Houkuttele kohdeyleisöä mainosvideoilla

Mainosvideot 

Lyhyet ja yti­mekkäät mai­nos­videot ovat yksi tehok­kaim­mista kei­noista puhu­tella koh­dey­leisöä. Mukaan­sa­tem­paavat videot esit­tävät asiak­kaille olen­naisen tiedon lyhyesti ja yti­mek­käästi. Mai­nos­videot on kus­tan­nus­te­hokas myynti- ja mark­ki­noin­ti­työkalu kaiken kokoi­sille yri­tyk­sille, joiden avulla voit tuoda esille brändin ydin­arvot ja viestiä niistä sel­keästi asiakkaille.

Tiivistetty tieto asiakkaiden ulottuville 

Refedo tarjoaa yri­tyk­sel­lenne vai­vat­toman rat­kaisun mai­nos­vi­deoiden teke­miseen. Ammat­ti­tai­toinen tii­mimme ideoi, kon­septoi, suun­nit­telee, käsi­kir­joittaa ja tuottaa videot kana­va­riip­pu­mat­to­masti mark­ki­noin­tinne tueksi.

Digitaalinen markkinointi rakastaa videoita

Saatte rajat­tomaan käyt­töönne hou­kut­te­levan ja tek­ni­sesti kor­kea­laa­tuisen mai­noksen, joka soveltuu tar­peesta riippuen laa­jemmin digi­taa­liseen mark­ki­nointiin, tai yhden tietyn kam­panjan osaksi. Jo suun­nit­te­lu­vai­heessa pureu­deumme tar­kasti yri­tyk­senne digi­taa­lisen mark­ki­noinnin kul­ma­kiviin, jotta pys­tymme tuot­tamaan juuri teidän toi­mintaa tukevaa sisältöä.

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Oli kyseessä sitten yhden videon tuo­tanto tai kym­menien videoiden sarja, meille jokainen pro­jekti on uniikki koko­naisuus. Alta pääset tutus­tumaan luo­muk­siimme tarkemmin.

Referenssejä

Go On - Työelämän vahvuudet

Ura vesivoiman parissa - Somemainos

Technopolis Ruoholahti – Nopea ja helppo tulla

Eezy Kevytyrittäjät – Sinulla on idea. Tee siitä tuottava.

Kehitysvammaliitto - Lahjoita päivän hyvä työ

EasyIN - Soukasta hulppea koti meren äärellä

EasyIN - Jollaksesta merenrantakoti

Aalto-yliopisto - somemainos

Eteläespa 2 - Somemainos

ValueSource - Somemainos

Me teemme kampanjoistanne näkyviä 

Mai­nos­video suun­ni­tellaan kam­pan­janne tai digi­taa­lisen mark­ki­noin­tinne tavoitteet huo­mioiden. Mai­nosten tavoit­teena on kertoa lyhyessä ajassa selkeä viesti ja ohjata katsoja haluttuun toi­men­pi­teeseen. Käsi­kir­joitus raken­netaan aina teidän tar­peiden mukaan - on tärkeää tuottaa juuri teidän brän­dinne näköistä ja tun­tuista sisältöä. Laa­dukas, mie­len­kiin­toinen sekä arvo­janne reso­noiva video saa asiakkaat löy­tämään luoksenne.

Kuvauskalusto.

Sujuva tuotantoprosessi

Tai­tavan kon­sep­toinnin ja ammat­ti­tai­toisen tuo­tan­to­tiimin ansiosta on yhteistyö kans­samme vai­va­tonta. Selkeät askel­merkit tekevät tuo­tan­nosta ket­terän ja takaavat läpi­nä­kyvän hin­noit­telun. Meistä saatte luo­tet­tavan yhteis­työ­kump­panin ja kans­samme video­tuo­tanto tapahtuu jous­ta­vasti teidän tar­peita kuunnellen.

Mainosvideon tuotanto

Aloituspalaveri 

Aloi­tetaan pro­jekti yhtei­sellä aloi­tus­pa­la­ve­rilla. Tässä pala­ve­rissa käydään yhdessä läpi tavoitteet, aika­tau­lutus sekä muut yleiset asiat. Aloi­tus­pa­la­verin poh­jalta voidaan edetä tar­kemman käsi­kir­joi­tuksen ja suun­nit­telun vaiheeseen. 

Käsikirjoitus ja suunnittelu 

Luodaan koh­de­ryhmä ja tavoitteet huo­mioiden videolle käsi­kir­joitus, joka tii­vistää ydin­sa­noman ja kul­jettaa videota eteenpäin loo­gi­sella- ja kat­sojaa hou­kut­te­le­valla tavalla. Käsi­kir­joi­tuksen poh­jalta raken­netaan tar­kempi tuo­tan­to­suun­ni­telma videolle. 

Videotuotanto 

Toteu­tamme toi­vei­denne perus­teella valmiin videon, joka lähe­tetään teille kom­men­toi­ta­vaksi. Lopuksi hyväk­sy­tämme vielä valmiin mate­ri­aalin referenssiasiakkaalla. 

Mielessä jotain muuta?

Etkö ole ihan varma, mil­laista sisältöä kaipaat, tai mitä siltä pitäisi odottaa? Tar­vit­setko esi­mer­kiksi selit­tävän ani­maation, vai onko kyse muista mark­ki­noin­nil­li­sista tar­peista tai laa­jem­masta brändin raken­ta­mi­sesta? Suun­ni­tellaan yhdessä juuri teille sopiva rat­kaisu, joka täyttää vaa­ti­vam­matkin tarpeenne.