Rakenna työantajamielikuvaa vaikuttavilla videoilla.

Rekryvideo 

Rek­ry­video tai työn­te­ki­jä­video on vai­kuttava keino poten­ti­aa­listen työn­ha­ki­joiden tavoit­ta­miseen sekä posi­tii­visen työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvan raken­ta­miseen. Rek­ry­vi­deoiden pää­roo­lissa ovat yri­tyksesi työn­te­kijät ja heidän koke­mukset yri­tyk­sestäsi työ­nan­tajana.
Video­muo­toisten työn­te­ki­jä­ta­ri­noiden avulla sinun on helppo vakuuttaa mark­ki­noiden par­haimmat osaajat hakemaan töitä juuri sinun yrityksestäsi.

Marko Salmi kertoo uratarinansa Digitan rekryvideolla.

Tehokas videotuotanto

Refedo tarjoaa yri­tyk­sel­lenne tehokkaan video­tuo­tan­to­kon­septin työn­tekijä- ja rek­ry­vi­deoiden teke­miseen. Ideoimme, suun­nit­te­lemme, käsi­kir­joi­tamme, ja tuo­tamme videot työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvan ja rek­ry­tointien tueksi, avaimet käteen -pal­veluna. Olemme luo­tettava yhteis­työ­kumppani ja kans­samme video­tuo­tanto tapahtuu jous­ta­vasti juuri teidän tar­peita kuunnellen.

Rekryvideo pähkinänkuoressa

Rek­ry­videon avulla tuot vai­kut­ta­valla, mutta aidolla tavalla esille hen­ki­löstön koke­muksia yri­tyk­sestäsi työ­nan­tajana. Moni­puo­li­sissa rek­ry­vi­deoissa näkö­kul­maksi voidaan valita esi­mer­kiksi yksit­täisen työn­te­kijän ura­tarina tai laa­jempi kuvaus orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rista työn­te­ki­jöiden näkö­kul­masta. Eri­laisia ura­ta­ri­noita hyö­dyn­tä­mällä autat kat­sojaa saamaan koko­nais­val­taisen kuvan yri­tyk­sestäsi työ­paikkana. Rek­ry­vi­deoita voidaan hyö­dyntää esi­mer­kiksi ura­si­vuston kävi­jä­määrän lisää­miseen, tietyn työ­paikan haki­ja­määrän kas­vat­ta­miseen tai ylei­sesti työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvan tueksi.

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Oli kyseessä sitten yhden videon tuo­tanto tai kym­menien videoiden sarja, meille jokainen pro­jekti on uniikki koko­naisuus. Alta pääset tutus­tumaan luo­muk­siimme tarkemmin.

Referenssejä: Rekryvideot asiakkaillemme

Vesivoiman vetovoima - Jennin ja Villen tarina

Tutustu kenttämyyjä Teemun liikkuvaan työhön

Töissä Rastor-instituutissa: Kohtaamisia työn äärellä

Tarinoita videotoimiston arjesta: Animaattori Alexander

Millaista on tehdä töitä tapahtuma-alalla?

ValueSource - Hankinnan Huippujengi

Miskan uratarina Nivoksella

Digita | Uratarinoita | Marko

Instalaiset − Anniina, System Specialist

Virnex - Konsultit

Me teemme rekrytoinnistanne houkuttelevaa

Työn­te­ki­jä­videon avulla rakennat hel­posti uniikkia työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvaa ja teet yri­tyk­sestäsi työn­ha­ki­joiden sil­missä hou­kut­te­levan ja kiin­nos­tavan. Laa­duk­kaasti tuo­tetut videot lisäävät myös yri­tyksesi läpi­nä­ky­vyyttä ja tun­net­tuutta. Videoiden avulla viestit vai­kut­ta­vasti siitä, miksi juuri sinun työn­te­kijäsi ovat viih­tyneet yri­tyk­sessä ja miksi he suo­sit­te­li­sivat yri­tystäsi myös muille työn­ha­ki­joille. Näin ollen videot toi­mivat erin­omai­sesti rek­ry­toinnin sekä työ­nan­ta­jabrändin kehit­tä­misen tukena.

Refedo on rekryvideoiden asiantuntija.
Refedon videotuotanto työryhmä kuvauksissa studiolla.

Me luomme teille positiivista työnantajamielikuvaa 

Autent­tiset työn­te­ki­jä­videot ede­saut­tavat kat­sojaa saamaan posi­tii­visen mie­li­kuvan yri­tyk­sestäsi. Tar­pei­siinne suun­ni­tellut rek­ry­videot kiin­nit­tävät par­haiden osaajien huomion ja herät­tävät heissä aitoa innos­tusta yri­tystäsi kohtaan. Videot tukevat sinua poten­ti­aa­listen työn­te­ki­jöiden hou­kut­te­lussa ja madal­tavat haki­joiden kyn­nystä työ­ha­ke­muksen jättämiseen. 

Vaivaton yhteistyö

Tai­ta­vasti suun­ni­tellun kon­septin ja ammat­ti­tai­toisen tuo­tan­to­tiimin ansiosta on yhteistyö kans­samme vai­va­tonta. Valmis kon­septi sekä selkeät askel­merkit tekevät tuo­tan­to­pro­ses­sista ket­terän ja takaavat läpi­nä­kyvän hin­noit­telun. Olemme luo­tettava yhteis­työ­kumppani ja kans­samme video­tuo­tanto tapahtuu jous­ta­vasti juuri teidän tar­peita kuunnellen.

Rekryvideon tuotanto

Aloituspalaveri 

Pro­jekti aloi­tetaan yhtei­sellä aloi­tus­pa­la­ve­rilla, jossa käydään yhdessä läpi toi­veenne rek­ry­videon suhteen, aika­tau­lutus sekä muut yleiset asiat. 

Videotuotanto 

Suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme toi­vei­denne perus­teella valmiin videon, joka lähe­tetään teille kommentoitavaksi. 

Jakelu 

Toi­mi­tamme teille valmiin videon linkin kautta ladat­ta­vaksi ja rajat­tomaan käyttöön. 

Mielessä jotain muuta?

Etkö ole ihan varma, mil­laista sisältöä kaipaat, tai mitä siltä pitäisi odottaa? Tar­vit­setko esi­mer­kiksi selit­tävän ani­maation, vai onko kyse muista mark­ki­noin­nil­li­sista tar­peista tai laa­jem­masta brändin raken­ta­mi­sesta? Suun­ni­tellaan yhdessä juuri teille sopiva rat­kaisu, joka täyttää vaa­ti­vam­matkin tarpeenne.