Muuta viestisi helposti ymmärrettävään muotoon.

Animaatiot

Ani­maatiot ovat tehokas tapa tehdä moni­mut­kai­sista asioista hel­posti ymmär­ret­täviä. Ani­maa­tio­videot herät­tävät tarinan, pro­sessin tai tuotteen henkiin ja muut­tavat viestin kou­kut­tavaan muotoon.

Animaatiovideot

Refedo toteuttaa laa­dukkaat ani­maa­tio­videot monen­laisiin käyt­tö­tar­koi­tuksiin. Ani­maatiot sovel­tuvat mai­niosti esi­mer­kiksi yri­tyksen mark­ki­nointiin, tuot­teiden lan­see­raukseen, yri­tyksen tai sen palve­luiden esit­telyyn sekä ope­tukseen. Toteu­tamme ani­maatiot avaimet käteen -rat­kai­sulla teidän toi­vei­denne mukaan.   

Animaatiot pähkinänkuoressa

Ani­maatio on hauska ja tehokas tapa esittää asioita hel­posti lähes­tyt­tä­vässä muo­dossa. Nopea­tem­poi­sista mutta sel­keistä ani­maa­tioista voidaan rajata pois kaikki yli­mää­räinen ja kiin­nittää huomio kaikkein olen­nai­simpaan.   
 

Havainnollistavaa ja mieleenpainuvaa

Visu­aa­li­sesti kiin­nos­tavien mutta simp­pe­leiden ja tii­viiden ani­maa­tioiden viesti on helppo ymmärtää. Samalla video jää staat­tista kuvaa tai pelkkää tekstiä paremmin mieleen. Ani­maation keinoin on mah­dol­lista visua­li­soida myös sel­laisia asioita, joita emme muuten voisi nähdä – pintaa syvem­mältä. 

Kilpailukykyinen hinnoittelu

Ani­maatio on kus­tan­nus­te­hokas rat­kaisu video­tuo­tantoon, sillä sen teke­minen ei vaadi kuvaus­paikkoja tai suurta kalustoa. Lisäksi kil­pai­lu­ky­kyisen hin­noit­telun takaavat ketterä kon­sep­timme ja ammat­ti­tai­toinen tuotantotiimimme. 

Animaatiot

Animaatiot avaimet käteen -palveluna 

Aloituspalaveri

Käydään yhdessä läpi ani­maation tyyli, kesto ja koh­de­ryhmä sekä muut toiveet ja tavoitteet videon suhteen.  

Tarinan suunnitteleminen

Aloi­tus­pa­la­verin poh­jalta teemme teille luon­noksen ani­maation tari­nasta ja muok­kaamme sitä toi­vei­denne mukaan.

Kuvakäsikirjoitus

Kun tarina on valmis, teemme siitä kuva­kä­si­kir­joi­tuksen. Sen avulla on helppo hah­mottaa, miltä valmis ani­maatio tulee näyt­tämään ja käsi­kir­joi­tusta voidaan vielä tarpeen mukaan hioa.  

Valmis animaatio

Kuva­kä­si­kir­joi­tuksen val­mis­tuttua teemme ani­maation, lisäämme siihen sopivat äänet sekä musiikin ja video on valmis julkaistavaksi. 

Tutustu työmme jälkeen!