Kuinka onnistua haastatteluvideoissa: Vinkkejä rennon ja luontevan esiintymisen tueksi

Jaa tarina!

Facebook
LinkedIn
Twitter

Oletko osal­lis­tu­massa haas­tat­teluun videota varten? Ei huolta, tässä blo­gi­teks­tissä ja videolla jaamme kanssasi vinkkejä, miten voit val­mis­tautua haas­tat­te­lu­videon kuvauksiin ja var­mistaa, että lop­pu­tulos sekä kokemus ovat ammat­ti­maisia, laa­duk­kaita ja mukavia.

Haas­tat­te­lu­vi­deossa haas­ta­teltava henkilö kertoo tarinaa tai koke­muk­siaan kame­ralle, ennalta sovit­tuihin haas­tat­te­lu­ky­sy­myksiin vas­taa­malla. Haas­tat­te­lu­vi­deoissa voidaan esi­tellä hen­ki­löitä, yri­tyksiä tai pal­ve­luita luon­nol­li­sella ja per­soo­nal­li­sella tavalla, mikä luo kat­so­jille aitoa yhteyttä aiheeseen. Videon edi­toin­nissa haas­ta­tel­tavan vas­tauk­sista lei­kataan videolle loo­gista punaista lankaa seu­raava kerronta. 

Näillä valmisteluilla varmistat, että videosta tulee laadukas ja luonteva 

Ennen kuvaus­päivää tyy­pil­li­sesti saat tutustua haas­tat­te­lu­runkoon, joka toi­mi­tetaan sinulle etu­käteen.  Runko sisältää kysy­mykset, joihin vastaat videolla. Haas­tat­te­lu­runko auttaa sinua val­mis­tau­tumaan ja kes­kit­tymään siihen, mitä ja miten haluat sanoa ja esittää asioita. Tyy­pil­li­sesti haas­tat­telut kes­tävät noin 15-30 minuuttia.

Kuvaukseen kan­nattaa pukeutua tilan­teeseen sopi­vasti ja ammat­ti­mai­sesti. Siistit työ­vaatteet ovat yleensä sopiva valinta. Vaikka kameran edessä esiin­ty­minen voi olla jän­nit­tävää, muista, että haas­tattelu on rento tapa jakaa tietoa, sillä puhut suoraan ihmi­selle – haas­tat­te­li­jalle – etkä vain kame­ralle. Voit aja­tella sitä nor­maalina kes­kus­teluna, jossa jaat koke­muk­siasi, mie­li­pi­teitäsi ja tari­noitasi luon­nol­li­sella tavalla

Haas­tat­telun lisäksi kuvataan kuvi­tus­kuvaa (“brollia”) videota varten. Kuvi­tus­ku­valla tar­koi­tetaan lyhyitä videoklippejä ilman puhetta, esi­mer­kiksi haas­ta­tel­ta­vista, työs­ken­te­lystä ja muusta aiheeseen liit­ty­västä. Kuvi­tus­kuvan avulla lisätään visu­aa­lista kiin­nos­ta­vuutta videoon ja elä­vöi­tetään sitä.

Kuvauksen jälkeen voit luottaa ammat­ti­laisten huo­leh­tivan leik­kauk­sesta ja jälkityöstä.

Tässä vielä tiivistettynä muutama vinkki haastatteluun: 

  1. Val­mis­taudu ren­nosti. Lue etu­käteen haas­tat­te­lu­runko ja mieti, mil­laisia vas­tauksia voisit antaa kysymyksiin.
  2. Ole rento oma itsesi haas­tat­te­lussa. Tavoit­teena on kui­tenkin rakentaa mah­dol­li­simman luon­nol­linen tilanne, jopa mah­dol­lisuus nauttia haus­kasta kokemuksesta.
  3. Puhu sel­keästi ja rau­hal­li­sesti, mutta älä unohda omaa per­soo­nal­lista sävyäsi.
  4. Pidä kat­se­kon­takti haas­tat­te­lijan kanssa. Vaikka kamera on läsnä, pyri pitämään kat­se­kon­takti haas­tat­te­lijaan, jotta lopul­li­sessa videossa välittyy aito läsnäolo
 
 

Jos mielesi yhtäkkiä syttyy tärkeä ajatus kes­kus­telun aikana, anna sen roh­keasti kuulua.Toivomme, että nämä vinkit aut­tavat sinua val­mis­tau­tumaan haas­tat­te­lu­videon kuvauksiin. Muista pitää hauskaa ja tsemppiä kuvauksiin!

 

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!