Duunit

Oli kyseessä sitten yhden videon tuotanto tai kymmenien videoiden sarja, meille jokainen projekti on uniikki kokonaisuus. Alta pääset tutustumaan luomuksiimme tarkemmin.

EB-videot
Työnantajamielikuva

Rastor-instituutti kehittää työnantajamielikuvaa pitkäjänteisesti persoonallisen videotuotannon avulla

Työ­nan­ta­jabrändin vah­vis­ta­mi­seksi Rastor-ins­ti­tuutin tar­peisiin suun­ni­teltiin ja toteu­tettiin kolme mie­len­kiin­toista videota, jotka esit­te­levät kat­so­jalle ura­polkuja sekä diver­si­teettiä orga­ni­saation sisällä. Per­soo­nal­linen lop­pu­tulos saatiin aikaan osal­lis­ta­malla video­tuo­tantoon yri­tyksen työn­te­kijät, joille kuvaus­päivät jäivät mieleen posi­tii­visena koke­muksena. Vai­kut­ta­valla video­kam­pan­jalla saa­vu­tettiin ase­tetut tavoitteet, mistä ker­tovat hyvät tulokset sekä hen­ki­lös­töltä saatu posi­tii­vinen palaute.

Lue lisää »
Mainosvideot
Opiskelijavideot

Kiipulalle videot ovat osa ammattiopiston modernia viestintästrategiaa

Keväällä 2021 Kii­pulan tarve kas­vattaa vaa­tivan eri­tyisen tuen amma­til­lisen kou­lu­tuksen näky­vyyttä ja haki­ja­määrää rea­li­soitui. Koska ammat­tio­piston koh­de­ryhmää ovat pää­asiassa perus­kou­lusta val­mis­tuvat nuoret, läh­dettiin rat­kaisua ongelmaan hakemaan laa­duk­kaalla video­tuo­tan­nolla yhteis­työssä Refedon kanssa.

Lue lisää »
Asiakaskokemusvideot
Mainosvideot

Bromarvin kylälle videot osoittautuivat tulokselliseksi työkaluksi alueellisessa brändäyksessä

Refedo ja Bro­marvin kylä toteut­tivat yhdessä oma­lei­maisen video­sarjan, joka tarjoaa kat­so­jille mah­dol­li­suuden tutustua vie­hät­tävään saa­ris­to­kylään ja sen asuk­kaisiin. Bro­marvin kylälle seit­semän videota käsittävä sarja on näyt­täy­tynyt tär­keänä mark­ki­noin­ti­työ­kaluna muut­to­voiman edistämisessä.

Lue lisää »
Animaatiovideot
Mainosvideot

Konseptoitu videosarja vahvisti 30-vuotiaan Molok Oy:n brändiä ympäri maailmaa

Molok ja Refedo loivat yhdessä video­sarjan, joka auttoi koti­maista yri­tystä vah­vis­tamaan brän­diään kan­sain­vä­li­sesti. Yhteensä kol­me­toista videota käsittävä sarja toteu­tettiin jous­ta­vasti vas­taamaan pk-yri­tyksen tar­peita. Lop­pu­tu­loksena syntyi uniikki video­ko­ko­naisuus, joka on osoit­tau­tunut tär­keäksi ja raik­kaaksi ele­men­tiksi Molok Oy:n viestinnässä.

Lue lisää »
Mainosvideot
Uravideot

Digitan uravideoissa erilaiset osaajat saavat äänensä kuuluviin

Digita ja Refedo toteut­tivat yhdessä ura­vi­deo­sarjan, joka tarjoaa kat­so­jille mah­dol­li­suuden tutustua Digi­ta­laisiin ja heidän tari­noi­hinsa. 12 ura­vi­deota käsittävä video­ko­ko­naisuus esit­telee Digitan ainut­laa­tuista hen­ki­löstöä ja orga­ni­saa­tio­kult­tuuria van­git­se­valla tavalla. Digi­talla videot ovat osoit­tau­tuneet tehok­kaaksi tavaksi tavoittaa orga­ni­saation ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät.

Lue lisää »