Videotuotanto ja sisältömarkkinointi

Refedo on video- ja sisäl­tö­mark­ki­noin­ti­toi­misto. Tar­joamme ket­terän ja kus­tan­nus­te­hokkaan rat­kaisun kaikkiin video- ja sisäl­tö­mark­ki­noinnin tarpeisiin.

Referenssitarinoilla lisäpotkua myyntiin

Rehel­linen asia­kas­ko­kemus tai työn­te­ki­jä­ko­kemus myy enemmän kuin tuhat itse­ke­huvaa sanaa. Aidon suo­si­tuksen, refe­rens­si­videon tai -tarinan avulla voit vakuuttaa poten­ti­aa­liset asiakkaat asian­tun­ti­juu­destasi ja tuot­teesi tai pal­velusi laadusta.

Työntekijätarinoilla lisäpotkua rekrytointeihin

Työn­te­ki­jä­ta­ri­noiden ja -videoiden avulla voit rakentaa posi­tii­vista työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvaa ja erottua jou­kosta napa­taksesi parhaat tekijät työntekijämarkkinoilta.

Enemmän kuin videotuotantoa

Refedo tarjoaa puo­lu­ee­tonta tari­nan­ker­rontaa. Suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme juuri sinulle sopivaa video­si­sältöä, joka puhut­telee, vakuuttaa, sitouttaa, ins­piroi ja ennen kaikkea säväyttää. Meiltä saat ammat­ti­taitoa ja näke­mystä sekä ensi­luok­kaista videosisältöä.

Tuomme vaivattomasti tuotetut sisällöt kaikkien yritysten saataville

Asiakaskokemusvideo

Anna suo­si­tusten puhua puo­lestasi ja kasvata myyntiä laa­duk­kaalla asiakaskokemusvideolla.

Työntekijä- ja rekrytointivideot

Rakenna työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvaa ja vakuuta työn­te­ki­jä­mark­ki­noiden par­haimmat tekijät.

Kirjallinen asiakastarina

Tari­nal­lista tyy­ty­väisten asiak­kaiden koke­mukset ja hyö­dynnä refe­rens­si­ta­ri­noita sisältömarkkinoinnissasi.

Kirjallinen työntekijätarina

Anna työn­te­ki­jöidesi kertoa työ­paikan ilma­pii­ristä, kult­tuu­rista ja ura­mah­dol­li­suuk­sista ja löydä sopi­vimmat hakijat työtehtäviin.

Yritysvideo

Luo mie­li­kuvia, rakenna brändiä ja lisää tun­net­tuutta kor­kea­laa­tuisten yri­tys­vi­deoiden avulla.

Videostriimaus

Jär­jestä semi­naari tai muu tapahtuma ver­kossa ja taltioi se luo­tet­ta­vasti avaimet käteen -strii­maus­pal­ve­lumme avulla.

Animaatiot

Tee vai­keasta ja moni­mut­kai­sesta asiasta kat­so­jille hel­posti ymmär­rettävä laa­dukkaan ani­maation avulla.

Miksi valita Refedo?

Tehokas konsepti

Tyy­pil­li­sesti ras­kaaksi ja hitaaksi miel­letty video­tuo­tanto hoituu sel­keiden kon­sep­tiemme ansiosta vai­vat­to­mammin, nopeammin ja tehokkaammin.

Selkeä hinnoittelu

Val­miiksi rää­tä­löity tehokas haas­tattelu- ja tuo­tan­to­pro­sessi mah­dol­listaa selkeän, kil­pai­lu­ky­kyisen hinnoittelun.

Laadukas toteutus

Työ­hönsä into­hi­molla suh­tautuva, asian­tunteva tuo­tan­to­tiimi ja nyky­ai­kainen kalusto takaavat tek­ni­sesti ja visu­aa­li­sesti laa­dukkaan lopputuloksen.

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Mitä meistä sanotaan

TUTUSTU TÖIHIMME

Hyö­dynnä sinäkin refe­rens­si­ta­ri­noiden voima markkinoinnissasi

Haluatteko erottua kilpailijoistanne laadukkaammilla videosisällöillä ja mielenkiintoisilla tarinoilla?