Koska mielipiteillä on väliä.

Asiakaskokemusvideo 

Asia­kas­ko­ke­mus­video eli refe­renssi- tai asia­kas­tarina video­muo­dossa on yksi tehok­kaim­mista mark­ki­noin­ti­kei­noista, jolla vakuuttaa poten­ti­aa­liset asiakkaat. Asia­kas­ko­ke­mus­vi­deolla saat asiak­kaidesi äänen aidosti kuu­luviin ja annat posi­tii­visen palautteen puhua yri­tyk­senne puolesta.

Asiakaskokemusvideo Toyota Auto Finland Oy.

Referenssivideot rakentavat luottamusta

Elämme jat­kuvan infor­maa­tio­tulvan ja mai­nonnan ympä­röimänä, minkä vuoksi luo­tet­tavan pal­ve­lun­tar­joajan tun­nis­ta­minen voi olla han­kalaa. Juuri tämän vuoksi refe­rens­si­videot ovat erin­omainen mark­ki­noin­ti­keino - ne herät­tävät kat­so­jissa luot­ta­musta tehok­kaasti tavan­omaisiin mai­noksiin verrattuna.

Asia­kas­ko­ke­mus­videon kes­kiössä on asiakas ja hänen hen­ki­lö­koh­taiset koke­muk­sensa suh­teessa yri­tykseen ja sen pal­ve­luihin. Video­muo­toinen asia­kas­tarina tarjoaa kat­so­jalle tärkeää samais­tu­mis­pintaa samalla, kun yritys saa mah­dol­li­suuden erottua kil­pai­li­joistaan posi­tii­vi­sella tavalla.

Hyvät koke­mukset yri­tyk­sestä myö­tä­vai­kut­tavat kat­sojien osto­pää­töksiin, minkä lisäksi videot aut­tavat sinua muo­dos­tamaan syvemmän yhteyden asiak­kaisiin ja kehit­tämään brändiä aina tun­ne­ta­solla asti.

Asiakaskokemusvideo pähkinänkuoressa

Video­tuo­tannon lop­pu­tu­loksena saatte rajat­tomaan käyt­töönne kor­kea­laa­tuisen asia­kas­ko­ke­mus­videon, jota on helppo jakaa ja hyö­dyntää moni­puo­li­sesti digi­taa­li­sessa mark­ki­noin­nissa. Nor­maa­listi pakettiin sisältyy täy­si­mit­tainen pää­video sekä eri some­ka­naviin sovel­tuvat lyhyemmät versiot. Videot suun­ni­tellaan teidän toi­veenne huo­mioiden kui­tenkin niin, että asiakkaan hen­ki­lö­koh­taiset koke­mukset toi­mivat videon perustana.

Videot kon­kre­ti­soivat vai­kut­ta­valla tavalla niitä kaikkia rat­kaisuja, joita yri­tyksesi voi tarjota asiak­kaiden ongelmiin. Kiin­nos­ta­villa refe­rens­si­vi­deoilla kas­vatat luot­ta­musta brän­diäsi kohtaan ja edistät pit­kä­ai­kaisten asia­kas­suh­teiden syn­ty­mistä. Asiak­kaiden osal­lis­ta­minen videoille auttaa sinua saa­vut­tamaan erin­omaisia tuloksia yri­tyksesi mark­ki­noin­nissa. Voit hyö­dyntää asia­kas­ko­ke­mus­vi­deoita moni­puo­li­sesti, esi­mer­kiksi myynnin työ­ka­luina tai verk­ko­si­vujen kävi­jä­määrän kasvattamiseksi.

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Oli kyseessä sitten yhden videon tuo­tanto tai kym­menien videoiden sarja, meille jokainen pro­jekti on uniikki koko­naisuus. Alta pääset tutus­tumaan luo­muk­siimme tarkemmin.

Referenssejä: Asiakaskokemusvideot asiakkaillemme

Barona X Relove

Tibnor & Europress Customer story

Talentech x A-insinöörit

Agricultural group Leikas: KESLA 326T

The Reliable Journey Moment - Škoda Group ja Wago

Bromarv

kW-set - Olympiastadion

Otaverkko x Kiekko-Espoo

Erotu joukosta asiakaskokemusvideoilla

Asia­kas­ko­ke­mus­vi­deolla asiak­kaanne tai yhteis­työ­kump­pa­ninne ker­tovat omin sanoin, miten pal­ve­lunne tai tuot­teenne ovat paran­taneet heidän arkeaan ja miten yhteistyö kans­sanne on koko­nai­suu­dessaan sujunut. Nämä autent­tiset koke­mukset pake­toidaan tek­ni­sesti laa­duk­kaaseen ja näyt­tävään videoon, joka soveltuu erin­omai­sesti käy­tet­tä­väksi esi­mer­kiksi yri­tyk­senne verk­ko­si­vuilla sekä sosi­aa­lisen median kana­vissa. Tek­ni­sesti taitava toteutus tavoittaa haluamasi koh­de­ryhmän ja saa kat­sojien mie­len­kiinnon pysymään yllä videon alusta loppuun saakka.

Asiakaskokemusvideon kuvaus asiakkaan tiloissa.
Refedo on asiakaskokemusvideoiden asiantuntija.

Ketterä konsepti

Mie­leen­pai­nuvat asia­kas­ko­ke­mus­videot vai­kut­tavat useisiin ais­tei­himme ja vetoavat tun­tei­siimme tehok­kaasti. Laa­duk­kaasti tuo­tetut videot ovat pal­kitseva mark­ki­noin­ti­keino, joiden avulla saat aikaan mah­tavia tuloksia. Ammat­ti­tai­toinen tii­mimme suun­nit­telee ja toteuttaa juuri sinun tar­peisiin sopivan refe­rens­si­videon vai­vat­to­malla tuon­to­pro­ses­silla ja sel­keällä hinnoittelulla.

Asiakaskokemusvideon tuotanto

Referenssiasiakkaan valinta 

Video­tuo­tan­to­pro­sessi aloi­tetaan etsi­mällä teille refe­rens­si­asiakas. Tar­joamme apua sopivan refe­rens­sia­siakkaan valinnassa. 

Aloituspalaveri 

Yhteinen aloi­tus­pa­laveri meidän ja teidän välillä. Käydään läpi laa­ti­mamme suun­ni­telma, teidän ja refe­rens­sia­siakkaan välinen yhteistyö sekä aikataulutus. 

Kuvauksen aikataulutus 

Kuvausten aika­tau­lutus sekä ohjeistukset 

Videotuotanto 

Toteu­tamme toi­vei­denne perus­teella valmiin videon, joka lähe­tetään teille kom­men­toi­ta­vaksi. Lopuksi hyväk­sy­tämme vielä valmiin mate­ri­aalin referenssiasiakkaalla. 

Jakelu 

Toi­mi­tamme teille valmiin, refe­rens­sia­siak­kaalla hyväk­sy­tetyn videon linkin kautta ladat­ta­vaksi ja rajat­tomaan käyttöön. 

Mielessä jotain muuta?

Etkö ole ihan varma, mil­laista sisältöä kaipaat, tai mitä siltä pitäisi odottaa? Tar­vit­setko esi­mer­kiksi selit­tävän ani­maation, vai onko kyse muista mark­ki­noin­nil­li­sista tar­peista tai laa­jem­masta brändin raken­ta­mi­sesta? Suun­ni­tellaan yhdessä juuri teille sopiva rat­kaisu, joka täyttää vaa­ti­vam­matkin tarpeenne.