Tavoita etäyleisöt laadukkaalla videostriimauksella.

Videostriimaus

Video­striimaus mah­dol­listaa eri­laisten tapah­tumien ja kou­lu­tusten jär­jes­tä­misen etänä, verkon väli­tyk­sellä. Laa­dukas strii­maus­pal­ve­lumme tarjoaa nyky­ai­kaisen, tehokkaan vaih­toehdon suorien live­lä­he­tysten toteu­tukseen ja tal­len­nukseen. 

Livelähetykset ja videostriimaus 

Refedo toteuttaa luo­tet­tavat video­strii­maukset ja live­lä­he­tykset eri kokoisiin tapah­tumiin tarpeen mukaan, pie­nistä puhe­striimeistä isompiin semi­naa­reihin. Tar­joamme kaiken, mitä tar­vit­sette laa­dukkaan live­striimin ja tal­lenteen toteuttamiseen. 

Videostriimaus pähkinänkuoressa

Oletteko jär­jes­tä­mässä webi­naaria tai verk­ko­ta­pah­tumaa? Me hoi­damme live­lä­he­tyksen puo­les­tanne laa­duk­kaasti verkkoon. Meillä on ammat­ti­tai­toiset tekijät ja laa­dukkaat lait­teistot kuvan näyt­tä­miseen, tal­tioi­miseen ja lataamiseen.

Melkein kuin paikan päällä

Tarjoa ylei­söllesi elämys, joka näyttää ja kuu­lostaa vähintään yhtä hyvältä kuin paikan päällä. Video­striimaus ja live­lä­he­tykset ovat tätä päivää, elettiin poik­keus­oloja tai ei. Onnis­tuakseen ne edel­lyt­tävät ammat­ti­tai­toista toteu­tusta sekä ensi­luok­kaista kuvan- ja äänen­laatua.  
 
Ammat­ti­laisten toteut­tamana väl­tytte tek­ni­siltä haas­teilta ja varmis­tatte video- ja live­strii­mauksen kor­kea­ta­soisen lop­pu­tu­loksen. Suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme strii­maukset teidän toi­veenne, tapah­tuman luonteen ja koh­de­ryhmät huo­mioiden avaimet käteen -ratkaisuna. 

Kilpailukykyinen hinnoittelu

Ammat­ti­tai­toisen tuo­tan­to­tiimin, ket­terän kon­septin ja laa­dukkaan suo­ra­tois­to­tek­niikan ansiosta tar­joamme strii­maus­pal­velut yri­tyk­selle ammat­ti­tai­toi­sesti ja kustannustehokkaasti.

Video­striimaus

Striimauspalvelut avaimet käteen -periaatteella 

Aloituspalaveri

Suun­nit­te­lemme yhdessä live­lä­hetyksen aika­taulun ja sisällön, tapah­tuman luonteen ja koh­dey­leisön tarpeet huomioiden

Videostriimaus

Video­striimaus toteu­tetaan sovi­tusti joko meidän tilois­samme tai tapahtumapaikassa

Tallenteen editointi ja julkaisu

Tal­tioimme striimin ja toi­mi­tamme sen teille… Lisä­pal­veluna myös tal­lenteen editointi

Tutustu työmme jälkeen!