Koska mielipiteillä on väliä.

Asiakaskokemusvideo

Asia­kas­ko­ke­mus­video eli refe­renssi- tai asia­kas­tarina video­muo­dossa on yksi tehok­kaim­mista mark­ki­noin­ti­kei­noista, jolla vakuuttaa poten­ti­aa­liset asiakkaat. Asia­kas­ko­ke­mus­vi­deolla pääs­tätte ääneen asiak­kaanne ja annatte posi­tii­visen palautteen puhua yri­tyk­senne puolesta.

Ketterä konsepti

Refedo tarjoaa käyt­töönne ket­terän pal­ve­lu­kon­septin, jonka avulla nos­tatte esille yri­tyk­senne, tuot­tei­denne ja pal­ve­lui­denne parhaat puolet ja kas­va­tatte myyn­tiänne. Suun­nit­te­lemme ja kuvaamme asia­kas­ko­ke­mus­videon avaimet käteen -peri­aat­teella, eikä tuo­tanto vie aikaanne kuin tunnin aloi­tus­pa­la­verin verran.

Asiakaskokemusvideo pähkinänkuoressa

Video­tuo­tannon lop­pu­tu­loksena saatte rajat­tomaan käyt­töönne kor­kea­laa­tuisen asia­kas­ko­ke­mus­videon, jota on helppo jakaa ja hyö­dyntää moni­puo­li­sesti digi­taa­li­sessa mark­ki­noin­nissa. Pakettiin sisältyy täy­si­mit­tainen 1,5–2 minuutin refe­rens­si­video sekä lisä­pal­veluna eri some­ka­naviin sovel­tuvat lyhyemmät versiot.

Me teemme osaamisestanne näkyvää

Asia­kas­ko­ke­mus­vi­deolla asiak­kaanne tai yhteis­työ­kump­pa­ninne ker­tovat, miten pal­ve­lunne tai tuot­teenne ovat paran­taneet heidän arkeaan tai työn­te­koaan ja miten yhteistyö kans­sanne on sujunut. Suo­si­tukset pake­toidaan tek­ni­sesti laa­duk­kaaseen ja hou­kut­te­levaan video­muotoon, joka soveltuu esi­mer­kiksi yri­tyk­senne verk­ko­si­vuille ja sosi­aa­lisen median kanaviin.

Ketterä konsepti

Video­tuo­tanto miel­letään tyy­pil­li­sesti kal­liiksi pal­ve­luksi, josta joutuu mak­samaan useampia tuhansia euroja. Val­miiksi rää­tä­löi­tyjen refe­rens­si­rat­kai­sujen ja kokeneen tuo­tan­to­tiimin ansiosta pys­tymme toteut­tamaan video­re­fe­renssit nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Refe­rens­si­video

Videotuotanto avaimet käteen -periaatteella

Referenssiasiakkaan valinta

Video­tuo­tan­to­pro­sessi aloi­tetaan etsi­mällä teille refe­rens­si­asiakas. Tar­joamme apua sopivan refe­renssi-asiakkaan valinnassa.

Aloituspalaveri

Pidetään tunnin aloi­tus­pa­laveri meidän ja teidän välillä. Käydään läpi laa­ti­mamme suun­ni­telma, teidän ja refe­rens­sia­siakkaan välinen yhteistyö sekä aikataulutus.

Kuvauksen aikataulutus

Sovimme kuvaus­päivän refe­rens­sia­siakkaan kanssa teidän aika­tau­lu­toiveen mukaisesti.

Videotuotanto

Toteu­tamme valmiin videon, joka lähe­tetään teille kom­men­toi­ta­vaksi. Lopuksi hyväk­sy­tämme vielä valmiin mate­ri­aalin referenssi-asiakkaalla.

Jakelu

Toi­mi­tamme teille valmiin refe­rens­sia­siak­kaalla hyväk­sy­tetyn videon linkin kautta ladat­ta­vaksi ja rajat­tomaan käyttöön.

Miksi tarvitsette referenssivideoita?

Teh­des­sämme osto­pää­töksiä ja ver­tail­les­samme pal­ve­lun­tar­joajia kes­kenään haluamme tietää, mil­laisia koke­muksia muilla on yri­tyk­sestä, tuot­teista ja pal­ve­luista. Suo­si­tukset herät­tävät meissä luot­ta­musta ja madal­tavat kyn­nystä yhteistyöhön.

Video­muo­toiset asia­kas­ko­ke­mukset vai­kut­tavat useisiin ais­tei­himme ja jäävät paremmin mieleen vedoten tun­tei­siimme. Laa­dukkaat asia­kas­re­fe­renssit erot­tavat poten­ti­aa­li­simmat yri­tykset jou­kosta ja vai­kut­tavat posi­tii­vi­sesti ostopäätökseemme.

Asiakkaamme kertovat

Tutustu työmme jälkeen!