Blogi

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme! Refedon kuulumisten lisäksi löydät blogistamme ajankohtaisia kirjoituksia muun muassa videomarkkinoinnin trendeistä sekä sujuvan videotuotannon tekemisestä. 

Yleinen

Refedon suosittelemat kuvasuhteet 

Vauh­dik­kaasti kehit­ty­vässä sosi­aa­li­sessa mediassa kuva­suhteet muut­tuvat jat­ku­vasti nopeammin, mikä tekee kana­vaop­ti­moidun sisällön tuot­ta­mi­sesta haas­tavaa. Toi­saalta oikeaop­pi­sesti opti­moitu sisältö toimii tehok­kaammin ja luo kat­so­jalle huo­mat­ta­vasti paremman

Lue lisää » 
Yleinen

Niilo Lintulahti mukaan Refedon kasvutarinaan! 

Hel­mikuu alkoi meillä hie­noissa tun­nel­missa, kun saatiin toi­vottaa uusi kol­le­gamme Niilo Lin­tu­lahti osaksi meidän kas­vavaa tiimiä! Niilo toimii asiak­kuuksien parissa ideoiden mitä luo­vempia video­mark­ki­noin­ti­rat­kaisuja asiakkaillemme! 

Lue lisää »