Refedo muuttaa Vallilaan – uudet tilat, uudet mahdollisuudet!

Jaa tarina!

Facebook
LinkedIn
Twitter

Kra­vat­ti­tehdas on his­to­rial­linen ja vie­hättävä teh­das­ra­kennus, joka on täysin remon­toitu moder­niksi toi­mis­to­ti­laksi. Raken­nuksen ilma­piiri on luova ja ins­pi­roiva, mikä tekee siitä ihan­teel­lisen paikan meille. Yksi mie­len­kiin­toinen video­pro­jekti onkin jo päästy toteut­tamaan toi­mistoon raken­ne­tussa studiossa!

Siitä huo­li­matta, että tuo­tantoja teh­däänkin ympäri Suomea sekä Eurooppaa, olemme jo hetken etsineet parempaa sijaintia pää­ma­jal­lemme. Nyt sel­lainen on vihdoin löytynyt! 

Uusi toi­mis­tomme sijaitsee upealla Kra­vat­ti­teh­taalla Hel­singin Vallilassa.

Alueena Vallila on tun­ne­tusti luovan alan toi­mi­joiden kes­kittymä ja Ääniwallin naa­purina olem­mekin par­haalla mah­dol­li­sella pai­kalla, Hel­singin kau­pun­ki­kult­tuurin yti­messä.  

Muutto on osa Refedon jat­kuvaa kehi­tystä ja olem­mekin innois­samme uusista mah­dol­li­suuk­sista, joita Vallila meille tarjoaa, niin asiak­kaiden kuin omankin toi­min­tamme suhteen.

Luomuespresson äärellä videokonseptit syntyvät kuin itsestään! 

Tule hörp­päämään kahvit kans­samme uudelle toimistollemme! 

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!