Videotuotanto kaikkiin kanaviin

Meiltä video­tuo­tanto kaikkiin yri­tyksesi tar­peisiin. Näke­myk­semme, koke­muk­semme ja ammat­ti­tai­tomme avulla toteu­tamme kaiken yksit­täi­sistä video­pro­jek­teista suuriin kokonaisuuksiin.

Oli kyseessä sitten yri­tys­video, video rek­ry­toinnin ja työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvan tueksi, ani­maatio, asia­kas­ko­ke­mus­video tai jokin muu yri­tyksesi tarve liik­ku­valle kuvalle, haluamme auttaa sinua viemään viestisi tehok­kaasti perille.

Refedon videotuotanto työryhmä kuvauksissa studiolla.

Videotuotannot tavoitteellisesti

Ymmär­rämme ettei video itsessään ole tavoite, vaan se mitä videon avulla halutaan saa­vuttaa. Haluamme pureutua yhdessä teidän lii­ke­toi­minnan pul­lon­kaulaan ja tarjota siihen rat­kaisun autent­tisen sisällön avulla.

Vaivatonta yhteistyötä

Meillä työs­ken­telee joukko työ­hönsä into­hi­molla suh­tau­tuvia ammat­ti­laisia käsi­kir­joit­ta­jista video­ku­vaajiin sekä ani­maat­to­reista sisäl­lön­tuot­tajiin. Oli tar­peesi mil­lainen tahansa, meiltä saat tiimin, joka ei tingi lopputuloksesta.

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Oli kyseessä sitten yhden videon tuo­tanto tai kym­menien videoiden sarja, meille jokainen pro­jekti on uniikki koko­naisuus. Alta pääset tutus­tumaan luo­muk­siimme tarkemmin.

Videotuotanto

Video­tuo­tannon pal­ve­lumme sisäl­tävät moni­puo­liset rat­kaisut, joiden avulla haluttu viesti viedään tehok­kaasti perille yri­tyksesi tavoit­teiden saa­vut­ta­mi­seksi. Tutustu video­for­maat­teihin ja pyydä tarjous, niin suun­ni­tellaan yhdessä yri­tyksesi tar­peisiin sopiva ratkaisu.

Animaatio

Mukaan­sa­tem­paavat ani­maatiot viih­dyt­tävät ja aut­tavat kat­sojia oppimaan uusia asioita. Ne herät­tävät tarinan, pro­sessin tai tuotteen henkiin ja muut­tavat viestin kou­kut­tavaan muotoon. Oli kyseessä usean ani­maation sarja, tai yksit­täinen tuo­tanto, toteu­tamme täy­del­lisen rat­kaisun tar­pei­denne pohjalta.

Asiakaskokemusvideo

Asia­kas­ko­ke­mus­video eli refe­renssi- tai asia­kas­tarina video­muo­dossa on yksi tehok­kaim­mista mark­ki­noin­ti­kei­noista, jolla vakuuttaa poten­ti­aa­liset asiakkaat. Sen avulla saat asiak­kaidesi äänen kuu­luviin ja annat posi­tii­visen palautteen puhua yri­tyk­senne puolesta.

Mainosvideo

Lyhyet ja yti­mekkäät mai­nos­videot ovat yksi tehok­kaim­mista kei­noista puhu­tella koh­dey­leisöä ja tuota esille brändisi ydin­arvot- ja viestin. Mai­nos­video suun­ni­tellaan kam­pan­janne tai digi­taa­lisen mark­ki­noin­tinne tavoitteet huomioiden. 

Rekryvideo ja työnantajamielikuva

Rek­ry­toin­ti­video tai työn­te­ki­jä­video on vai­kuttava keino poten­ti­aa­listen työn­ha­ki­joiden tavoit­ta­miseen ja posi­tii­visen työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvan raken­ta­miseen. Ideoimme, suun­nit­te­lemme, käsi­kir­joi­tamme ja tuo­tamme videot avaimet käteen -palveluna.

Selitysvideo

Seli­tys­videon avulla esit­telet tuo­tetta, pal­velua tai rat­kaisua syväl­li­sem­mällä ja visu­aa­li­sesti hou­kut­te­le­valla tavalla. Napakat videot myö­tä­vai­kut­tavat myös asiak­kaasi osto­pää­töksen tekemistä.

Toimistoille

Teemme yhteis­työtä myös toi­mis­tojen kanssa. Ammat­ti­tai­toinen inhouse-tii­mimme herättää ideasi eloon, auttaa suun­nit­te­lussa ja vie pro­jektin tavoit­teel­li­sesti maaliin.

Valokuvaus

Brän­dinne mukai­sesti toteuttu valo­kuvaus auttaa asiak­kaita tun­temaan lii­ke­toi­min­tanne sekä ihmiset yri­tyk­senne takana. Ammat­ti­tai­toinen tii­mimme takaa sen, että ainut­laa­tuinen lii­ke­toi­mintasi erottuu jou­kosta edukseen.

Videostriimaus

Oletteko jär­jes­tä­mässä webi­naaria tai verk­ko­ta­pah­tumaa? Me hoi­damme live­lä­he­tyksen puo­les­tanne laa­duk­kaasti verkkoon.

Yritys- ja brändivideo

Luo mie­li­kuvia, rakenna brändiä ja lisää tun­net­tuutta kor­kea­laa­tuisten yri­tys­vi­deoiden avulla.

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Mielessä jotain muuta?

Etkö ole ihan varma, mil­laista sisältöä kaipaat, tai mitä siltä pitäisi odottaa? Tar­vit­setko esi­mer­kiksi selit­tävän ani­maation, vai onko kyse muista mark­ki­noin­nil­li­sista tar­peista tai laa­jem­masta brändin raken­ta­mi­sesta? Suun­ni­tellaan yhdessä juuri teille sopiva rat­kaisu, joka täyttää vaa­ti­vam­matkin tarpeenne.