Tavoita etäyleisöt laadukkaalla videostriimauksella.

Videostriimaus 

Video­striimaus mah­dol­listaa eri­laisten tapah­tumien ja kou­lu­tusten jär­jes­tä­misen etänä, verkon väli­tyk­sellä. Me suun­nit­te­lemme sekä toteu­tamme live­lä­he­tyksen teidän toi­venne mukaan yri­tyk­senne tiloissa tai meidän stu­diossa. Laa­dukas strii­maus­pal­ve­lumme tarjoaa nyky­ai­kaisen, tehokkaan vaih­toehdon suorien live­lä­he­tysten toteu­tukseen ja tallennukseen.

Livelähetykset ja videostriimaus 

Webi­naarien ja verk­ko­ta­pah­tumien lisäksi video­strii­maukset ovat erin­omainen työkalu esi­mer­kiksi uusien tuot­teiden lan­see­rauk­sissa sekä kon­sul­tointi- ja koulutustilaisuuksissa.

Refedo toteuttaa luo­tet­tavat video­strii­maukset ja live­lä­he­tykset eri kokoisiin tapah­tumiin tarpeen mukaan, pie­nistä puhe­strii­meistä isompiin semi­naa­reihin. Tar­joamme kaiken, mitä tar­vit­sette laa­dukkaan live­striimin ja tal­lenteen toteuttamiseen.

Videostriimaus pähkinänkuoressa

Oletteko jär­jes­tä­mässä webi­naaria tai verk­ko­ta­pah­tumaa? Me hoi­damme live­lä­he­tyksen puo­les­tanne laa­duk­kaasti verkkoon. Meillä on ammat­ti­tai­toiset tekijät ja laa­dukkaat lait­teistot kuvan näyt­tä­miseen, tal­tioi­miseen ja lataamiseen.

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Oli kyseessä sitten yhden videon tuo­tanto tai kym­menien videoiden sarja, meille jokainen pro­jekti on uniikki koko­naisuus. Alta pääset tutus­tumaan luo­muk­siimme tarkemmin.

Referenssejä

Melkein kuin paikan päällä

Tarjoa ylei­söllesi elämys, joka näyttää ja kuu­lostaa vähintään yhtä hyvältä kuin paikan päällä. Video­striimaus ja live­lä­he­tykset ovat tätä päivää, elettiin poik­keus­oloja tai ei. Onnis­tuakseen ne edel­lyt­tävät ammat­ti­tai­toista toteu­tusta sekä ensi­luok­kaista kuvan- ja äänen­laatua.

Ammat­ti­laisten toteut­tamana väl­tytte tek­ni­siltä haas­teilta ja var­mis­tatte video- ja live­strii­mauksen kor­kea­ta­soisen lop­pu­tu­loksen. Suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme strii­maukset teidän toi­veenne, tapah­tuman luonteen ja koh­de­ryhmät huo­mioiden avaimet käteen -ratkaisuna.

Kuvauskalusto.

Vaivaton ja laadukas lopputulos

Hoi­damme kaiken tek­niikkaan liit­tyvän puo­lestasi ja voit itse kes­kittyä onnis­tu­neeseen esiin­ty­miseen. Suun­nit­te­lemme tek­nisen toteu­tuksen huo­lel­li­sesti etu­käteen ja var­mis­tamme, että tek­niikka toimii koko tilai­suuden ajan sau­mat­to­masti. Ammat­ti­tai­toinen tuo­tan­to­tii­mimme, ketterä kon­septi ja laa­dukas suo­ra­tois­to­tek­niikka takaavat sel­keästi hin­noi­tellut ja kor­kea­ta­soiset strii­maus­pal­velut juuri sinun yri­tyksesi tarpeisiin.

Striimauspalveluiden tuotanto

Aloituspalaveri 

Suun­nit­te­lemme yhdessä live­lä­he­tyksen aika­taulun ja sisällön, tapah­tuman luonteen ja koh­dey­leisön tarpeet huomioiden 

Videostriimaus 

Video­striimaus toteu­tetaan sovi­tusti joko meidän tilois­samme tai tapahtumapaikassa 

Tallenteen editointi ja julkaisu 

Tal­tioimme striimin ja toi­mi­tamme sen teille. Lisä­pal­veluna myös tal­lenteen editointi 

Mielessä jotain muuta?

Etkö ole ihan varma, mil­laista sisältöä kaipaat, tai mitä siltä pitäisi odottaa? Tar­vit­setko esi­mer­kiksi selit­tävän ani­maation, vai onko kyse muista mark­ki­noin­nil­li­sista tar­peista tai laa­jem­masta brändin raken­ta­mi­sesta? Suun­ni­tellaan yhdessä juuri teille sopiva rat­kaisu, joka täyttää vaa­ti­vam­matkin tarpeenne.