Blogi

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme! Refedon kuulumisten lisäksi löydät blogistamme ajankohtaisia kirjoituksia muun muassa videomarkkinoinnin trendeistä sekä sujuvan videotuotannon tekemisestä. 

Opas

Videot ostopolun eri vaiheissa 

Aiemmin käsit­te­limme kat­ta­vasti eri­laisia videoita rek­ry­mark­ki­noin­nissa: Videot rek­ry­mark­ki­noin­nissa: Miten hyö­dyntää eri­laisia videoita eri vai­heissa?. Tällä kertaa syven­nymme eri video­tyyppien hyö­dyn­tä­miseen osto­polun näkö­kul­masta. Jokainen video­tyyppi puhuttelee

Lue lisää » 
Yleinen

Refedon suosittelemat kuvasuhteet 

Vauh­dik­kaasti kehit­ty­vässä sosi­aa­li­sessa mediassa kuva­suhteet muut­tuvat jat­ku­vasti nopeammin, mikä tekee kana­vaop­ti­moidun sisällön tuot­ta­mi­sesta haas­tavaa. Toi­saalta oikeaop­pi­sesti opti­moitu sisältö toimii tehok­kaammin ja luo kat­so­jalle huo­mat­ta­vasti paremman

Lue lisää »