Teemme yhteistyötä myös toimistojen kanssa

Toimistoille 

Kons­tep­toimme, suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme pää­sään­töi­sesti pro­jekteja suoraan yri­tys­asiak­kail­lemme, mutta teemme myös yhteis­työtä eri­tyyp­pisten toi­mis­tojen kanssa.

Toi­min­tamme perustuu vahvaan pro­jek­tio­saa­miseen ja orga­ni­saation matalaan hie­rar­kiaan. Toi­mistot arvos­tavat yhteis­työtä kans­samme, sillä inhouse-tii­mimme mah­dol­listaa tehok­kaasti ja laa­duk­kaasti moni­puo­liset tuo­tannot kanavariippumattomasti.

Refedon videotuotanto työryhmä kuvauksissa studiolla.

Vahva kokemus konseptoinnista ja tuotannoista

Meillä on kokemus tuhansien asia­kas­pro­jektien suun­nit­te­lusta ja toteu­tuk­sesta haas­tat­te­lu­vi­deoista ani­maa­tioihin. Refedo tarjoaa eri toi­mis­toille vai­vat­toman kump­panin tuo­tan­tojen toteut­ta­miseen. Ammat­ti­tai­toinen inhouse-tii­mimme herättää ideasi eloon, auttaa suun­nit­te­lussa ja vie pro­jektin tavoit­teel­li­sesti maaliin.

Korkealaatuinen lopputulos

Lop­pu­tu­loksena saatte rajat­tomaan käyt­töönne kor­kea­laa­tuisen mate­ri­aalin, jota on helppo hyö­dyntää tar­peesta riippuen laa­jemmin digi­taa­liseen mark­ki­nointiin tai yhden tietyn kam­panjan osaksi. Autamme suun­nit­te­lu­vai­heessa hyö­dyntäen omaa osaa­mis­tamme kon­sep­toin­nista ja käsi­kir­joi­tuk­sesta, jotta pys­tymme tekemään tuo­tannon juuri teidän tavoit­teita tukevasti.

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Oli kyseessä sitten yhden videon tuo­tanto tai kym­menien videoiden sarja, meille jokainen pro­jekti on uniikki koko­naisuus. Alta pääset tutus­tumaan luo­muk­siimme tarkemmin.

Referenssejä

Tuotannot tavoitteellisesti

Tuo­tannot suun­ni­tellaan kam­pan­janne tai digi­taa­lisen mark­ki­noin­tinne tavoit­teiden poh­jalta. Haluamme sitoutua asiak­kai­siimme ja teidän tavoit­teisiin kun­nian­hi­moi­sesti sekä tuottaa lii­ke­toi­min­taasi par­haiten pal­ve­levan lop­pu­tu­loksen, riip­pu­matta tuo­tannon koosta, bud­je­tista tai mediasta.

Refedon animaatiotuottaja.
Kuvauskalusto.

Vaivatonta yhteistyötä

Tai­tavan kon­sep­toinnin ja ammat­ti­tai­toisen tuo­tan­to­tiimin ansiosta on yhteistyö kans­samme vai­va­tonta. Selkeät askel­merkit tekevät tuo­tan­nosta ket­terän ja takaavat läpi­nä­kyvän hin­noit­telun. Meistä saatte luo­tet­tavan yhteis­työ­kump­panin ja kans­samme video­tuo­tanto tapahtuu jous­ta­vasti teidän tar­peita kuunnellen.

Yhteistyö kanssamme

Aloituspalaveri 

Aloi­tetaan pro­jekti yhtei­sellä aloi­tus­pa­la­ve­rilla. Tässä pala­ve­rissa käydään yhdessä läpi tavoitteet, aika­tau­lutus sekä muut yleiset asiat. Aloi­tus­pa­la­verin poh­jalta voidaan edetä tar­kemman suun­nit­telun vaiheeseen. 

Aikataulutus ja suunnittelu 

Luodaan tar­kempi tuo­tan­to­suun­ni­telma ja kasataan teidän pro­jektiin sopiva tiimi, jotta saa­vu­tamme tuo­tan­nolle ase­tetut tavoitteet. 

Videotuotanto 

Video­tuo­tanto sisältää videon suun­ni­tel­masta riippuen kuvausta, edi­tointia, ani­mointia sekä tar­vit­tavat jäl­ki­työs­tö­vaiheet. Tämän vaiheen poh­jalta asiakas saa vii­meis­tellyn version videosta, jota voidaan vielä hioa muu­tos­toi­veiden poh­jalta siten, että lop­pu­tulos hivelee täydellisyyttä. 

Mielessä jotain muuta?

Etkö ole ihan varma, mil­laista sisältöä kaipaat, tai mitä siltä pitäisi odottaa? Tar­vit­setko esi­mer­kiksi selit­tävän ani­maation, vai onko kyse muista mark­ki­noin­nil­li­sista tar­peista tai laa­jem­masta brändin raken­ta­mi­sesta? Suun­ni­tellaan yhdessä juuri teille sopiva rat­kaisu, joka täyttää vaa­ti­vam­matkin tarpeenne.