Refedon suosittelemat kuvasuhteet

Jaa tarina!

Facebook
LinkedIn
Twitter

Vauh­dik­kaasti kehit­ty­vässä sosi­aa­li­sessa mediassa kuva­suhteet muut­tuvat jat­ku­vasti nopeammin, mikä tekee kana­vaop­ti­moidun sisällön tuot­ta­mi­sesta haas­tavaa. Toi­saalta oikeaop­pi­sesti opti­moitu sisältö toimii tehok­kaammin ja luo kat­so­jalle huo­mat­ta­vasti paremman vai­ku­telman brändistä. 

Opti­moi­tujen sisäl­töjen tuot­ta­minen ei lisää tuo­tannon kus­tan­nuksia, mikäli jo suun­nit­te­lu­vai­heesssa on mah­dol­li­simman tar­kasti sel­villä sisällön jake­lu­ka­navat. Tämä infor­maatio on hyö­dyl­listä ihan jokai­selle mark­ki­noinnin ja sisäl­töjen parissa työskentelevälle.

Tässä blo­gi­teks­tissä olemme avanneet mah­dol­li­simman sel­keästi, mitä kuva­suh­teita suo­sit­te­lemme kuhunkin sosi­aa­lisen median kanavaan; Ins­ta­gramiin, Face­bookiin, Tik­Tokiin sekä Lin­ke­diniin. Blo­gi­tekstin tar­koi­tuksena on antaa mark­ki­noi­jalle kon­kreet­tisia ohjeita sisäl­töjen suun­nit­teluun, jotta sisältö resonoi koh­de­ryh­mässä ja toimii jake­lu­ka­na­vassa mah­dol­li­simman tehokkaasti.

Lisäksi blo­gi­teks­tissä ker­rataan myös video­tie­dos­tojen tek­niset vaa­ti­mukset edellä mai­nit­tujen alus­tojen osalta. Vaa­ti­mukset tie­dos­ta­malla pys­tytään vält­tämään ikävät yllä­tykset siinä vai­heessa, kun sisältö on tar­koitus ladata jakelukanavaan.

Instagram

Ins­ta­gramin osalta kaksi oikealla näkyvää pys­ty­muo­toista kuva­suh­detta ovat olen­naisia. Stories -sisäl­löissä suo­si­tuk­semme on, että kuvat ja videot tehdään 9:16 kuva­suh­teessa. Fee­dissä puo­lestaan suo­sit­te­lemme toteut­tamaan sisällöt kuva­suh­teella 4:5. 

Stories

Julkaisu

Ins­tagram on pul­lollaan visu­aa­li­sesti kau­nista sisältöä, minkä vuoksi oikeiden kuva­ko­kojen käyt­tä­minen nousee eri­tyiseen tär­keään rooliin. Oikeat kuva­suhteet aut­tavat vies­timään koh­de­ryh­mälle laa­duk­kaalla ja vai­kut­ta­valla tavalla.

Ins­ta­gramiin videoita ladat­taessa on hyvä ottaa kuva­suhteen lisäksi huo­mioon myös videoiden enimmäistiedostokoko:

 

 •  Alle kym­menen minuuttia pituu­deltaan olevien videoiden enim­mäis­tie­dos­tokoko Ins­ta­gra­missa on 650 Mt.
 • Mikäli video on pituu­deltaan enemmän kuin kym­menen minuuttia, mutta mak­si­missaan 60 minuuttia, videoiden enim­mäis­tie­dos­tokoko on 3,6Gt.
 •  Koon suhteen on otettava huo­mioon myös tark­kuuden vähim­mäis­vaa­timus, mikä on 720 pikseliä.

Facebook

Facebook Stories -sisäl­löissä suo­situs on, että kuvat ja videot tehdään 9:16 kuva­suh­teessa. Fee­dissä suo­si­tuk­semme kuva­suh­teelle on 1:1.

Samoin kuin Ins­ta­gra­missa, myös Face­boo­kissa on syytä ottaa huo­mioon tek­niset vaa­ti­mukset, jotta videoiden lataus sujuu mut­kitta. Huo­mioi­tavia asioita on, että video­tie­dos­tojen enim­mäiskoko on 4GB. Pituuden osalta Face­bookiin saa ladattua sijoit­te­lusta riippuen videoita, jotka vaih­te­levat pituuden osalta yhdestä sekun­nista aina 241 minuuttiin.

Tik Tok

Tren­daa­vassa Tik­To­kissa kai­kista olen­naisin kuva­suhde on 9:16. Eli kun sisältöä suun­ni­tellaan nimen­omai­sesti Tik­Tokiin, se kan­nattaa toteuttaa pystykuvasuhteessa.

Kuten muis­sakin alus­toissa, myös Tik­To­kissa on videon kuva­suhteen lisäksi tärkeää huo­mioida tie­doston tek­niset vaa­ti­mukset. Vaa­ti­muksia on nou­da­tettava, jotta sisältö latautuu alus­talle ja näkyy siellä oikein.

 • Fee­dissä näkyvän videon mak­si­mikoko: Apple 287,76MB, Anrdoid 72MB
  Videoiden pituuden tulee olla välillä 5-60s. 
 • Mai­noksen mak­si­mikoko: 500MB
 • Tie­doston for­maatti nor­maa­leille jul­kai­suille: .MP4 ja .MOV
 • Tie­doston for­maatti mai­nok­sille: .MP4, .MOV, .MPEG, .3GP, .AVI

Linkedin

Lin­ke­dI­nissä kaikki kuva­suhteet välillä 1:2,4 – 2,4:1 ovat mah­dol­lisia, mutta suo­sit­te­lemme kuva­suhteen valin­nassa neliö­muo­toista 1:1-formaattia. 

Myös Lin­ke­dI­nissä on tärkeää oikean kuva­suhteen lisäksi valita tie­doston koko ja for­maatti oikein. Kuva­suhteen lisäksi Lin­ke­di­nissä on omat vaa­ti­muk­sensa tie­doston osalta, jotka on hyvä huo­mioida jo suun­nit­te­lu­vai­heessa ongelmien vält­tä­mi­seksi sisältöä julkaistaessa.

 

 • Tie­doston mak­si­mikoko: 5GB 
 • Tie­doston mini­mikoko: 75 KB 
 • Videon mak­si­mi­pituus: 15 minuuttia kun ladataan tie­to­ko­neelta ja 10 minuuttia kun ladataan mobii­liapin kautta
 • Videon mini­mi­pituus: kolme sekuntia
 • Reso­luutio: 256x144 - 4096x230

Youtube

You­tuben osalta oleel­li­seksi kuva­suh­teeksi nousee ehkäpä perin­tei­sim­mäk­sikin kut­suttu vaa­ka­muo­toinen kuva­suhde, joka on 16:9. 

Oikean kuva­suhteen lisäksi tärkeää You­tu­bessa on, että reso­luutio mää­ri­tellään oikeaksi. Opti­maa­linen reso­luutio tarjoaa kat­so­jalle mah­dol­li­simman laa­dukkaan kat­se­lu­ko­ke­muksen. You­tu­bessa suo­si­tellut reso­luutiot 16:9 kuva­suh­teelle ovat seuraavat:

 • 7680p (8K): 7680 x 4320
 • 2160p (4K): 3840 x 2160
 • 1440p: 2560 x 1440
 • 1080p: 1920 x 1080
 • 720p: 1280 x 720
 • 480p: 854 x 480
 • 360p: 640 x 360
 • 240p: 426 x 240

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!