Tuotamme asiakkaillemme arvokasta sisältöä liiketoiminnan kehittämisen tueksi valmiiksi räätälöidyillä video- ja sisältömarkkinoinnin konsepteilla.

Refedo

Refedoon  video- ja sisäl­tö­mark­ki­noin­ti­toi­misto. Mis­sio­namme on tuoda vai­vat­to­masti tuo­tetut sisällöt kaikkien yri­tysten saa­ta­ville.  
 
Tuo­tamme asiak­kail­lemme arvo­kasta sisältöä lii­ke­toi­minnan kehit­tä­misen tueksi val­miiksi rää­tä­löi­dyillä tehokkailla video­kon­sep­teilla, jotka eivät kuluta asiakkaan aikaa. Huip­puunsa viri­tetyn, ket­terän kon­septin ansiosta pys­tymme tar­joamaan nopeamman ja kus­tan­nus­te­hok­kaamman video­tuo­tannon.   
 
Me olemme enemmän kuin pelkkä video­tuo­tan­to­yhtiö, me suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme tari­noita ja mer­ki­tyksiä. Kattava pal­ve­lu­tar­jon­tamme koostuu video- ja teks­ti­si­säl­löistä, ani­maa­tioista sekä video­strii­mauk­sesta.  

Yritysvideo pähkinänkuoressa

Tari­namme alkoi vuonna 2019 ja ammat­ti­tai­toi­sella tii­mil­lämme olemme toteut­taneet jo satoja asiakasprojekteja. 

Toi­mi­pis­teemme sijaitsee Hel­singin Sör­näi­sissä, mutta tuo­tamme laa­duk­kaita videoita ja tari­noita samaan kil­pai­lu­ky­kyiseen hintaan asiak­kail­lemme ympäri Suomea.  

 

Ota yhteyttä tai tule käymään kahvilla! 

Puh. 045 638 4947

Käenkuja 8B 34

00500 Hel­sinki