Duunit

Oli kyseessä sitten yhden videon tuotanto tai kymmenien videoiden sarja, meille jokainen projekti on uniikki kokonaisuus. Alta pääset tutustumaan luomuksiimme tarkemmin.

Yhteis­työssä Refedo suun­nitteli ja toteutti video­sarjan, jossa kuusi vesi­voiman ammat­ti­laista kertoo työstään vesi­voiman parissa. Video­sar­jassa tuo­tettiin pitkät versiot You­tubeen, rek­ry­me­dioihin ja oppi­lai­to­syh­teis­työhön sekä lyhyet versiot sosi­aa­liseen mediaan ja mak­settuun mai­nontaan. Video­tuo­tannon yhtey­dessä napattiin myös kam­panjan still-kuvat. 
Refedo on Tech­no­po­liksen luo­tettu yhteis­työ­kumppani moni­puo­li­sessa video­tuo­tan­nossa. Alun perin yhteistyö pol­kaistiin käyntiin refe­rens­si­vi­deoiden tii­moilta, mutta yhteinen teke­minen on sit­temmin laa­jen­tunut kat­tamaan myös luo­vemman sisäl­lön­tuo­tannon. Luova mai­nos­video on osoit­tau­tunut tehok­kaaksi työ­ka­luksi kohteen mark­ki­noin­nissa keräten run­saasti kat­se­lu­kertoja ja kiin­nos­tusta muun muassa sosi­aa­li­sessa mediassa. 
Kova kil­pailu moti­voi­tu­neista opis­ke­li­joista innosti Vaasan ammat­ti­kor­kea­koulua kokei­lemaan videoiden voimaa haki­ja­mark­ki­noin­nissa. Yhteis­työssä Refedon kanssa syntyi vai­kuttava 11 videon sarja, joka tarjoaa kat­so­jalle näkö­ala­paikan VAMKin opis­ke­li­jae­lämään ja opintotarjontaan. 
Certex on Euroopan suurin teräs­köysien ja nos­toa­pu­vä­li­neiden toi­mittaja, jonka pal­ve­luihin kuu­luvat myös rää­tä­löidyt nos­to­rat­kaisut sekä niiden suun­nittelu. Yri­tyksen tah­to­tilana oli lisätä suun­nit­te­lu­pal­ve­luiden tun­net­tuutta mukaan­sa­tem­paa­valla pal­ve­lue­sit­te­ly­vi­deolla, joka toteu­tettiin yhteis­työssä Refedon kanssa. Valmis lop­pu­tulos toimii oival­lisena esi­merkkinä siitä, kuinka inno­va­tii­vi­sesti ja ammat­ti­tai­toi­sesti suun­ni­teltu video tekee moni­mut­kai­ses­takin pal­ve­lusta hel­posti lähestyttävän. 
Refedon ja Go Onin yhteistyö sai alkunsa, kun Go Onilla tuli tarve löytää ammat­ti­tai­toinen toteutus lyhyelle TV-mai­nok­selle. Refedon rakentama “Työ­elämän vahvuudet”-videokonsepti istui hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyksen arvoihin kuin nenä päähän. 
Vuonna 2012 suo­ma­lainen tek­no­lo­giay­ritys Jakamo lan­seerasi mark­ki­noille uuden pil­vi­pal­velun, jonka myyn­ti­pro­sessin tueksi yritys hankki laa­dukkaat refe­rens­si­videot. Jakamon koke­mukset osoit­tavat, että videot aut­tavat asiak­kaita ymmär­tämään uuden tuotteen arvoa ja antavat tar­vit­tavaa tukea ostopäätöksen. 
IT-pal­ve­lu­yhtiö Netum kehittää alan halu­tuinta työ­nan­ta­jabrändiä huip­puo­saajien hou­kut­te­le­mi­seksi. Työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvan ja rek­ry­tointien tär­keänä tukena toi­mivat uniikit työn­te­ki­jä­ta­rinat, joita Netum on tuot­tanut yhteis­työssä Refedon kanssa. Laa­dukkaat ja autent­tiset työn­te­ki­jä­ta­rinat ovat osoit­tau­tuneet tulok­sel­li­seksi työ­ka­luksi rekrymarkkinoinnissa. 
Lop­pu­vuo­desta 2022 Kas­tellin Easyin-kodit päätti kokeilla videoiden voimaa uusien koh­teiden ennak­ko­mark­ki­noin­nissa. Tun­nel­mal­liset videot kuvattiin kuvan­kau­niissa mil­jöössä Jol­lak­sessa ja Sou­kassa, joihin Easyin raken­nuttaa moderneja meren­ran­ta­koteja. Tun­teikkaat videot ker­tovat kat­so­jalle vai­kut­tavaa tarinaa asu­misen help­pou­desta luonnon helmassa. 
Työ­nan­ta­jabrändin vah­vis­ta­mi­seksi Rastor-ins­ti­tuutin tar­peisiin suun­ni­teltiin ja toteu­tettiin kolme mie­len­kiin­toista videota, jotka esit­te­levät kat­so­jalle ura­polkuja sekä diver­si­teettiä orga­ni­saation sisällä. Per­soo­nal­linen lop­pu­tulos saatiin aikaan osal­lis­ta­malla video­tuo­tantoon yri­tyksen työn­te­kijät, joille kuvaus­päivät jäivät mieleen posi­tii­visena koke­muksena. Vai­kut­ta­valla video­kam­pan­jalla saa­vu­tettiin ase­tetut tavoitteet, mistä ker­tovat hyvät tulokset sekä hen­ki­lös­töltä saatu posi­tii­vinen palaute.