Go On etsi TV-mainokselle luovaa konseptia ja toteutusta, joka herättää lyhyessä ajassa mieleenpainuvia tunteita

Mainosvideot

Go On Group on suo­ma­lainen ja voi­mak­kaasti kasvava yhtiö­ko­ko­naisuus, joka tarjoaa asiak­kailleen hen­ki­lös­tö­pal­ve­luita sekä tie­dolla joh­ta­misen tut­ki­mus­pal­ve­luita. Val­ta­kun­nal­li­sesti toi­mivan Go Onin tah­to­tilana on yhdessä muuttaa tule­vai­suuden työ­elämää ja luoda kes­tävää menestystä.

Refedo kon­septoi tun­teita herät­tävän mai­nos­videon yhden­ver­tai­suuden puo­lesta

Refedon ja Go Onin yhteistyö sai alkunsa, kun Go Onilla tuli tarve löytää ammattitaitoinen toteutus lyhyelle TV-mainokselle. Refedon rakentama “Työelämän vahvuudet”-videokonsepti istui henkilöstöpalveluyrityksen arvoihin kuin nenä päähän.

 

“Go On on Suomen Pesä­pal­lo­liiton ja Super­pe­siksen pää­yh­teis­työ­kumppani. Yhteis­työ­hömme sisältyy 10 sekunnin TV-spotti, johon tar­vit­simme luovan toteu­tuksen avaimet käteen -peri­aat­teella. Tarve videolle oli nopea, eikä meillä ei ollut riit­tä­västi mate­ri­aaleja omasta takaa. Onneksi Refedon porukka bongasi meidät Lin­ke­dI­nistä ja heidän tar­joama rat­kaisu oli juuri oikea meidän tar­peisiin”, kertoo Go Onin Mark­ki­noin­ti­pääl­likkö Nina Argillander.

Avoin ja tiivis viestintä takaa onnistuneen lopputuloksen

 

Refedon tiimi lähestyi mai­nos­vi­deota raken­ta­malla muu­tamia eri­laisia kon­septeja, sekä humo­ris­tisia että tun­teisiin vetoavia. Ninan mukaan Go On sai paljon tar­jouksia video­tuo­tannon tii­moilta, mutta lopulta Refedo vali­koitui yhteis­työ­kump­pa­niksi vai­kut­tavan kon­septin ja idean ansiosta

“Refedo avasi meille kon­sep­tinsa pre­sen­taation muo­dossa, mikä auttoi meitä paljon pää­tök­sen­teossa. He esit­tivät ideansa hyvin ja olivat val­mis­telleet videon vies­ti­kärkiä jo ennen tapaa­mis­tamme. Lisäksi Refedo erottui edukseen avoi­mella hin­noit­te­lulla – meille tehtiin heti sel­väksi, mistä video­tuo­tannon hinta koostuu. Refe­dolla on rentoa ja ystä­väl­listä porukkaa, ja kes­kus­telut heidän kanssaan herät­tivät meissä luot­ta­musta”, Nina kertoo.

Go On antoi Refe­dolle vapaat kädet mai­nos­videon ideointiin ja suun­nit­teluun. Toi­veena TV-mai­nok­selle oli, että puhtaan brän­di­mark­ki­noinnin sijaan videossa kes­ki­tyt­täisiin kat­sojien tun­teiden herättämiseen.

“Emme halunneet tehdä perin­teistä mai­nosta, joka kes­kit­tyisi pel­kästään brändiin. Toi­veissa oli eri­lainen, tun­teita herättävä video. Saa­mamme lop­pu­tulos on mie­lestäni loistava osoitus siitä, kuinka paljon eri­laisia asioita ja tun­teita ainoastaan 10 sekunnin mit­tai­sella videolla pys­tytään vies­timään. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lualan rat­kaisuja tar­joavana kon­sernina yhden­ver­taisuus on meille tärkeää, ja Refedo onnistui hie­nosti tuomaan myös tämän näkö­kulman videolle. Haluamme viestiä, että eri­lai­suu­desta huo­li­matta meillä kai­killa tulisi olla ja ennen kaikkea on oikeus yhtä­läisiin mah­dol­li­suuksiin työ­elä­mässä”, Nina kuvailee.

Asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tiona Go Onille on tärkeää löytää yksilön vah­vuudet ja saada ne koh­taamaan asiakkaan tar­peiden kanssa, minkä ansiosta videon kan­ta­vaksi tee­maksi nousi luon­te­vasti työ­elämän vah­vuudet. Tämän aja­tuksen poh­jalta Refedon tiimi loi mie­leen­pai­nuvan ‘’Työ­elämän Vah­vuudet’’ kon­septin, joka on saanut posi­tii­visen vas­taanoton kat­sojien keskuudessa.

Taitavat näyttelijät sekä ammattitaitoinen tuotantotiimi luovat videoon toivotun tunnelman

“Refedon toteuttamat videot ja still-kuvat ovat olleet jakelussa TV:n lisäksi myös sosiaalisen median kanavissa sekä markkinoinnin presentaatioissa. Saamamme materiaalit ovat olleet monikäyttöisiä ja pitkäaikaisia, eli voimme käyttää ja jatkojalostaa tätä samaa ideaa myös tulevaisuudessa. Olemme olleet sisäisesti todella tyytyväisiä videoon ja saaneet siitä paljon positiivista palautetta. Videoprojekteissa riskinä on aina se, saadaanko videoon luotua oikeanlainen tunnelma. Refedon kanssa saimme kuitenkin olla luottavaisin mielin siitä, että lopputuloksesta tulee meidän näköisemme. He olivat meihin tiiviisti yhteydessä videotuotannon aikana ja antoivat proaktiivisesti ehdotuksia videoon liittyen”, Nina kertoo.

Vahvuudet-videokonseptin kuvauksiin osallistui näyttelijöitä, joista kaksi oli pääsarjapesäpalloilijoita. Videon punaisena lankana oli viesti siitä, että jokaisella ihmisellä on omat vahvuutensa. Asiantuntevan tuotantotiimin ansiosta kuvaukset sujuivat mutkattomasti, ja persoonallisten näyttelijöiden säestämänä videoon saatiin vangittua liikuttava viesti erilaisuuden voimavarasta.

“Video­tuo­tanto Refedon kanssa oli asiakkaan näkö­kul­masta todella vai­va­tonta, eikä minun tar­vinnut murehtia pro­jektin ete­ne­mi­sestä. Refedo kantoi vastuun video­tuo­tan­nosta ja saattoi pro­jektin maaliin varmoin ottein. Kuvauk­sissa oli rento ilma­piiri, vaikka tilanne oli var­masti jopa ammat­ti­näyt­te­li­jöille haastava. Heillä ei ollut mitään rekvi­siittaa, vaan kaikki vies­tintä tuli läs­näolon kautta. Refedon porukan ammat­ti­tai­toisuus tuli hyvin esille kuvaus­ti­lan­teessa, sillä he antoivat aktii­vi­sesti ohjeita ja kan­nus­tivat näyt­te­li­jöitä. Kai­kille jäi posi­tii­vinen fiilis kuvauk­sista ja lop­pu­tulos on loistava”, Nina kiittelee.