Evästekäytäntö

 

Tietoja tästä evästekäytännöstä

Tämä eväs­te­käy­täntö selittää, mitä evästeet ovat ja kuinka käy­tämme niitä, minkä tyyp­pisiä eväs­teitä käy­tämme eli mitä tietoja keräämme eväs­teiden avulla ja kuinka näitä tietoja käy­tetään sekä kuinka hallita eväs­tea­se­tuksia. Lisä­tietoja siitä, kuinka käy­tämme, säi­ly­tämme ja suo­jaamme hen­ki­lö­tie­tojasi, on tietosuojakäytännössämme.

Voit milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa suos­tu­muksesi eväs­teisiin verk­ko­si­vus­tol­lamme sivuston vasem­massa alao­sassa ole­vasta ikonista.

Lisä­tietoja siitä, keitä me olemme, kuinka voit ottaa meihin yhteyttä ja kuinka käsit­te­lemme hen­ki­lö­tie­to­janne löydät tietosuojakäytännöstämme.

Suos­tu­muksesi koskee seu­raavia verk­ko­tun­nuksia: refedo​.fi

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä teks­ti­tie­dostoja, joita käy­tetään pienten tie­tojen tal­len­ta­miseen. Ne tal­len­netaan lait­teellesi, kun verk­ko­si­vusto ladataan selai­meesi. Nämä evästeet aut­tavat meitä saamaan verk­ko­si­vuston toi­mimaan oikein, tekemään siitä tur­val­li­semman, tar­joamaan paremman käyt­tö­ko­ke­muksen ja ymmär­tämään, miten verk­ko­si­vusto toimii, sekä ana­ly­soimaan, mikä toimii ja missä sitä on parannettava.
 

Kuinka käytämme evästeitä?

Kuten suurin osa verk­ko­pal­ve­luista, verk­ko­si­vus­tomme käyttää ensim­mäisen ja kol­mannen osa­puolen eväs­teitä useisiin tar­koi­tuksiin. Ensim­mäisen osa­puolen evästeet ovat enim­mäkseen vält­tä­mät­tömiä verk­ko­si­vuston toi­mi­mi­seksi oikein, eivätkä ne kerää hen­ki­lö­koh­taisia tunnistetietojasi.

Sivus­tol­lamme käy­tetyt kol­mannen osa­puolen evästeet ovat tar­koi­tettu pää­asiassa ymmär­tämään, kuinka verk­ko­si­vusto toimii, kuinka olet vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa verk­ko­si­vus­tomme kanssa, pitämään pal­ve­lumme tur­vassa, tar­joamaan sinulle osuvia mai­noksia ja kaiken kaik­kiaan tar­joamaan sinulle paremman käyt­tö­ko­ke­muksen sekä nopeut­tamaan tulevaa vuo­ro­vai­ku­tustasi verk­ko­si­vus­tomme kanssa.

Millaisia evästeitä käytämme?

Verk­ko­si­vus­tol­lamme käy­tetyt evästeet on ryh­mi­telty seu­raaviin luokkiin.

Vält­tä­mät­tömät: Jotkut evästeet ovat vält­tä­mät­tömiä, jotta voit kokea sivus­tomme täyden toi­minnan. Niiden avulla voimme yllä­pitää käyt­tä­jäis­tuntoja ja estää kaikki tie­to­tur­vauhat. He eivät kerää tai tal­lenna hen­ki­lö­koh­taisia tietoja. Näiden eväs­teiden avulla voit esi­mer­kiksi kir­jautua sisään tilillesi ja lisätä tuot­teita ostos­koriin ja tehdä kassan turvallisesti.

Tilastot: Nämä evästeet tal­len­tavat tietoja, kuten verk­ko­si­vuston kävi­jöiden määrä, yksit­täisten vie­rai­li­joiden määrä, millä verk­ko­si­vuston sivuilla on vie­railtu, käynnin lähde jne. Nämä tiedot aut­tavat meitä ymmär­tämään ja ana­ly­soimaan, kuinka hyvin verk­ko­si­vusto toimii ja missä se vaatii parantamista.

Mark­ki­nointi: Sivus­tomme näyttää mai­noksia. Näitä eväs­teitä käy­tetään sinulle näyt­tä­miemme mai­nosten per­so­nointiin, jotta ne ovat sinulle mer­ki­tyk­sel­lisiä. Nämä evästeet aut­tavat meitä myös seu­raamaan näiden mai­nos­kam­pan­joiden tehok­kuutta. Kol­mannen osa­puolen mai­nosten tar­joajat voivat myös käyttää näihin eväs­teisiin tal­len­nettuja tietoja näyt­tääkseen sinulle mai­noksia myös muilla selaimen verkkosivustoilla.

Toi­min­nal­liset: Nämä ovat eväs­teitä, jotka aut­tavat tiettyjä ei-olen­naisia toi­mintoja verk­ko­si­vus­tol­lamme. Näitä toi­mintoja ovat sisällön, kuten videoiden upot­ta­minen tai verk­ko­si­vuston sisällön jaka­minen sosi­aa­lisen median alustoilla.

Eväste ase­tukset: Nämä evästeet aut­tavat meitä tal­len­tamaan ase­tuksesi ja selaus­a­se­tuksesi, kuten kie­lia­se­tuksesi, jotta sinulla on parempi ja tehok­kaampi kokemus tule­vista vie­rai­luistasi verkkosivustolla.

[cookie_​audit columns=“cookie,description” heading=“Alla ole­vassa luet­te­lossa lue­tellaan verk­ko­si­vus­tol­lamme käy­tet­tävät evästeet.”]

Kuinka voin hallita evästeasetuksia?

Voit hallita eväs­tea­se­tuk­siasi nap­saut­ta­malla “Evästesetukset”-painiketta sivuston ala­pal­kista ja otta­malla pon­nah­dusik­ku­nassa olevat eväs­te­luokat käyttöön tai pois­ta­malla ne käy­töstä ase­tustesi mukaan.

Jos päätät muuttaa ase­tuk­siasi myö­hemmin selausis­tunnon aikana, voit nap­sauttaa “Evästesetukset”-painiketta sivuston ala­pal­kista uudestaan. Tällöin suos­tu­musta koskeva ilmoitus tulee uudelleen näkyviin, jolloin voit muuttaa ase­tuk­siasi tai peruuttaa suos­tu­muksesi kokonaan. Tämän lisäksi eri selaimet tar­joavat eri­laisia mene­telmiä verk­ko­si­vus­tojen käyt­tämien eväs­teiden estä­miseen ja pois­ta­miseen. Voit muuttaa selaimesi ase­tuksia eväs­teiden estä­mi­seksi tai poistamiseksi.