Netum hyödyntää Refedon ammattitaitoa monipuolisesti työnantajamielikuvan rakentamisessa

Työnantajamielikuva | Uravideot

IT-pal­ve­lu­yhtiö Netum kehittää alan halu­tuinta työ­nan­ta­jabrändiä huip­puo­saajien hou­kut­te­le­mi­seksi. Työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvan ja rek­ry­tointien tär­keänä tukena toi­mivat uniikit työn­te­ki­jä­ta­rinat, joita Netum on tuot­tanut yhteis­työssä Refedon kanssa. Laa­dukkaat ja autent­tiset työn­te­ki­jä­ta­rinat ovat osoit­tau­tuneet tulok­sel­li­seksi työ­ka­luksi rekrymarkkinoinnissa.

Asiakaskertomus

Netum on kotimainen IT-palvelutalo, joka tarjoaa asiakkailleen monipuolisia palveluita aina sovelluskehityksestä kyberturvapalveluihin sekä johdon konsultointiin. Netumin liikevaihto vuonna 2022 oli 29.1 miljoonaa euroa ja sen tavoitteena on olla alan luotetuin kumppani ja halutuin työyhteisö vastuullisessa ja turvallisessa digimuutoksessa. Netum Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalle. Vahvasti kasvava yritys toimii jo kuudella paikkakunnalla ympäri Suomea, minkä myötä myös tarve uusille työntekijöille on suuri. Rekrymarkkinointiin ja työnantajabrändäykseen Netum on löytänyt korvaamattoman avun laadukkaista työntekijätarinoista.

Me Netu­milla olemme tot­tuneet hyö­dyn­tämään kir­jal­lisia työn­te­ki­jä­ta­ri­noita, mutta nyt halusimme sosi­aa­lisen median vies­tintään sekä työ­paik­kail­moi­tuksiin hieman visu­aa­li­sempaa mate­ri­aalia. Pää­dyimme videoihin, joissa työn­te­ki­jöiden oma ääni pääsee hyvin esille. Videot antavat kat­so­jalle paljon infor­maa­tiota lyhyessä ajassa”, kertoo Netumin HR-Asian­tuntija Kaisa Uronen.

Alkuskenaario

Osaa­ja­pu­lasta kär­si­vällä IT-alalla rek­ry­tointi on haaste, jota yri­tykset pyr­kivät taklaamaan monen­laisin keinoin. Netum pyrkii vah­vis­tamaan ase­maansa mark­ki­noilla tak­ti­sella rek­ry­mai­non­nalla sekä työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvan raken­ta­mi­sella. Netumin ja Refedon yhteistyö käyn­nistyi vuonna 2021, jolloin Netu­mille tuo­tettiin rek­ry­tointien tueksi useampi työn­te­ki­jä­tarina sekä lyhyempiä ver­sioita. Laa­jassa levi­kissä olleet videot osoit­tau­tuivat varsin tulok­sel­li­siksi, minkä ansiosta video­sarja sai jatkoa tänä vuonna.

Meidän koke­muksen mukaan videot toi­mivat sosi­aa­li­sessa mediassa ja verk­ko­si­vuilla hyvin, sillä niiden tavoit­tavuus on todella hyvä. Saimme Refe­dolta työn­te­ki­jä­ta­ri­noista myös lyhyt­versiot, joita jaamme aktii­vi­sesti esi­mer­kiksi Face­boo­kissa, Ins­ta­gra­missa ja Lin­ke­dI­nissä. Mie­lestäni videot antavat kat­so­jalle hyvän mah­dol­li­suuden tutustua meihin ja niillä on paljon huo­mio­arvoa sosi­aa­li­sessa mediassa”, Kaisa kuvailee.

Uniikit sisällöt valmistuvat yhteistyössä

Kaisan mukaan yhteistyö Refedon kanssa sujui mut­kat­to­masti, sillä ammat­ti­tai­toiseen kump­paniin oli helppo luottaa. Monille työn­te­ki­jöille video­ku­vaukset olivat täysin uusi kokemus, mutta jän­nitys unohtui nopeasti kan­nus­tavan tiimin ansiosta.

Refedon tiimi otti meidän toiveet hie­nosti huo­mioon ja pää­simme vai­kut­tamaan vah­vasti videoiden lop­pu­tu­loksiin. Heiltä saimme myös hyviä ideoita toteu­tukseen, joista oli paljon apua video­ku­vauk­sissa. Hen­ki­löstön kokemus kuvaus­päi­vistä oli varsin posi­tii­vinen, sillä Refedon kuvaus­tiimi auttoi osal­lis­tujia ren­tou­tumaan ja oli hyvin läsnä jän­nit­tä­vässä tilan­teessa”, Kaisa kertoo.

Tulokset

IT-alalla kilpailu huippuosaajista on todella kovaa, ja Kaisan mukaan laadukkaista työntekijätarinoista on tullut Netumille tärkeä osa työnantajabrändäyksen ja rekrytointien strategiaa. Autenttiset ja helposti samaistuttavat tarinat keräävät kiitosta työntekijöiden lisäksi myös muilta sidosryhmiltä

Etsimme uusia tekijöitä jatkuvasti, joten haluamme viestiä kandidaateille yrityksestämme mahdollisimman avoimesti. Olemme saaneet uusilta työntekijöiltä palautetta, että videot ovat auttaneet tutustumaan Netumiin ja tuleviin työkavereihin jo ennen työsuhteen alkamista. Toki olemme saaneet positiivista palautetta myös sisäisesti. Meidän tavoitteena on olla alan halutuin työyhteisö ja tämän tavoitteen saavuttamisessa nämä videot palvelevat mainiosti”, Kaisa kiittelee.

Kaisan mukaan videotuotanto Refedon kanssa on ollut varsin helppoa ja vaivatonta. Haluttu lopputulos saatiin aikaan saumattomalla yhteistyöllä, joka perustuu molemminpuoliseen luottamukseen.

Voisin ehdot­to­masti suo­si­tella Refedoa kump­pa­niksi myös muille vas­taaviin video­tuo­tan­to­pro­jek­teihin. Parasta yhteis­työssä on ollut helppous ja Refedon tiimin luja ammat­ti­taito. Pro­sessi oli vai­vaton kun pys­tyimme luot­tamaan siihen, että kaikki asiat sujuvat kuten oli sovittu”, toteaa Kaisa.