Tarinoita videotoimiston arjesta: Animaattori Alexander Saloranta

Jaa tarina!

Facebook
LinkedIn
Twitter

Refe­do­laisten video­sarja esit­telee videoalan ammat­ti­laisia ja video­toi­miston arkea. Sar­jassa kur­kis­tetaan luovan toi­miston kulissien taakse ja tutus­tutaan niiden takana työs­ken­te­leviin hen­ki­löihin. Sarjan ensim­mäi­sessä jak­sossa sukel­lamme ani­maattori Alexander Salo­rannan maailmaan.

Alexander hal­litsee ani­maa­tioiden tuo­tan­to­pro­sessin alusta loppuun ja loihtii asiak­kaiden ani­maa­tio­toiveet var­malla otteella. Alexan­derin moni­puo­liset taidot, pit­kä­ai­kainen kokemus ja intohimo työ­hönsä mah­dol­lis­tavat koko­nai­suuksien hah­mot­ta­misen ja tuot­tavat tyy­lik­käitä lopputuloksia. 

Alla ole­valta videolta pääset tsek­kaamaan mil­laisia fii­liksiä Alexan­de­rilla on ani­mointia ja Refedoa kohtaan! Lisäksi videolla kur­kis­tetaan Alexan­derin vauh­dik­kaisiin har­ras­tuksiin ja hypätään merel­liseen tunnelmaan.

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!