Yritysvideo ja brändivideo herättää henkiin tarinasi.

Yritysvideo 

Yri­tys­video auttaa luomaan mie­li­kuvia, raken­tamaan brändiä ja lisäämään tun­net­tuutta. Näyt­tävän yri­tys­videon avulla viestit yri­tyksesi per­soo­nal­li­suutta ja asian­tun­ti­juutta sekä herätät tehok­kaasti luot­ta­musta poten­ti­aa­li­sissa yhteis­työ­kump­pa­neissa ja asiak­kaissa. Video viih­dyttää, ins­piroi ja tuo brändin lähelle asia­kasta tun­ne­pi­toisen tarinan muo­dossa. Vai­kut­tavat video­si­sällöt ovat avai­na­se­massa verk­ko­si­vujen kävi­jä­määrien sekä yri­tyksesi myynnin kas­vat­ta­mi­sessa. Refedon kor­kea­laa­tui­sella kon­sep­tilla takaamme, että lop­pu­tulos kiin­nittää kat­sojien huomion ja lisää brändisi tun­net­tuutta koh­dey­leisön keskuudessa.

Emsecin brändivideon kansikuva.

Dynaaminen videotuotanto 

Tar­joamme yri­tyk­sille dynaa­mista tari­nan­ker­rontaa video­tuo­tannon muo­dossa. Suun­nit­te­lemme, käsi­kir­joi­tamme ja tuo­tamme uniikkeja yritys- ja brän­di­vi­deoita, jotka tekevät vai­ku­tuksen kat­sojiin ja aut­tavat raken­tamaan menes­tyk­sel­listä brändiä. Ammat­ti­mai­sesti tuo­tetut yri­tys­videot luovat asian­tun­tevaa mie­li­kuvaa lii­ke­toi­min­nastasi sekä lisäävät asiak­kaiden kiin­nos­tusta ja luot­ta­musta yri­tystäsi kohtaan. Video­tuo­tanto toteu­tetaan vai­vat­to­malla avaimet käteen -peri­aat­teella ja teidän tar­pei­siinne räätälöitynä.

Yritys- ja brändivideon toteutustapoja on monia 

Saatte rajoit­ta­mat­tomaan käyt­töönne yri­tys­videon, jonka pituus vaih­telee tyy­pil­li­sesti minuu­tista kahteen. Yri­tys­video voi olla tyy­li­telty mai­nos­video tai tari­nal­linen brän­di­video. Toteu­tamme mie­lel­lämme myös sel­keästi pidemmät videot käyt­tö­kohteen ja jakelun vaa­ti­musten mukaan. Val­mista yri­tys­vi­deota on mah­dol­lista hyö­dyntää niin verk­ko­si­vuilla kuin muus­sakin digi­taa­li­sessa mark­ki­noin­nissa, sisäi­sessä vies­tin­nässä, pereh­dy­tyk­sessä, mes­suilla ja tapahtumissa.

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Oli kyseessä sitten yhden videon tuo­tanto tai kym­menien videoiden sarja, meille jokainen pro­jekti on uniikki koko­naisuus. Alta pääset tutus­tumaan luo­muk­siimme tarkemmin.

Referenssejä: Yritys- ja brändivideot asiakkaillemme

Avain Yhtiöt 10 vuotta

Emsec Oy - Äly kuvan takana

Nordic Henkilöstöpalvelut

FläktGroup Finland - 90 vuotta ilmanvaihdon edelläkävijänä

Rejlers Finland 40v - Yritystarina

Neurosonic, for you

Me autamme myymään yrityksesi tarinan

Jokai­sella yri­tyk­sellä on oma, ainut­laa­tuinen tari­nansa, jonka ympä­rille vai­kuttava yri­tys­video rakentuu. Yritys- tai brän­di­video tuo lii­ke­toi­min­taasi esille per­soo­nal­li­sessa valossa ja auttaa sinua tehok­kaasti erot­tumaan kil­pai­li­joista. Suun­nit­te­lemme videon teidän yksi­löl­liset toi­veenne huo­mioiden; videolla voidaan kes­kittyä esi­mer­kiksi yri­tyksen arvoihin, his­to­riaan ja tule­vai­suuden suuntiin, osaajiin yri­tyksen taus­talla tai tuot­teisiin ja pal­ve­luihin. Yri­tys­videon avulla voit näp­pä­rästi avata kat­so­jille tuot­teidesi tai pal­ve­luidesi hyötyjä ilman kau­pal­lisia rajotteita.

Refedo on yritysvideo tuotannon asiantuntija.
Refedon videotuotanto työryhmä kuvauksissa studiolla.

Laadukas lopputulos

Ammat­ti­tai­toisen tuo­tan­to­tiimin ja huip­puunsa hiotun pal­ve­lu­kon­septin ansiosta pys­tymme toteut­tamaan yritys- ja brän­di­videot ripeästi ja kus­tan­nus­te­hok­kaasti. Kor­kea­ta­soi­sella tuo­tan­nolla kitey­tämme yri­tyk­senne yksi­löl­lisen tarinan tun­teita herät­tä­vällä ja samais­tut­ta­valla tavalla. Luomme visu­aa­li­sesti ja tari­nal­li­sesti vai­kut­tavan lop­pu­tu­loksen, joka jää kat­sojien mieleen. Samalla myö­tä­vai­kutat poten­ti­aa­listen asiak­kaiden osto­pää­töksiin syven­tä­mällä heidän ymmär­rystä yri­tyk­sestäsi ja sen kulttuurista.

Yritysvideon tuotanto

Haluamme tehdä tuo­tan­to­pro­ses­sista mah­dol­li­simman miel­lyt­tävää ja vai­va­tonta. Tek­ni­sesti taitava ja yri­tyk­senne näköinen lop­pu­tulos edel­lyttää tie­tenkin myös teidän näke­myk­siänne sekä yhtei­sesti ase­tettuja tavoit­teita, mutta koor­di­noinnin, kuvauksen suun­nit­telun, käsi­kir­joi­tuksen ja toteu­tuksen voitte jättää meidän huoleksemme. 

Aloituspalaveri 

Pro­jekti aloi­tetaan yhtei­sellä aloi­tus­pa­la­ve­rilla, jossa käydään läpi toiveet ja tavoitteet yri­tys­videon suhteen. 

Kuvaussuunnitelma ja käsikirjoitus 

Aloi­tus­pa­la­verin poh­jalta teemme kuvaus­suun­ni­telman sekä raa­ka­kä­si­kir­joi­tuksen video­tuo­tantoa varten. 

Suunnittelupalaveri 

Käymme yhdessä läpi kuvaus­suun­ni­telman ja käsi­kir­joi­tuksen sekä teemme niihin tar­vit­tavat muutokset 

Videotuotanto 

Suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme toi­vei­denne perus­teella valmiin videon, joka lähe­tetään teille kommentoitavaksi 

Valmis yritysvideo jaettavaksi 

Toi­mi­tamme teille jaet­ta­vaksi valmiin videon ladat­tavan linkin kautta. 

Mielessä jotain muuta?

Etkö ole ihan varma, mil­laista sisältöä kaipaat, tai mitä siltä pitäisi odottaa? Tar­vit­setko esi­mer­kiksi selit­tävän ani­maation, vai onko kyse muista mark­ki­noin­nil­li­sista tar­peista tai laa­jem­masta brändin raken­ta­mi­sesta? Suun­ni­tellaan yhdessä juuri teille sopiva rat­kaisu, joka täyttää vaa­ti­vam­matkin tarpeenne.