Tervehdys ystävä!

Jos etsit vaikuttavia videosisältöjä, strategista kumppania, tai huippua työpaikkaa - tulit juuri oikeaan paikkaan.

Täyden palvelun videotoimisto

Uuden­laisena täyden pal­velun video­toi­mistona saat meiltä kaiken. Suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme tin­ki­mät­tömän rat­kaisun - oli video­tar­peesi mil­lainen tahansa.

Toteu­tamme kaiken yksit­täi­sistä video­pro­jek­teista suuriin koko­nai­suuksiin. Meillä työs­ken­telee joukko työ­hönsä into­hi­molla suh­tau­tuvia ammat­ti­laisia käsi­kir­joit­ta­jista video­ku­vaajiin sekä ani­maat­to­reista sisäl­lön­tuot­tajiin. Oli ideasi mil­lainen tahansa, meiltä saat tiimin, joka ei tingi lopputuloksesta.

Me ymmär­rämme isoja kon­septeja ja ker­romme usko­mat­tomia tari­noita. Pro­ses­simme ideasta kon­septiin ja luovaan tuo­tantoon var­mistaa vai­vat­to­masti toteu­tetut sisällöt jokaiseen kanavaan. Meiltä saat ammat­ti­taitoa ja näke­mystä sekä ensi­luok­kaista videosisältöä.

Autenttinen videosisältö lisää myyntiä

Kon­sep­toivana video­toi­mistona autamme sinua saamaan uusia asiak­kaita sekä hou­kut­te­lemaan par­haita osaajia vai­kut­ta­villa ja autent­ti­silla sisäl­löillä. Video­vies­tintä on tehokas keino, joka auttaa rat­kai­semaan todel­lisia haas­teita, kun selkeät tavoitteet on määritetty. 

Oli kyseessä esi­mer­kiksi myyntiin, mark­ki­nointiin, rek­ry­tointiin, kou­lu­tukseen tai tie­dot­ta­miseen liittyvä tarve, haluamme auttaa sinua viemään viestisi tehok­kaasti perille.

Toteutamme kaiken yksittäisistä videoprojekteista suuriin kokonaisuuksiin

Näke­myk­semme, koke­muk­semme ja ammat­ti­tai­tomme avulla toteu­tamme niin yksit­täiset video­pro­jektit kuin laa­jemmat koko­nai­suudet alusta loppuun.

Ymmär­rämme ettei video itsessään ole tavoite, vaan se mitä videon avulla halutaan saa­vuttaa. Haluamme yhdessä pureutua lii­ke­toi­mintasi pul­lon­kaulaan ja tarjota siihen rat­kaisun autent­tisen sisällön avulla.

Videotoimisto Refedon asiantuntija.

Enemmän kuin videotuotantoa

Olemme kaukana van­hoista tavoista ja tot­tu­muk­sista. Ymmär­rämme isoja kon­septeja ja ker­romme usko­mat­tomia tari­noita. Pro­ses­simme ideasta kon­septiin ja luovaan tuo­tantoon var­mistaa vai­vat­to­masti toteu­tetut sisällöt jokaiseen kanavaan. Meiltä saat ammat­ti­taitoa ja näke­mystä sekä ensi­luok­kaista videosisältöä.

Tuomme videosisällöt kaikkien yritysten saataville

Refedo tuottaa animaatiot eri käyttötarkoituksiin. Kuvassa esimerkki Refedon tuottamasta animaatiosta.

Animaatiot

Tee vai­keasta ja moni­mut­kai­sesta asiasta kat­so­jille hel­posti ymmär­rettävä laa­dukkaan ani­maation avulla.

Asiakaskokemusvideo Toyota Auto Finland Oy.

Asiakaskokemusvideot

Anna suo­si­tusten puhua puo­lestasi ja kasvata myyntiä laa­duk­kaalla asiakaskokemusvideolla.

Mainosvideo

Puhuttele koh­dey­leisöä ja vah­vista brändiä tai­ta­vasti tuo­tetun mai­nos­videon avulla.

Marko Salmi kertoo uratarinansa Digitan rekryvideolla.

Rekryvideot ja työnantajamielikuva

Rakenna työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvaa ja vakuuta työn­te­ki­jä­mark­ki­noiden par­haimmat tekijät.

Selitysvideo

Esittele tuo­tetta, pal­velua tai rat­kaisua pintaa syvem­mältä sel­keällä ja visu­aa­li­sesti hou­kut­te­le­valla tavalla.

Toimistoille

Toi­mistot arvos­tavat yhteis­työtä kans­samme, sillä inhouse-tii­mimme mah­dol­listaa laa­duk­kaasti  tuo­tannot kanavariippumattomasti.

Valokuvaus

Ikuista tuot­teesi, pal­velusi sekä tekijäsi ja erot­taudu laa­duk­kailla kuvilla  sivus­tollasi kuin myös muilla alustoilla.

Videostriimaus

Jär­jestä semi­naari tai muu tapahtuma ver­kossa ja taltioi se luo­tet­ta­vasti avaimet käteen -strii­maus­pal­ve­lumme avulla.

Yritys- ja brändivideot

Luo mie­li­kuvia, rakenna brändiä ja lisää tun­net­tuutta kor­kea­laa­tuisten yri­tys­vi­deoiden avulla.

Miksi valita Refedo?

Tehokas konsepti

Tyy­pil­li­sesti ras­kaaksi ja hitaaksi miel­letty video­tuo­tanto hoituu sel­keiden kon­sep­tiemme ansiosta vai­vat­to­mammin, nopeammin ja tehokkaammin.

Selkeä hinnoittelu

Tin­ki­mätön kon­sep­ti­suun­nittelu mah­dol­listaa sujuvan tuo­tan­to­pro­sessin ilman yllätyskustannuksia.

Laadukas toteutus

Työ­hönsä into­hi­molla suh­tautuva, asian­tunteva tuo­tan­to­tiimi ja nyky­ai­kainen kalusto takaavat tek­ni­sesti ja visu­aa­li­sesti laa­dukkaan lopputuloksen.

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Mitä meistä sanotaan

TUTUSTU TÖIHIMME

Hyö­dynnä sinäkin liik­kuvan kuvan voima markkinoinnissasi

Haluatteko erottua kilpailijoistanne laadukkaammilla videosisällöillä ja mielenkiintoisilla tarinoilla?