Erottaudu laadukkailla kuvilla.

Valokuvaus

Ikuista tuot­teesi, pal­velusi sekä tekijäsi ja erot­taudu laa­duk­kailla kuvilla  sivus­tollasi kuin myös muilla alus­toilla. Ammat­ti­maisten valo­kuvien avulla tavoitat koh­de­ryhmäsi ja luot heille hyvän ensi­vai­ku­telman. Valo­kuvaus on yksi tehok­kaim­mista kei­noista vah­vistaa yri­tyksesi brändiä ja viestiä siitä asiakkaille.

Ammattimainen valokuvaus

Refedo tarjoaa yri­tyk­sel­lenne vai­kut­tavan valo­ku­vauksen. Suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme valo­kuvat mark­ki­noin­tinne tueksi esi­mer­kiksi verk­ko­si­vuille, esi­tyksiin sekä sosi­aa­lisen median kana­viinne. Brän­dinne mukai­sesti toteuttu valo­kuvaus auttaa asiak­kaita tun­temaan lii­ke­toi­min­tanne sekä ihmiset yri­tyk­senne takana. Ammat­ti­tai­toinen tii­mimme takaa sen, että ainut­laa­tuinen lii­ke­toi­mintasi erottuu jou­kosta edukseen.

Valokuvaus pähkinänkuoressa

Saatte rajat­tomaan käyt­töönne hou­kut­te­levat ja tek­ni­sesti kor­kea­laa­tui­sesti toteu­tetut valo­kuvat, jotka sovel­tuvat tar­peesta riippuen digi­taa­liseen mark­ki­nointiin, verk­ko­si­vuille tai tietyn kam­panjan osaksi. Ammat­ti­mai­sesti toteu­tettu valo­kuvaus on vai­kuttava keino ikuistaa juuri teille mer­ki­tyk­sel­lisiä hetkiä ja viestiä kat­so­jille yri­tyksesi ydinarvoista.

Me teemme toiminnastanne näkyvää

Valo­kuvaus suun­ni­tellaan tar­peenne ja mah­dol­linen kam­pan­janne huo­mioiden. Taitava tii­mimme toteuttaa tar­pei­siisi yksi­löl­liset ja visu­aa­li­sesti kor­kea­laa­tuiset valo­ku­vaukset, joiden avulla kerrot yri­tyksesi tarinaa luot­ta­musta herät­tä­vällä tavalla. Osaamme suun­ni­tella brän­dinne mukaiset ja per­soo­nal­liset valo­ku­vaukset, joissa yri­tyksesi sekä ihmiset esiin­tyvät edukseen. Kuvaamme ren­nolla ja muka­valla otteella lop­pu­tu­loksen laa­dusta tinkimättä.

Näyttävä lopputulos

Kokeneen suun­nittelu- ja tuo­tan­to­tiimin ansiosta pys­tymme toteut­tamaan valo­ku­vaukset nopeasti ja kus­tan­nus­te­hok­kaasti. Olemme ikuis­taneet tuhansia kuvia lukui­silta eri toi­mia­loilta. Mah­dol­lis­tamme hen­ki­löstö-, tuote- ja mai­nos­kuvat, sekä valo­kuvat verk­ko­si­vuille, someen ja pai­net­tuihin mate­ri­aa­leihin. Koko­nais­val­tainen pal­ve­lumme kattaa kaikki vaiheet aina kuvausten suun­nit­te­lusta ja orga­ni­soin­nista perus­teel­lisiin jäl­ki­töihin asti. Osaava tii­mimme var­mistaa yri­tyk­sellesi näyt­tävän lop­pu­tu­loksen sekä vai­vat­toman palvelukonseptin.

Valo­kuvaus

Valokuvaus avaimet käteen -periaatteella

Aloituspalaveri

Aloi­tetaan pro­jekti yhtei­sellä aloi­tus­pa­la­ve­rilla. Käydään yhdessä läpi toi­veenne valo­ku­vauksen suhteen, aika­tau­lutus sekä muut yleiset asiat.

Valokuvaus

Suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme valo­ku­vaukset toi­vei­denne perus­teella. Kuvausten jälkeen käsit­te­lemme ja vii­meis­te­lemme kuvat.

Jakelu

Toi­mi­tamme teille valmiit käsi­tellyt valo­kuvat linkin kautta ladat­ta­vaksi ja rajat­tomaan käyttöön. 

Mielessä jotain muuta?

Etkö ole ihan varma, mil­laista sisältöä kaipaat, tai mitä siltä pitäisi odottaa? Tar­vit­setko esi­mer­kiksi selit­tävän ani­maation, vai onko kyse muista mark­ki­noin­nil­li­sista tar­peista tai laa­jem­masta brändin raken­ta­mi­sesta? Suun­ni­tellaan yhdessä juuri teille sopiva rat­kaisu, joka täyttää vaa­ti­vam­matkin tarpeenne.

Tutustu työmme jälkeen!