Videot rekrymarkkinoinnissa: Miten hyödyntää erilaisia videoita eri vaiheissa?

Jaa tarina!

Facebook
LinkedIn
Twitter

Video on erin­omainen tapa välittää tietoa ja herättää tun­teita. Se onkin loistava työkalu rek­ry­toin­ti­mark­ki­noinnin eri vai­heissa, aina tie­toi­suuden lisää­mi­sestä mie­len­kiinnon herät­tä­miseen ja pereh­dy­tykseen asti. Tässä blo­gissa käymme läpi eri­laisia videoita ja niiden käyt­tö­tapoja rekrymarkkinoinnissa.

Rek­ry­toin­ti­mark­ki­nointi voidaan jakaa kar­keasti kahteen osaan – pit­kä­jän­teiseen ja vah­vasti stra­te­giaan poh­jau­tuvan työ­nan­ta­ja­kuvan ja -brändin raken­ta­miseen sekä tak­tiseen yhden tai useamman position täyt­tä­miseen täh­täävään mark­ki­nointiin. Tärkeää on muistaa pohtia, mitä videon avulla halutaan saa­vuttaa ja mihin tar­koi­tukseen sitä ollaan suun­nit­te­le­massa ja tuottamassa.

Menes­tyk­sekäs työ­nan­ta­ja­mie­likuva edel­lyttää läh­tö­koh­tai­sesti pit­kä­jän­teistä kehi­tys­työtä, minkä vai­ku­tukset on usein näh­tä­vissä vasta pit­källä aika­vä­lillä. Työ kui­tenkin lopulta pal­kitsee teki­jänsä — hou­kut­televa työ­nan­ta­ja­mie­likuva toimii rek­ry­toi­jille tär­keänä kil­pai­luetuna eri­tyi­sesti haas­ta­vissa rekrytoinneissa.

Tietoisuuden lisääminen kohdeyleisön keskuudessa

Videot aut­tavat tuomaan työ­nan­ta­jabrändiä koh­dey­leisön tie­toi­suuteen. Tämä vaatii usein pit­kä­jän­tei­syyttä ja toistoja, koska infor­maa­tio­tul­vassa vies­tintä jää her­kästi huo­maa­matta. Tie­toi­suuden lisää­mi­seksi par­haiten toi­mivat mai­nos­mai­semmat tun­teisiin vetoavat videot, joissa koros­tetaan esi­mer­kiksi kult­tuuria, arvoja ja työym­pä­ristöä. Videoissa voidaan kokeilla myös roh­keita ja luovia rat­kaisuja vies­tinnän tehostamiseksi.

Kiinnostuksen herättäminen

Näkyvä työ­nan­ta­jabrändi saa kan­di­daatit kiin­nos­tumaan työ­nan­ta­jasta. Kiin­nos­tuksen herä­tessä kan­di­daatit etsivät aktii­vi­sesti lisä­tietoa yri­tyk­sestä, sen kult­tuu­rista ja työtehtävistä. 

Työ­nan­ta­jabrändin veto­voi­mai­suutta voidaan tukea esi­mer­kiksi laa­duk­kaasti toteu­te­tuilla ura- ja työn­te­ki­jä­ta­ri­noilla, joissa esi­tellään kat­so­jalle mm. yri­tys­kult­tuuria sekä kehit­ty­mis­mah­dol­li­suuksia nykyisten työn­te­ki­jöiden toi­mesta. Tari­noiden tar­koi­tuksena on auttaa kan­di­daattia tutus­tumaan työ­nan­tajaan ja ohjata heidät hakemaan avoimia paikkoja. Eri­tyi­sesti videon muo­dossa toteu­tetut työn­te­ki­jä­ta­rinat ovat vai­kuttava työkalu mark­ki­noin­nissa, sillä ne herät­tävät kat­so­jassa luot­ta­musta ja tekevät työ­pai­kasta hel­posti lähestyttävän. 

Mielenkiinnon osoittaminen

Rek­ry­vi­deoiden avulla kiin­nos­tuneet kan­di­daatit voidaan hel­posti ohjata työ­nan­tajan kanaviin, esi­mer­kiksi verk­ko­si­vuille. Ne voivat olla esi­mer­kiksi lyhyitä videoita sosi­aa­li­sessa mediassa, joiden kautta kan­di­daatti pääsee las­keu­tumaan suoraan työ­paik­kail­moi­tukseen tai ura­si­vus­tolle. Haki­joita voidaan puhu­tella videolla esi­mer­kiksi ker­to­malla tar­kemmin työ­teh­tä­vistä, kol­le­goista tai työ­nan­tajan tar­joa­mista eduista.

Sitouttaminen

Rek­ry­mark­ki­noinnin lisäksi videot toi­mivat lois­tavana työ­kaluna pereh­dy­tyk­sessä tai eri­lai­sissa koulutuksissa.

Pereh­dy­tys­videon on oltava selkeä ja infor­ma­tii­vinen. Sen tar­koitus on auttaa uusia työn­te­ki­jöitä tutus­tumaan yri­tyk­seesi, sen kult­tuuriin ja toi­min­ta­ta­poihin. Pereh­dy­tys­video voidaan toteuttaa rää­tä­löi­dysti, jolloin video sisältää kaikki tar­peel­li­seksi kat­so­manne asiat.

Videoilla voidaan infor­moida kat­sojaa myös tur­val­li­suus­oh­jeista ja muista käy­tännön asioista, kuten käyt­tö­oh­jeista ja tar­vit­ta­vista työvälineistä.

Mistä hinta koostuu?

Videot ovat yhä vah­vemmin tärkeä osa yri­tyksen EB-stra­tegiaa sekä rek­ry­toin­ti­pro­sesseja. Tästä johtuen myös niihin käy­tettyjä resursseja on hyvä koh­distaa suun­ni­tel­lusti. Hyvin suun­ni­tellut ja toteu­tetut videot antavat poten­ti­aa­li­sille työn­te­ki­jöille paremman käsi­tyksen yri­tyk­sestä, sen kult­tuu­rista ja työtehtävistä.

Yleistäen voisi sanoa, että työ­an­ta­ja­mie­li­kuvan kehit­tä­miseen täh­tääviin videoihin kan­nattaa varata enemmän resursseja kuin yksit­täisen rek­ry­toinnin tai position mai­nos­ta­miseen. Laa­duk­kaiden EB-videoiden avulla yritys voi erottua kil­pai­li­joistaan, minkä lisäksi se voi myös vähentää rek­ry­toin­ti­kus­tan­nuksia tehostaen rek­ry­tointeja pit­källä aika­vä­lillä. Jos tar­vitset videon yksit­täiseen rek­ry­tointiin, se voidaan usein toteuttaa pie­nem­millä resurs­seilla ja kustannuksilla.

Video­tuo­tannon hinta koostuu monista eri teki­jöistä. Hin­noit­teluun vai­kut­tavat esi­mer­kiksi kuvaus­lo­kaatiot, kuvausajat, edi­tointi ja videolle lisät­tävät gra­fiikat. Kui­tenkin, ammat­ti­laiset voivat auttaa teitä löy­tämään juuri oikean­laisen lähes­ty­mis­tavan ja sisällön, joka sopii teidän tar­pei­siinne ja puhut­telee teidän kohderyhmäänne.

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!