Herätä henkiin yrityksesi tarina.

Yritysvideo

Yri­tys­video auttaa luomaan mie­li­kuvia, raken­tamaan brändiä ja lisäämään tun­net­tuutta. Laa­dukas yri­tys­video on tarina, joka vah­vistaa asian­tun­ti­juutta ja herättää poten­ti­aa­li­sissa yhteis­työ­kump­pa­neissa ja asiak­kaissa luot­ta­musta.  

Dynaaminen videotuotanto 

Refedo tarjoaa yri­tyk­sille dynaamista tari­nan­ker­rontaa video­tuo­tannon muo­dossa. Suun­nit­te­lemme, käsi­kir­joi­tamme ja tuo­tamme yksi­löl­lisiä ja erot­tuvia esit­te­ly­vi­deoita, jotka vetoavat koh­de­ryhmään ja aut­tavat raken­tamaan menes­tyk­se­kästä brändiä. Video­tuo­tanto toteu­tetaan vai­vat­to­malla avaimet käteen -peri­aat­teella ja teidän tar­pei­siinne rää­tä­löitynä.  

Yritysvideo pähkinänkuoressa

Saatte rajoit­ta­mat­tomaan käyt­töönne yri­tys­videon, jonka pituus vaih­telee tyy­pil­li­sesti minuu­tista kahteen. Toteu­tamme mie­lel­lämme myös sel­keästi pidemmät yri­tys­videot käyt­tö­kohteen vaa­ti­musten mukaan. Videota on mah­dol­lista hyö­dyntää niin verk­ko­si­vuilla kuin muus­sakin digi­taa­li­sessa mark­ki­noin­nissa, sisäi­sessä vies­tin­nässä, pereh­dy­tyk­sessä, mes­suilla ja tapah­tu­missa.   

Me autamme myymään yrityksesi tarinan

Jokaisen yri­tyksen tarina on eri­lainen, jokainen yri­tys­video on oman­lainen. Videolla voidaan esi­tellä yri­tyksen arvoja, his­toriaa ja uusia tuulia, osaajia yri­tyksen taus­talla tai tuot­teita ja pal­ve­luita. Tär­keintä on, että yri­tys­video kiteyttää tunteita herät­tä­västi juuri teidän yri­tyk­senne yksi­löl­lisen tarinan. 

Refedo toteuttaa eri­laiset yri­tys­videot visu­aa­li­sesti ja tari­nal­li­sesti tavalla, joka vakuuttaa.   

Kilpailukykyinen hinnoittelu

Ammat­ti­tai­toisen tuo­tan­to­tiimin, vankan video­tuo­tantokoke­muksen ja huip­puunsa hiotun pal­ve­lu­kon­septin ansiosta pys­tymme toteut­tamaan yri­tys­videot ja yri­ty­se­sit­telyt ripeästi ja kus­tan­nus­te­hok­kaasti.    

Yri­tys­video

Videotuotanto avaimet käteen -periaatteella 

Haluamme tehdä tuo­tan­to­pro­ses­sista teille mah­dol­li­simman miel­lyt­tävää ja vai­va­tonta, ja siksi tar­joamme video­tuo­tantoa avaimet käteen -pakettina. Laa­dukas, yri­tyk­senne näköinen lop­pu­tulos edellyttää tie­tenkin myös teidän näke­myk­siänne ja yhtei­sesti asettuja tavoit­teita, mutta koor­di­noinnin, kuvaus­suun­nit­telun, käsi­kir­joi­tuksen ja toteu­tuksen voitte jättää meidän huo­lek­semme.   

 

Aloituspalaveri

Pro­jekti aloi­tetaan yhtei­sellä aloi­tuspalaverilla, jossa käydään läpi toiveet ja tavoitteet yri­tys­videon suhteen.   

Kuvaussuunnitelma ja käsikirjoitus

Aloi­tus­pa­la­verin poh­jalta teemme kuvaus­suun­ni­telman sekä raa­ka­kä­si­kir­joi­tuksen video­tuo­tantoa varten. 

Väliaikakatsaus

Aloi­tus­pa­la­verin poh­jalta teemme kuvaus­suun­ni­telman sekä raa­ka­kä­si­kir­joi­tuksen video­tuo­tantoa varten.

Videotuotanto

Väliai­ka­kat­sauk­sessa käymme yhdessä läpi kuvaus­suun­ni­telman ja käsi­kir­joi­tuksen sekä teemme niihin tar­vit­tavat muutokset.

Valmis yritysvideo jaettavaksi 

Toi­mi­tamme teille jaet­ta­vaksi valmiin videon ladat­tavan linkin kautta.  

Tutustu työmme jälkeen!