Jakamo: Referenssivideot toimivat tehokkaana työkaluna uuden tuotteen myynnissä

Asiakaskokemusvideot

Vuonna 2012 suo­ma­lainen tek­no­lo­giay­ritys Jakamo lan­seerasi mark­ki­noille uuden pil­vi­pal­velun, jonka myyn­ti­pro­sessin tueksi yritys hankki laa­dukkaat refe­rens­si­videot. Jakamon koke­mukset osoit­tavat, että videot aut­tavat asiak­kaita ymmär­tämään uuden tuotteen arvoa ja antavat tar­vit­tavaa tukea ostopäätöksen.

Asiakaskertomus

Jakamo on digitaalinen yhteistyöalusta, joka mahdollistaa informaation jakamisen ja yhteistyön yritysten, järjestelmien sekä ihmisten välillä. Palvelu on suunniteltu erityisesti teollisuusyritysten tarpeisiin jakaa tietoa ja kollaboroida eri sidosryhmien välillä.

Jakamo tuotiin markkinoille täysin uudenlaisena palveluna, mikä asettaa omat haasteensa markkinoinnille ja myynnille. Myyntiprosessin tukena Jakamo hyödyntää referenssivideoita, joiden tehtävä on auttaa asiakkaita ymmärtämään ennestään tuntemattoman tuotteen arvoa ja funktiota.

“Meidän yhteistyö Refedon kanssa sai alkunsa siitä, kun meillä heräsi tarve tuottaa videoita myyn­ti­pro­sessin tueksi. Refe­renssien arvo on meille todella mer­kittävä, sillä olemme lan­see­ranneet täysin uuden tuotteen uudelle mark­ki­nalle. Koimme videot tehok­kaaksi kei­noksi lisätä asiak­kaiden ymmär­rystä pal­velun arvosta ja toi­min­ta­pe­ri­aat­teesta”, kuvailee Jakamon luova johtaja Jarl Matti Anttila.

Referenssivideot selkeyttävät asiakkaalle uuden tuotteen tarkoituksen

Jakamon lii­ke­toi­minta kehittyy tasai­sesti, ja vuonna 2022 lii­ke­vaihto kipusi 1,2 mil­joonaan. Samana vuonna Jakamo toteutti myös ensim­mäisen refe­rens­si­videon yhteis­työssä Refedon kanssa. Videoita läh­dettiin ennak­ko­luu­lot­to­masti kokei­lemaan myyn­ti­pro­sessin tukena, sillä toi­veissa oli saada raikas vaih­toehto perin­tei­sille referensseille.

Videoiden ideana oli, että meidän ole­massa olevat asiakkaat pää­si­sivät ker­tomaan Jakamon tuotteen hyö­dyistä heidän omista näkö­kul­mistaan. Tämä auttaa poten­ti­aa­lisia asiak­kaita ymmär­tämään, mikä meidän tuote oikeastaan on ja mil­laisia tar­koi­tuksia se pal­velee. Suun­nit­te­limme videot ensi­si­jai­sesti myyn­ti­pro­sessiin, mutta olemme hyö­dyn­täneet niitä myös mark­ki­noin­nissa”, Anttila kertoo.

 

 

Asiantunteva kumppani takaa suoraviivaisen videotuotannon ilman ylimääräistä viestintää

Ant­tilan mukaan asian­tun­tevan kump­panin kanssa yhteinen sävel video­tuo­tantoon löytyi välit­tö­mästi. Pro­jekti saa­tettiin suju­vasti liik­keelle pikai­sella yhteen­ve­dolla, minkä jälkeen Refedon ammat­ti­tai­toinen tiimi otti kopin video­tuo­tan­nosta koko­nai­suu­dessaan. Jakamo sai käyt­töönsä neljä kes­kenään eri­laista refe­rens­si­vi­deota, joita yritys on jakanut aktii­vi­sesti eri kanavissaan.

Yhteistyö Refedon kanssa on ollut erittäin mut­ka­tonta ja suo­ra­vii­vaista. Refe­dolla on todella osaava tiimi, joka hoiti video­tuo­tannon itse­näi­sesti alusta loppuun asti. Pro­sessi oli meidän kan­nal­tamme todella vai­vaton, sillä meidän ei tar­vinnut osal­listua tuo­tantoon millään tavalla”, Anttila kertoo.

Videot ohjaavat asiakasta kohti ostopäätöstä

Jakamolla videot ovat osoittautuneet hyödylliseksi tueksi myyntiprosessiin, sillä erilaiset referenssit mahdollistavat asiakkaalle kokonaisvaltaisen näkemyksen palvelusta. Refedo vastasi Jakamon tarpeisiin laadukkailla videoilla sekä vaivattomalla asiakaskokemuksella, minkä ansiosta videot nähdään käytännöllisenä markkinointiratkaisuna myös tulevaisuudessa.

Kokonaisuudessaan videotuotanto Refedon kanssa oli meille todella mutkaton kokemus, eikä se sisältänyt mitään turhaa viestintää. Meidän oli alusta asti helppo luottaa Refedon asiantuntevaan tiimiin ja heidän kykyynsä viedä tämä projekti itsenäisesti maaliin. Lopputuloksena saimme neljä laadukasta ja intohimolla toteutettua referenssivideota, joita myös asiakkaamme ovat innostuneet jakamaan heidän omissa kanavissaan. Tulemme jatkossakin tekemään yhteistyötä Refedon kanssa videoiden saralla”, Anttila toteaa.