Muuta viestisi helposti ymmärrettävään muotoon

Animaatiot 

Ani­maatiot ovat tehokas tapa tehdä moni­mut­kai­sista asioista hel­posti ymmär­ret­täviä. Ani­maa­tio­videot herät­tävät tarinan, pro­sessin tai tuotteen henkiin ja muut­tavat viestin kou­kut­tavaan muotoon. Tai­ta­vasti tuo­tettu ani­maatio kiin­nittää kat­sojan huomion alusta loppuun saakka.

Refedo tuottaa animaatiot eri käyttötarkoituksiin. Kuvassa esimerkki Refedon tuottamasta animaatiosta.

Animaatiovideot

Refedototeuttaa laa­dukkaat ani­maa­tio­videot monen­laisiin käyt­tö­tar­koi­tuksiin. Ani­maatiot sovel­tuvat mai­niosti esi­mer­kiksi yri­tyksen mark­ki­nointiin, tuot­teiden lan­see­raukseen, yri­tyksen tai sen pal­ve­luiden esit­telyyn sekä ope­tukseen. Mukaan­sa­tem­paavat ja visu­aa­liset ani­maatiot viih­dyt­tävät ja aut­tavat kat­sojia oppimaan uusia asioita. Oli kyseessä usean ani­maation sarja, tai yksit­täinen tuo­tanto, toteu­tamme rat­kaisun tar­pei­denne pohjalta. 

Animaatiot pähkinänkuoressa

Ani­maatio on hauska ja tehokas tapa esittää asioita hel­posti lähes­tyt­tä­vässä muo­dossa. Nopea­tem­poi­sesta mutta sel­keästä ani­maa­tiosta voidaan rajata pois kaikki yli­mää­räinen. Tämä mah­dol­listaa sen, että videolla pys­tytään koros­tamaan eri­tyi­sesti kai­kista olen­nai­simpia asioita, joista halutaan viestiä ulospäin.

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Oli kyseessä sitten yhden videon tuo­tanto tai kym­menien videoiden sarja, meille jokainen pro­jekti on uniikki koko­naisuus. Alta pääset tutus­tumaan luo­muk­siimme tarkemmin.

Referenssejä: Animaatiot asiakkaillemme

Trackinno - Animaatio

UPM - Beyond Spot animaatio

Clewor - SmartWear animaatio

Youredi track & trace - Animation

Hydsupply - Animation

AOS 360 Project Management Tool | Rejlers Finland

High Metal – ideoista totta

Pajadata - Mainosanimaatio

Medixine - Demovideo

PVK - Tee ensin testi

Havainnollistavaa, mieleenpainuvaa ja erottuvaa

Visu­aa­li­sesti kiin­nos­tavien mutta simp­pe­leiden ja tii­viiden ani­maa­tioiden viesti on helppo ymmärtää. Samalla video jää staat­tista kuvaa tai pelkkää tekstiä paremmin mieleen. Ani­maation keinoin on mah­dol­lista visua­li­soida myös sel­laisia asioita, joita emme muuten voisi nähdä – pintaa syvem­mältä. Ani­maatiot tuovat mukanaan video­kuvaan ver­rattuna moni­puo­li­sempia tari­nan­ker­ron­nal­lisia mah­dol­li­suuksia, koska siihen sisäl­tyvät ele­mentit voivat muuttua, ilmestyä tai poistua rajat­to­milla eri­lai­silla tavoilla – vain mie­li­ku­vitus on rajana!

Refedon animaatiotuottaja.
Kuvauskalusto.

Kevyt tuotantoprosessi

Ani­maatio on kevyt ja nopea rat­kaisu ver­rattuna perin­teiseen videoon, sillä sen teke­minen ei vaadi kuvaus­lo­kaa­tioita tai suurta kalustoa. Ammat­ti­tai­toinen tii­mimme suun­nit­telee ja toteuttaa juuri sinun tar­peisiin sopivan ani­maation vai­vat­to­malla tuon­to­pro­ses­silla ja sel­keällä hinnoittelulla.

Animaatiovideon tuotanto

Aloituspalaveri 

Käydään yhdessä läpi ani­maation tyyli, kesto ja koh­de­ryhmä sekä muut toiveet ja tavoitteet videon suhteen. 

Tarinan suunnitteleminen 

Aloi­tus­pa­la­verin poh­jalta teemme teille luon­noksen ani­maation tari­nasta ja muok­kaamme sitä toi­vei­denne mukaan. 

Kuvakäsikirjoitus 

Kun tarina on valmis, teemme siitä kuva­kä­si­kir­joi­tuksen. Sen avulla on helppo hah­mottaa, miltä valmis ani­maatio tulee näyt­tämään ja käsi­kir­joi­tusta voidaan vielä tarpeen mukaan hioa. 

Valmis animaatio 

Kuva­kä­si­kir­joi­tuksen val­mis­tuttua teemme ani­maation, lisäämme siihen sopivat äänet sekä musiikin ja video on valmis julkaistavaksi. 

Mielessä jotain muuta?

Etkö ole ihan varma, mil­laista sisältöä kaipaat, tai mitä siltä pitäisi odottaa? Tar­vit­setko esi­mer­kiksi selit­tävän ani­maation, vai onko kyse muista mark­ki­noin­nil­li­sista tar­peista tai laa­jem­masta brändin raken­ta­mi­sesta? Suun­ni­tellaan yhdessä juuri teille sopiva rat­kaisu, joka täyttää vaa­ti­vam­matkin tarpeenne.