Videotuotanto ja sisältömarkkinointi

Refedo on video- ja sisäl­tö­mark­ki­noin­ti­toi­misto. Tar­joamme ket­terän ja kus­tan­nus­te­hokkaan rat­kaisun kaikkiin video- ja sisäl­tö­mark­ki­noinnin tarpeisiin.

Referenssitarinoilla lisäpotkua myyntiin

Rehel­linen asia­kas­ko­kemus tai työn­te­ki­jä­ko­kemus myy enemmän kuin tuhat itse­ke­huvaa sanaa. Aidon suo­si­tuksen, refe­rens­si­videon tai -tarinan avulla voit vakuuttaa poten­ti­aa­liset asiakkaat asian­tun­ti­juu­destasi ja tuot­teesi tai pal­velusi laadusta.

Työntekijätarinoilla lisäpotkua rekrytointeihin

Työn­te­ki­jä­ta­ri­noiden ja -videoiden avulla voit rakentaa posi­tii­vista työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvaa ja erottua jou­kosta napa­taksesi parhaat tekijät työntekijämarkkinoilta.

Enemmän kuin videotuotantoa

Refedo tarjoaa puo­lu­ee­tonta tari­nan­ker­rontaa. Suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme juuri sinulle sopivaa video­si­sältöä, joka puhut­telee, vakuuttaa, sitouttaa, ins­piroi ja ennen kaikkea säväyttää. Meiltä saat ammat­ti­taitoa ja näke­mystä sekä ensi­luok­kaista videosisältöä.

Tuomme vaivattomasti tuotetut sisällöt kaikkien yritysten saataville

Asiakaskokemusvideot

Anna suo­si­tusten puhua puo­lestasi ja kasvata myyntiä laa­duk­kaalla asiakaskokemusvideolla.

Rekryvideot ja työnantajamielikuva

Rakenna työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvaa ja vakuuta työn­te­ki­jä­mark­ki­noiden par­haimmat tekijät.

Yritys- ja brändivideot

Luo mie­li­kuvia, rakenna brändiä ja lisää tun­net­tuutta kor­kea­laa­tuisten yri­tys­vi­deoiden avulla.

Asiantuntijavideot

Tuo syväl­li­semmin esille pal­ve­luiden ja tuo­tet­teiden tuomia kon­kreet­tisia hyötyjä asiak­kailla tun­nis­tet­tuihin haasteisiin.

Somemainokset

Hou­kuttele koh­dey­leisöä verk­ko­si­vus­tollesi lyhyillä ja yti­mek­käillä mainoksilla.

Animaatiot

Tee vai­keasta ja moni­mut­kai­sesta asiasta kat­so­jille hel­posti ymmär­rettävä laa­dukkaan ani­maation avulla.

Videostriimaus

Jär­jestä semi­naari tai muu tapahtuma ver­kossa ja taltioi se luo­tet­ta­vasti avaimet käteen -strii­maus­pal­ve­lumme avulla.

Kohdevideot

Havain­nol­lista tilaa ja raken­nettua ympä­ristöä laa­jemmin ja luo­vasti yleisöllesi.

Esittelyvideot

Esittele tuo­tetta, pal­velua tai rat­kaisua pintaa syvem­mältä sel­keällä ja visu­aa­li­sesti hou­kut­te­le­valla tavalla.

Kirjalliset sisällöt

Hyö­dynnä artik­ke­leita sisäl­tö­mark­ki­noin­nissasi ja tarjoa asiak­kaille sekä työn­ha­ki­joille tärkeää informaatiota.

Valokuvaus

Ikuista tuot­teesi, pal­velusi sekä tekijäsi ja erot­taudu laa­duk­kailla kuvilla  sivus­tollasi kuin myös muilla alustoilla.

Miksi valita Refedo?

Tehokas konsepti

Tyy­pil­li­sesti ras­kaaksi ja hitaaksi miel­letty video­tuo­tanto hoituu sel­keiden kon­sep­tiemme ansiosta vai­vat­to­mammin, nopeammin ja tehokkaammin.

Selkeä hinnoittelu

Val­miiksi rää­tä­löity tehokas haas­tattelu- ja tuo­tan­to­pro­sessi mah­dol­listaa selkeän, kil­pai­lu­ky­kyisen hinnoittelun.

Laadukas toteutus

Työ­hönsä into­hi­molla suh­tautuva, asian­tunteva tuo­tan­to­tiimi ja nyky­ai­kainen kalusto takaavat tek­ni­sesti ja visu­aa­li­sesti laa­dukkaan lopputuloksen.

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Mitä meistä sanotaan

TUTUSTU TÖIHIMME

Hyö­dynnä sinäkin refe­rens­si­ta­ri­noiden voima markkinoinnissasi

Haluatteko erottua kilpailijoistanne laadukkaammilla videosisällöillä ja mielenkiintoisilla tarinoilla?