Rekry

Töihin Refedolle

Olemme kasvava hel­sin­ki­läinen video- ja sisäl­tö­mark­ki­noin­ti­toi­misto, joka tarjoaa mie­len­kiin­toisia ura- ja kehit­ty­mis­mah­dol­li­suuksia moni­puo­li­sissa työtehtävissä.

Keitä me olemme?

Refe­dolla työs­ken­telee joukko työ­hönsä into­hi­molla suh­tau­tuvia ammat­ti­laisia sisäl­lön­tuot­ta­jista video­ku­vaajiin sekä ani­maat­to­reista asia­kas­vas­taaviin ja muihin myynnin ammat­ti­laisiin. Meillä töitä tehdään huo­lel­li­sesti, muttei kui­tenkaan ryp­py­ot­sai­sesti. Rentoon ja iloiseen poruk­kaamme on helppo tulla mukaan. Tar­joamme sinulle vas­tuuta ilman mik­ro­ma­na­gee­rausta ja kan­nus­tavat kol­legat, joilta saat tar­vit­taessa tukea ja neuvoja.

avoimet työpaikat

Eikö sopivaa tehtävää tällä hetkellä löytynyt avoimista työpaikoistamme?

Olemme aina kiin­nos­tu­neita osaa­vista teki­jöistä myös muun­lai­silla pro­fii­leilla. Jätä siis roh­keasti avoin hake­muksesi ja kerro meille, mil­lai­sista teh­tä­vistä olet kiin­nos­tunut ja mil­laista osaa­mista voit meille tarjota.

Jätä avoin hakemus!

Työntekijöiden edut

Viih­tyisät työs­ken­te­ly­tilat Helsingissä

Jous­tavat työajat

Työ­vä­lineet tar­peidesi mukaan

Mah­dol­lisuus tehdä osittain myös etätyötä

Parhaat työ­ka­verit

Mah­dol­lisuus kehittyä ja oppia uutta