Esittele tuote pintaa syvemmältä.

Selitysvideo 

Esittele tuo­tetta, pal­velua tai rat­kaisua pintaa syvem­mältä sel­keällä ja visu­aa­li­sesti hou­kut­te­le­valla tavalla. Seli­tys­video voi toimia laa­jemmin yri­tyksen toi­minnan esit­telynä, tai se voi kertoa kat­so­jalle tie­tystä tuot­teesta tai pal­ve­lusta. Seli­tys­video tavoittaa koh­dey­leisön tehok­kaasti ja toimii myös erin­omai­sesti uuden tuotteen lan­see­rauk­sessa. Vakuuttava video avaa kat­so­jalle sitä, miten tuote todel­li­suu­dessa toimii ja miten se rat­kaisee asiakkaan ongelman. Seli­tys­video asettaa brän­dille ja muulle sisäl­lölle sävyn, viestii perin­poh­jai­sesti yri­tyk­sestäsi jättää kat­so­jalle vahvan muis­ti­jäljen. Napakat videot vähen­tävät asiak­kaiden osto­pää­tös­pro­sessin huo­le­nai­heita ja myö­tä­vai­kut­tavat osto­pää­töksen tekemiseen.

Sujuva videotuotanto

Refedo tarjoaa yri­tyk­sel­lenne sujuvan rat­kaisun seli­tys­vi­deoiden tuot­ta­miseen. Ideoimme, suun­nit­te­lemme, käsi­kir­joi­tamme ja toteu­tamme videot kana­va­riip­pu­mat­to­masti teidän mark­ki­noinnin ja myynnin työ­ka­luksi. Seli­tys­vi­deoiden toteu­tus­tapoja on monia, mutta tyy­pil­li­simmin niitä tehdään ani­maation, piir­ros­videon tai perin­teisen video­kuvan keinoin – kukaan ei kui­tenkaan kiellä esi­mer­kiksi yhdis­tä­mästä näitä kaikkia!

Animaatio, piirrosvideo vai jotain aivan muuta?

Ani­maatio on oiva keino visua­li­soida myös sel­laisia asioita, joita emme muuten voisi nähdä. Ani­maatiot tuovat mukanaan video­kuvaan ver­rattuna moni­puo­li­sempia tari­nan­ker­ron­nal­lisia mah­dol­li­suuksia, koska siihen sisäl­tyvät ele­mentit voivat muuttua, ilmestyä tai poistua rajat­to­milla eri­lai­silla tavoilla – vain mie­li­ku­vitus on rajana! Näinpä ani­maatio on oiva keino luoda infor­ma­tii­vinen selitysvideo.

Piir­ros­video on kuval­lisen ker­ronnan keino, jossa kuva piirtyy videolle samaan aikaan kun kertoja vie tarinaa eteen päin. Perin­teiseen ani­maa­tioon ver­rattuna piir­ros­videot ovat hieman pel­kis­te­tympiä – mikä mah­dol­listaa kat­sojan huomion kiin­nit­ty­misen juuri viestin kan­nalta olennaiseen.

Jos mie­lessä on esi­mer­kiksi perin­teisen ani­maation, piir­ros­videon ja video­kuvan yhdis­tä­minen – on tämänkin täysin mah­dol­lista! Ota yhteyttä niin etsitään teille juuri sopiva malli.

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Oli kyseessä sitten yhden videon tuo­tanto tai kym­menien videoiden sarja, meille jokainen pro­jekti on uniikki koko­naisuus. Alta pääset tutus­tumaan luo­muk­siimme tarkemmin.

Referenssejä

Me teemme tuotteistanne ja palveluistanne kiinnostavia 

Seli­tys­video suun­ni­tellaan teidän mark­ki­noinnin tavoit­teiden ja koh­de­ryhmän läh­tö­koh­dista. Rat­kai­semme vies­tin­nässä aiemmin todetut haasteet ja suun­nit­te­lemme yksi­löl­lisen toteu­tus­tavan teidän tar­peisiin sopi­viksi. Tyy­likäs video ja selkeä rakenne saa pal­ve­lunne erot­tumaan edukseen.

Kuvauskalusto.

Sujuva tuotantoprosessi

Tai­tavan kon­sep­toinnin ja ammat­ti­tai­toisen tuo­tan­to­tiimin ansiosta on yhteistyö kans­samme vai­va­tonta. Selkeät askel­merkit tekevät tuo­tan­nosta ket­terän ja takaavat läpi­nä­kyvän hin­noit­telun. Meistä saatte luo­tet­tavan yhteis­työ­kump­panin ja kans­samme video­tuo­tanto tapahtuu jous­ta­vasti teidän tar­peita kuunnellen.

Selitysvideon tuotanto

Aloituspalaveri 

Aloi­tetaan pro­jekti yhtei­sellä aloi­tus­pa­la­ve­rilla. Tässä pala­ve­rissa käydään yhdessä läpi tavoitteet, aika­tau­lutus sekä muut yleiset asiat. Aloi­tus­pa­la­verin poh­jalta voidaan edetä tar­kemman käsi­kir­joi­tuksen ja suun­nit­telun vaiheeseen. 

Käsikirjoitus ja suunnittelu 

Luodaan koh­de­ryhmä ja tavoitteet huo­mioiden videolle käsi­kir­joitus, joka tii­vistää ydin­sa­noman ja kul­jettaa videota eteenpäin loo­gi­sella- ja kat­sojaa hou­kut­te­le­valla tavalla. Käsi­kir­joi­tuksen poh­jalta raken­netaan tar­kempi tuo­tan­to­suun­ni­telma videolle. 

Videotuotanto 

Video­tuo­tanto sisältää videon suun­ni­tel­masta riippuen kuvausta, edi­tointia, ani­mointia sekä tar­vit­tavat jäl­ki­työs­tö­vaiheet. Tämän vaiheen poh­jalta asiakas saa vii­meis­tellyn version videosta, jota voidaan vielä hioa muu­tos­toi­veiden poh­jalta siten, että lop­pu­tulos hivelee täydellisyyttä. 

Mielessä jotain muuta?

Etkö ole ihan varma, mil­laista sisältöä kaipaat, tai mitä siltä pitäisi odottaa? Tar­vit­setko esi­mer­kiksi selit­tävän ani­maation, vai onko kyse muista mark­ki­noin­nil­li­sista tar­peista tai laa­jem­masta brändin raken­ta­mi­sesta? Suun­ni­tellaan yhdessä juuri teille sopiva rat­kaisu, joka täyttää vaa­ti­vam­matkin tarpeenne.