Erottaudu laadukkailla valokuvilla.

Valokuvaus yrityksille 

Ikuista tuot­teesi, pal­velusi, tapah­tumasi sekä tekijäsi ja erot­taudu laa­duk­kailla kuvilla sivus­tollasi kuin myös muilla alus­toilla. Ammat­ti­maisten valo­kuvien avulla tavoitat koh­de­ryhmäsi ja luot heille hyvän ensi­vai­ku­telman. Valo­kuvaus on yksi tehok­kaim­mista kei­noista vah­vistaa yri­tyksesi brändiä ja viestiä siitä asiakkaille.

Ammattimainen valokuvaus

Tar­joamme yri­tyk­sel­lenne juuri teidän tar­peisiin rää­tä­löidyn valo­ku­vauksen sekä käsi­tellyt lopul­liset valo­kuvat. Suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme valo­kuvat mark­ki­noin­tinne tueksi esi­mer­kiksi verk­ko­si­vuille, esi­tyksiin sekä sosi­aa­lisen median kana­viinne. Brän­dinne mukai­sesti toteuttu valo­kuvaus auttaa asiak­kaita tun­temaan lii­ke­toi­min­tanne sekä ihmiset yri­tyk­senne takana. Ammat­ti­tai­toinen tii­mimme takaa sen, että ainut­laa­tuinen lii­ke­toi­mintasi erottuu jou­kosta edukseen.

Valokuvaus pähkinänkuoressa

Suun­ni­te­lemme ja toteu­tamme valo­ku­vauksen teidän toi­vo­massa lokaa­tiossa. Voimme toteuttaa valo­ku­vauksen esi­mer­kiksi yri­tyk­senne tiloissa, erikseen vali­tussa kuvaus­lo­kaa­tiossa tai stu­diossa. Saatte rajat­tomaan käyt­töönne hou­kut­te­levat ja tek­ni­sesti kor­kea­laa­tui­sesti toteu­tetut valo­kuvat, jotka sovel­tuvat tar­peesta riippuen digi­taa­liseen mark­ki­nointiin, verk­ko­si­vuille tai tietyn kam­panjan osaksi. Ammat­ti­mai­sesti toteu­tettu valo­kuvaus on vai­kuttava keino ikuistaa juuri teille mer­ki­tyk­sel­lisiä hetkiä ja viestiä kat­so­jille yri­tyksesi ydinarvoista.

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Oli kyseessä sitten yhden videon tuo­tanto tai kym­menien videoiden sarja, meille jokainen pro­jekti on uniikki koko­naisuus. Alta pääset tutus­tumaan luo­muk­siimme tarkemmin.

Referenssejä

Me teemme brändistänne näkyvän

Yri­tyksen valo­kuvaus on sijoitus tulevaan, sillä ker­ralla hyvin tuo­tetut valo­kuvat yri­tyk­sestä ja hen­ki­lös­töstäsi pal­ve­levat pitkään mai­non­nassa ja brän­däyk­sessä. Omia yri­tys­kuvia kan­nattaa käyttää kuva­pank­ki­kuvien sijaan koti­si­vuilla, mai­non­nassa ja sosi­aa­li­sessa mediassa. Jat­kossa kai­kesta muusta mate­ri­aalin ja mai­nosten suun­nit­te­lusta tulee hel­pompaa ja tehok­kaampaa, kun erotut mas­sasta omalla yritysilmeelläsi.

Valo­kuvaus suun­ni­tellaan tar­peenne ja mah­dol­linen kam­pan­janne huo­mioiden. Taitava tii­mimme toteuttaa tar­pei­siisi yksi­löl­liset ja visu­aa­li­sesti kor­kea­laa­tuiset valo­ku­vaukset, joiden avulla kerrot yri­tyksesi tarinaa luot­ta­musta herät­tä­vällä tavalla. Osaamme suun­ni­tella brän­dinne mukaiset ja per­soo­nal­liset valo­ku­vaukset, joissa yri­tyksesi sekä ihmiset esiin­tyvät edukseen. Kuvaamme ren­nolla ja muka­valla otteella lop­pu­tu­loksen laa­dusta tinkimättä.

Kuvauskalusto.

Näyttävä lopputulos

Kokeneen suun­nittelu- ja tuo­tan­to­tiimin ansiosta pys­tymme toteut­tamaan valo­ku­vaukset tehok­kaasti ja vai­vat­to­masti. Olemme ikuis­taneet tuhansia kuvia lukui­silta eri toi­mia­loilta. Mah­dol­lis­tamme hen­ki­löstö-, tuote-, tapahtuma ja mai­nos­kuvat- sekä valo­kuvat verk­ko­si­vuille, someen ja pai­net­tuihin mate­ri­aa­leihin. Koko­nais­val­tainen pal­ve­lumme kattaa kaikki vaiheet aina kuvausten suun­nit­te­lusta ja orga­ni­soin­nista perus­teel­lisiin jäl­ki­töihin asti. Osaava tii­mimme var­mistaa yri­tyk­sellesi näyt­tävän lop­pu­tu­loksen sekä vai­vat­toman palvelukonseptin.

Valokuvauksen tuotanto

Aloituspalaveri 

Aloi­tetaan pro­jekti yhtei­sellä aloi­tus­pa­la­ve­rilla. Käydään yhdessä läpi toi­veenne valo­ku­vauksen ja valo­kuvien suhteen, aika­tau­lutus sekä muut yleiset asiat. 

Valokuvaus 

Suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme valo­ku­vaukset toi­vei­denne perus­teella. Kuvausten jälkeen käsit­te­lemme ja vii­meis­te­lemme kuvat. 

Jakelu 

Toi­mi­tamme teille valmiit käsi­tellyt valo­kuvat linkin kautta ladat­ta­vaksi ja rajat­tomaan käyttöön. 

Mielessä jotain muuta?

Etkö ole ihan varma, mil­laista sisältöä kaipaat, tai mitä siltä pitäisi odottaa? Tar­vit­setko esi­mer­kiksi selit­tävän ani­maation, vai onko kyse muista mark­ki­noin­nil­li­sista tar­peista tai laa­jem­masta brändin raken­ta­mi­sesta? Suun­ni­tellaan yhdessä juuri teille sopiva rat­kaisu, joka täyttää vaa­ti­vam­matkin tarpeenne.