tys­video auttaa luomaan mie­li­kuvia, raken­tamaan brändiä ja lisäämään tun­net­tuutta. Laa­dukas yri­tys­video on tarina, joka vah­vistaa asian­tun­ti­juutta ja herättää poten­ti­aa­li­sissa yhteis­työ­kump­pa­neissa ja asiak­kaissa luot­ta­musta.  

Videostriimaus

Video­striimaus mah­dol­listaa eri­laisten tapah­tumien ja kou­lu­tusten jär­jes­tä­misen etänä, verkon väli­tyk­sellä. Laa­dukas strii­maus­pal­ve­lumme tarjoaa nyky­ai­kaisen, tehokkaan vaih­toehdon suorien live­lä­he­tysten toteu­tukseen ja tal­len­nukseen. 

Animaatiot

Ani­maatiot ovat tehokas tapa tehdä moni­mut­kai­sista asioista hel­posti ymmär­ret­täviä. Ani­maa­tio­videot herät­tävät tarinan, pro­sessin tai tuotteen henkiin ja muut­tavat viestin kou­kut­tavaan muotoon.

Miksi valita Refedo?

Videokuvaaja Joensuu

Ketterä konsepti

Video­si­säl­töjen tuot­ta­minen miel­letään usein ras­kaaksi ja hitaaksi pro­jek­tiksi. Mutta sitä sen ei tar­vitse olla! Refedon val­miiksi hiot­tujen, sel­keiden kon­septien ansiosta video­tuo­tanto sujuu kans­samme vai­vat­to­mammin, ket­te­rämmin ja tehok­kaammin kuin koskaan ennen.

Sopiva hinnoittelu

Laa­duk­kaasta video­tuo­tan­nosta ei myöskään tar­vitse maksaa mal­taita. Val­miiksi rää­tä­löi­tyjen haas­tattelu- ja tuo­tan­to­pro­sessien sekä kokeneen tuo­tan­to­tiimin ansiosta pys­tymme toteut­tamaan video­tuo­tantosi nopeasti ja kil­pai­lu­ky­kyisin hinnoin.

Timanttinen toteutus

Työ­hönsä into­hi­molla suh­tautuva, asian­tunteva tuo­tan­to­tiimi ja nyky­ai­kainen kalusto takaavat tek­ni­sesti ja visu­aa­li­sesti laa­dukkaan lop­pu­tu­loksen. Meiltä saat käyt­töösi rop­pa­kau­palla tek­nistä osaa­mista ja luo­vuutta sekä ripauksen len­nok­kuutta ideoihisi.

Miten hommat etenevät?

Video­tuo­tanto ja sisäl­tö­mark­ki­nointi vai­vat­to­malla avaimet käteen -konseptilla

Aloituspalaveri

Video- ja teks­ti­si­säl­töjen tuo­tanto vie sinun aikaasi vain aloi­tus­pa­la­verin verran. Aloi­tus­pa­la­ve­rissa käydään yhdessä läpi kaikki pro­jektiin liit­tyvät asiat, tavoit­teista aika­tauluun ja toteu­tukseen. Tämän jälkeen me huo­leh­dimme kai­kesta muusta.

Suunnittelu ja käsikirjoitus

Sovimme tuo­tannon aika­taulun sinun toi­veidesi mukai­sesti. Suun­nit­te­lemme ja käsi­kir­joi­tamme valmiin tuo­toksen aloi­tus­pa­la­verin ja mah­dol­listen haas­tat­te­lujen poh­jalta. Lähe­tämme suun­ni­telman sinulle vielä hyväk­syt­tä­väksi ennen kuin ryh­dymme hommiin.

Valmis tuotos ja jakelu

Toteu­tamme videon tai kir­jal­lisen refe­renssin ja lähe­tämme sen sinulle kom­men­toi­ta­vaksi. Hyväk­sy­tämme mate­ri­aalin myös mah­dol­li­sella refe­rens­sia­siak­kaalla. Lopuksi toi­mi­tamme valmiin tuotteen rajat­tomaan käyt­töönne, ladat­tavan linkin kautta.

Kiinnostuitko?

Etsitkö ammattitaitoista videokuvaajaa alueella Joensuu? Ota yhteyttä lomakkeella ja kerro tarpeistasi, niin palaamme sinulle pian!