Duunit

Oli kyseessä sitten yhden videon tuotanto tai kymmenien videoiden sarja, meille jokainen projekti on uniikki kokonaisuus. Alta pääset tutustumaan luomuksiimme tarkemmin.

Asiakaskokemusvideot
Mainosvideot

Bromarvin kylälle videot osoittautuivat tulokselliseksi työkaluksi alueellisessa brändäyksessä

Refedo ja Bro­marvin kylä toteut­tivat yhdessä oma­lei­maisen video­sarjan, joka tarjoaa kat­so­jille mah­dol­li­suuden tutustua vie­hät­tävään saa­ris­to­kylään ja sen asuk­kaisiin. Bro­marvin kylälle seit­semän videota käsittävä sarja on näyt­täy­tynyt tär­keänä mark­ki­noin­ti­työ­kaluna muut­to­voiman edistämisessä.

Lue lisää »
Animaatiovideot
Mainosvideot

Konseptoitu videosarja vahvisti 30-vuotiaan Molok Oy:n brändiä ympäri maailmaa

Molok ja Refedo loivat yhdessä video­sarjan, joka auttoi koti­maista yri­tystä vah­vis­tamaan brän­diään kan­sain­vä­li­sesti. Yhteensä kol­me­toista videota käsittävä sarja toteu­tettiin jous­ta­vasti vas­taamaan pk-yri­tyksen tar­peita. Lop­pu­tu­loksena syntyi uniikki video­ko­ko­naisuus, joka on osoit­tau­tunut tär­keäksi ja raik­kaaksi ele­men­tiksi Molok Oy:n viestinnässä.

Lue lisää »
Mainosvideot
Uravideot

Digitan uravideoissa erilaiset osaajat saavat äänensä kuuluviin

Digita ja Refedo toteut­tivat yhdessä ura­vi­deo­sarjan, joka tarjoaa kat­so­jille mah­dol­li­suuden tutustua Digi­ta­laisiin ja heidän tari­noi­hinsa. 12 ura­vi­deota käsittävä video­ko­ko­naisuus esit­telee Digitan ainut­laa­tuista hen­ki­löstöä ja orga­ni­saa­tio­kult­tuuria van­git­se­valla tavalla. Digi­talla videot ovat osoit­tau­tuneet tehok­kaaksi tavaksi tavoittaa orga­ni­saation ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät.

Lue lisää »