Evästekäytäntö

 

Tietoja tästä evästekäytännöstä

Tämä eväs­te­käy­täntö selittää, mitä evästeet ovat ja kuinka käy­tämme niitä, minkä tyyp­pisiä eväs­teitä käy­tämme eli mitä tietoja keräämme eväs­teiden avulla ja kuinka näitä tietoja käy­tetään sekä kuinka hallita eväs­tea­se­tuksia. Lisä­tietoja siitä, kuinka käy­tämme, säi­ly­tämme ja suo­jaamme hen­ki­lö­tie­tojasi, on tietosuojakäytännössämme.

Voit milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa suos­tu­muksesi eväs­teisiin verk­ko­si­vus­tol­lamme sivuston vasem­massa alao­sassa ole­vasta ikonista.

Lisä­tietoja siitä, keitä me olemme, kuinka voit ottaa meihin yhteyttä ja kuinka käsit­te­lemme hen­ki­lö­tie­to­janne löydät tietosuojakäytännöstämme.

Suos­tu­muksesi koskee seu­raavia verk­ko­tun­nuksia: refedo​.fi

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä teks­ti­tie­dostoja, joita käy­tetään pienten tie­tojen tal­len­ta­miseen. Ne tal­len­netaan lait­teellesi, kun verk­ko­si­vusto ladataan selai­meesi. Nämä evästeet aut­tavat meitä saamaan verk­ko­si­vuston toi­mimaan oikein, tekemään siitä tur­val­li­semman, tar­joamaan paremman käyt­tö­ko­ke­muksen ja ymmär­tämään, miten verk­ko­si­vusto toimii, sekä ana­ly­soimaan, mikä toimii ja missä sitä on parannettava.
 

Kuinka käytämme evästeitä?

Kuten suurin osa verk­ko­pal­ve­luista, verk­ko­si­vus­tomme käyttää ensim­mäisen ja kol­mannen osa­puolen eväs­teitä useisiin tar­koi­tuksiin. Ensim­mäisen osa­puolen evästeet ovat enim­mäkseen vält­tä­mät­tömiä verk­ko­si­vuston toi­mi­mi­seksi oikein, eivätkä ne kerää hen­ki­lö­koh­taisia tunnistetietojasi.

Sivus­tol­lamme käy­tetyt kol­mannen osa­puolen evästeet ovat tar­koi­tettu pää­asiassa ymmär­tämään, kuinka verk­ko­si­vusto toimii, kuinka olet vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa verk­ko­si­vus­tomme kanssa, pitämään pal­ve­lumme tur­vassa, tar­joamaan sinulle osuvia mai­noksia ja kaiken kaik­kiaan tar­joamaan sinulle paremman käyt­tö­ko­ke­muksen sekä nopeut­tamaan tulevaa vuo­ro­vai­ku­tustasi verk­ko­si­vus­tomme kanssa.

Millaisia evästeitä käytämme?

Verk­ko­si­vus­tol­lamme käy­tetyt evästeet on ryh­mi­telty seu­raaviin luokkiin.

Vält­tä­mät­tömät: Jotkut evästeet ovat vält­tä­mät­tömiä, jotta voit kokea sivus­tomme täyden toi­minnan. Niiden avulla voimme yllä­pitää käyt­tä­jäis­tuntoja ja estää kaikki tie­to­tur­vauhat. He eivät kerää tai tal­lenna hen­ki­lö­koh­taisia tietoja. Näiden eväs­teiden avulla voit esi­mer­kiksi kir­jautua sisään tilillesi ja lisätä tuot­teita ostos­koriin ja tehdä kassan turvallisesti.

Tilastot: Nämä evästeet tal­len­tavat tietoja, kuten verk­ko­si­vuston kävi­jöiden määrä, yksit­täisten vie­rai­li­joiden määrä, millä verk­ko­si­vuston sivuilla on vie­railtu, käynnin lähde jne. Nämä tiedot aut­tavat meitä ymmär­tämään ja ana­ly­soimaan, kuinka hyvin verk­ko­si­vusto toimii ja missä se vaatii parantamista.

Mark­ki­nointi: Sivus­tomme näyttää mai­noksia. Näitä eväs­teitä käy­tetään sinulle näyt­tä­miemme mai­nosten per­so­nointiin, jotta ne ovat sinulle mer­ki­tyk­sel­lisiä. Nämä evästeet aut­tavat meitä myös seu­raamaan näiden mai­nos­kam­pan­joiden tehok­kuutta. Kol­mannen osa­puolen mai­nosten tar­joajat voivat myös käyttää näihin eväs­teisiin tal­len­nettuja tietoja näyt­tääkseen sinulle mai­noksia myös muilla selaimen verkkosivustoilla.

Toi­min­nal­liset: Nämä ovat eväs­teitä, jotka aut­tavat tiettyjä ei-olen­naisia toi­mintoja verk­ko­si­vus­tol­lamme. Näitä toi­mintoja ovat sisällön, kuten videoiden upot­ta­minen tai verk­ko­si­vuston sisällön jaka­minen sosi­aa­lisen median alustoilla.

Eväste ase­tukset: Nämä evästeet aut­tavat meitä tal­len­tamaan ase­tuksesi ja selaus­a­se­tuksesi, kuten kie­lia­se­tuksesi, jotta sinulla on parempi ja tehok­kaampi kokemus tule­vista vie­rai­luistasi verkkosivustolla.

Alla ole­vassa luet­te­lossa lue­tellaan verk­ko­si­vus­tol­lamme käy­tet­tävät evästeet.

CookieDesc­ription
_​gaThe _​ga cookie, ins­talled by Google Ana­lytics, calcu­lates visitor, session and cam­paign data and also keeps track of site usage for the site’s ana­lytics report. The cookie stores infor­mation ano­ny­mously and assigns a ran­domly gene­rated number to recognize unique visitors.
_​gat_​gtag_​UA_​213970675_​1Set by Google to dis­tin­guish users.
_​gidIns­talled by Google Ana­lytics, _​gid cookie stores infor­mation on how visitors use a website, while also creating an ana­lytics report of the web­site’s per­for­mance. Some of the data that are col­lected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
collect_​chat_​page_​loadThis cookie is set by the pro­vider Collect​.chat. This cookie is used for opti­mizing the chat-box func­tio­nality by recog­nising the user.
CONSENTYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers ano­nymous sta­tis­tical data.
coo­kie­lawinfo-checkbox-adver­ti­sementSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the “Adver­ti­sement” category .
coo­kie­lawinfo-checkbox-ana­lyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Ana­lytics”.
coo­kie­lawinfo-checkbox-func­tionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Func­tional”.
coo­kie­lawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.
coo­kie­lawinfo-checkbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Other.
coo­kie­lawinfo-checkbox-per­for­manceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Per­for­mance”.
Coo­kie­LawIn­foConsentRecords the default button state of the cor­res­ponding category & the status of CCPA. It works only in coor­di­nation with the primary cookie.
ele­mentorThis cookie is used by the web­site’s WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the web­site’s content in real-time.
viewed_​cookie_​policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has con­sented to the use of cookies. It does not store any per­sonal data.
VISITOR_INFO1_LIVEA cookie set by YouTube to measure bandwidth that deter­mines whether the user gets the new or old player interface.
YSCYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
yt-remote-con­nected-devicesYouTube sets this cookie to store the video pre­fe­rences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-device-idYouTube sets this cookie to store the video pre­fe­rences of the user using embedded YouTube video.
yt.innertube::nextIdThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
yt.innertube::requestsThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.

Kuinka voin hallita evästeasetuksia?

Voit hallita eväs­tea­se­tuk­siasi nap­saut­ta­malla “Evästesetukset”-painiketta sivuston ala­pal­kista ja otta­malla pon­nah­dusik­ku­nassa olevat eväs­te­luokat käyttöön tai pois­ta­malla ne käy­töstä ase­tustesi mukaan.

Jos päätät muuttaa ase­tuk­siasi myö­hemmin selausis­tunnon aikana, voit nap­sauttaa “Evästesetukset”-painiketta sivuston ala­pal­kista uudestaan. Tällöin suos­tu­musta koskeva ilmoitus tulee uudelleen näkyviin, jolloin voit muuttaa ase­tuk­siasi tai peruuttaa suos­tu­muksesi kokonaan. Tämän lisäksi eri selaimet tar­joavat eri­laisia mene­telmiä verk­ko­si­vus­tojen käyt­tämien eväs­teiden estä­miseen ja pois­ta­miseen. Voit muuttaa selaimesi ase­tuksia eväs­teiden estä­mi­seksi tai poistamiseksi.