< Kaikki referenssit

Yllätti, mitä aikasäästöjä saimme Espinan luotsaaman Kasperi-sovelluksen myötä

Valo­kui­tu­yh­teyksiä myy­vällä Lou­nealla oli tarve saada käyt­tö­omai­suus­las­kenta hel­pommin ja moni­puo­li­semmin seu­rat­ta­vaksi. Espina rat­kaisi ongelman käyt­tö­omai­suus­so­vellus Kas­perin avulla.

Käyt­tö­omai­suus­tiedot siir­rettiin aiemman ohjelman tuot­ta­masta aineis­tosta Kas­periin Espinan toi­mesta. Kasperi täs­mäy­tettiin kir­jan­pitoon ja vero­tukseen, sekä tar­kis­tettiin, että pois­to­las­kenta jatkuu halu­tusti. Espinan kon­sultti Ville Ris­ti­luoma hoiti käyt­töönoton Lounean toi­mis­tolla Salossa.

“Meillä oli käyn­nissä jär­jes­tel­mä­pro­jekti, missä vali­koitiin talous­hal­lin­nolle uutta koko­nai­suutta. Tut­kimme myös muita jär­jes­telmiä, missä käyt­tö­omaisuus olisi yksi tärkeä omi­naisuus, pää­dyimme lopulta Espinan luot­saamaan Kasperiin.

Saimme hyviä suo­si­tuksia muilta Espinan asiak­kailta, joilla Kasperi oli jo ollut käy­tössä”, kertoo pal­velun tilaaja talous- ja cont­roller-toi­min­tojen pääl­likkö Heli Kyl­mä­niemi Lounealta.

Lounean ja Espinan yhteystyö lähti käyntiin vuosi sitten. Lounean talous­hal­lin­nossa oli haas­teita  rapor­toida käyt­tö­omai­suutta, saada sieltä yksi­löityjä tietoja ja myös jat­ko­ja­lostaa tietoa.

Lisäksi Lou­nealla tehtiin manu­aa­lisia pro­sesseja, mitkä vaa­tivat useamman hen­kilön työ­päivän panoksen.

“Kas­pe­rista on ollut kon­kreet­tista hyötyä Lou­nealle: rapor­toi­tavuus käyt­tö­omai­suu­desta on huo­mat­ta­vasti parempi kuin aiemmin, saamme kaikki tiedot tästä yhdestä jär­jes­tel­mästä eri tar­koi­tuksiin, niin kuu­kausi­kir­jan­pitoon tilin­pää­töksen, kuin tar­vit­taessa joh­dolle raportoitavaksi.

Ja mikä parasta, olemme sääs­täneet aikaa! Kes­ke­ne­räisten inves­tointien val­mis­tut­ta­minen toimii nyt huo­mat­ta­vasti nopeammin kuin aikai­semman jär­jes­telmän kanssa.”

Espi­nassa annettiin tukea Kas­perin käyt­töön­ottoon, jotta siir­ty­minen tapah­tuisi mah­dol­li­simman pehmeästi.

“Meillä oli huoli pysyykö tie­tomme muut­tu­mat­tomina, kun dataa siir­retään van­hasta jär­jes­tel­mästä uuteen. Saimme Espi­nalta tarkat ohjeet min­kä­laista tietoa meidän pitäisi toi­mittaa heille ja mistä tieto voisi oikeassa muo­dossa löytyä. Kun Espina oli vienyt tie­tomme jär­jes­telmään saimme ana­lyysit. Jos jotain poik­keamia löytyi, ne kor­jattiin kon­sultti Ville Ris­ti­luoman kanssa.”

Kas­perin käyttöön liittyy tuki­pal­ve­luso­pimus, joten asiak­kaaseen ollaan Espi­nassa yhtey­dessä pro­jektin jälkeen puolin ja toisin.

“Espina vakuutti .meidät asian­tun­te­muk­sellaan. He osa­sivat hyvin nopeasti vastata akuut­teihin käyt­tö­omai­suutta kos­keviin kysymyksiimme

Kas­periin käyttöön siir­ty­minen koettiin meillä lopulta hyvin hel­poksi. Työ­määrä, mitä se vaati oli koh­tuul­linen. Kiitos tästä kuuluu Espi­nalle. On ollut ilo lähteä käyt­tämään jär­jes­telmää Lounean poruk­kamme kanssa”, heh­kuttaa Heli Kyl­mä­niemi Lounealta.