Duunit

Oli kyseessä sitten yhden videon tuotanto tai kymmenien videoiden sarja, meille jokainen projekti on uniikki kokonaisuus. Alta pääset tutustumaan luomuksiimme tarkemmin.

Työnantajamielikuva
Uravideot

Netum hyödyntää Refedon ammattitaitoa monipuolisesti työnantajamielikuvan rakentamisessa

IT-pal­ve­lu­yhtiö Netum kehittää alan halu­tuinta työ­nan­ta­jabrändiä huip­puo­saajien hou­kut­te­le­mi­seksi. Työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvan ja rek­ry­tointien tär­keänä tukena toi­mivat uniikit työn­te­ki­jä­ta­rinat, joita Netum on tuot­tanut yhteis­työssä Refedon kanssa. Laa­dukkaat ja autent­tiset työn­te­ki­jä­ta­rinat ovat osoit­tau­tuneet tulok­sel­li­seksi työ­ka­luksi rekrymarkkinoinnissa.

Lue lisää »
Mainosvideot

Kastellin Easyin-kodit: Tarinalliset video- ja valokuvasisällöt ovat vaikuttava työkalu uudiskohteiden ennakkomarkkinoinnissa

Lop­pu­vuo­desta 2022 Kas­tellin Easyin-kodit päätti kokeilla videoiden voimaa uusien koh­teiden ennak­ko­mark­ki­noin­nissa. Tun­nel­mal­liset videot kuvattiin kuvan­kau­niissa mil­jöössä Jol­lak­sessa ja Sou­kassa, joihin Easyin raken­nuttaa moderneja meren­ran­ta­koteja. Tun­teikkaat videot ker­tovat kat­so­jalle vai­kut­tavaa tarinaa asu­misen help­pou­desta luonnon helmassa.

Lue lisää »
EB-videot
Työnantajamielikuva

Rastor-instituutti kehittää työnantajamielikuvaa pitkäjänteisesti persoonallisen videotuotannon avulla

Työ­nan­ta­jabrändin vah­vis­ta­mi­seksi Rastor-ins­ti­tuutin tar­peisiin suun­ni­teltiin ja toteu­tettiin kolme mie­len­kiin­toista videota, jotka esit­te­levät kat­so­jalle ura­polkuja sekä diver­si­teettiä orga­ni­saation sisällä. Per­soo­nal­linen lop­pu­tulos saatiin aikaan osal­lis­ta­malla video­tuo­tantoon yri­tyksen työn­te­kijät, joille kuvaus­päivät jäivät mieleen posi­tii­visena koke­muksena. Vai­kut­ta­valla video­kam­pan­jalla saa­vu­tettiin ase­tetut tavoitteet, mistä ker­tovat hyvät tulokset sekä hen­ki­lös­töltä saatu posi­tii­vinen palaute.

Lue lisää »
Mainosvideot
Opiskelijavideot

Kiipulalle videot ovat osa ammattiopiston modernia viestintästrategiaa

Keväällä 2021 Kii­pulan tarve kas­vattaa vaa­tivan eri­tyisen tuen amma­til­lisen kou­lu­tuksen näky­vyyttä ja haki­ja­määrää rea­li­soitui. Koska ammat­tio­piston koh­de­ryhmää ovat pää­asiassa perus­kou­lusta val­mis­tuvat nuoret, läh­dettiin rat­kaisua ongelmaan hakemaan laa­duk­kaalla video­tuo­tan­nolla yhteis­työssä Refedon kanssa.

Lue lisää »
Asiakaskokemusvideot
Mainosvideot

Bromarvin kylälle videot osoittautuivat tulokselliseksi työkaluksi alueellisessa brändäyksessä

Refedo ja Bro­marvin kylä toteut­tivat yhdessä oma­lei­maisen video­sarjan, joka tarjoaa kat­so­jille mah­dol­li­suuden tutustua vie­hät­tävään saa­ris­to­kylään ja sen asuk­kaisiin. Bro­marvin kylälle seit­semän videota käsittävä sarja on näyt­täy­tynyt tär­keänä mark­ki­noin­ti­työ­kaluna muut­to­voiman edistämisessä.

Lue lisää »
Animaatiovideot
Mainosvideot

Konseptoitu videosarja vahvisti 30-vuotiaan Molok Oy:n brändiä ympäri maailmaa

Molok ja Refedo loivat yhdessä video­sarjan, joka auttoi koti­maista yri­tystä vah­vis­tamaan brän­diään kan­sain­vä­li­sesti. Yhteensä kol­me­toista videota käsittävä sarja toteu­tettiin jous­ta­vasti vas­taamaan pk-yri­tyksen tar­peita. Lop­pu­tu­loksena syntyi uniikki video­ko­ko­naisuus, joka on osoit­tau­tunut tär­keäksi ja raik­kaaksi ele­men­tiksi Molok Oy:n viestinnässä.

Lue lisää »