Jos etsit vaikuttavia sisältöjä, strategista kumppania, tai huippua työpaikkaa - tulit juuri oikeaan paikkaan.

Refedo

Uuden­laisena täyden pal­velun video­toi­mistona meiltä saat kaiken. Voit luottaa siihen, että suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme tin­ki­mät­tömän rat­kaisun - oli video­tar­peesi mil­lainen tahansa.

 

Toteu­tamme kaiken yksit­täi­sistä pro­jek­teista suuriin koko­nai­suuksiin. Meillä työs­ken­telee joukko työ­hönsä into­hi­molla suh­tau­tuvia ammat­ti­laisia käsi­kir­joit­ta­jista video­ku­vaajiin sekä ani­maat­to­reista sisäl­lön­tuot­tajiin. Oli ideasi mil­lainen tahansa, meiltä saat tiimin, joka ei tingi lopputuloksesta.

 

Me olemme enemmän kuin pelkkä video­tuo­tan­to­yhtiö, me suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme tari­noita ja mer­ki­tyksiä. Kattava pal­ve­lu­tar­jon­tamme koostuu video- ja teks­ti­si­säl­löistä, valo­ku­vauk­sesta, ani­maa­tioista sekä video­strii­mauk­sesta.  

Yritysvideo pähkinänkuoressa

Tari­namme alkoi vuonna 2019 ja ammat­ti­tai­toi­sella tii­mil­lämme olemme toteut­taneet jo satoja asiakasprojekteja. 

Toi­mi­pis­teemme sijaitsee Hel­sin­gissä, mutta toteu­tamme pro­jekteja ympäri Suomea sekä Eurooppaa – missä tahansa sitten oletkin. 

Oli tar­peesi sitten yksit­täinen pro­jekti tai laa­jempi koko­naisuus niin voit luottaa siihen, että meiltä saat näke­mystä, koke­musta ja ammattitaitoa.

 

 

Ota yhteyttä tai tule käymään kahvilla! 

Puh. 045 638 4947

Eli­mäenkatu 15 

00510 Hel­sinki