< Kaikki referenssit

Yksinkertaisesti Evondos -lääkkeenjakokäynti on selkeästi edullisempi kuin kotihoitajan käynti

Yksin­ker­tai­sesti Evondos -lääk­keen­ja­ko­käynti on sel­keästi edul­li­sempi kuin koti­hoi­tajan käynti.

“Parhaan puolena pidän, että Evondos todella haluaa Kym­soten saa­vut­tavan tulokset, mitä tavoitellaan”

Kym­so­tessa, eli Kymen­laakson sosiaali- ja ter­veys­pal­ve­lujen kun­tayh­ty­mässä, on Evon­doksen kanssa aloi­tettu laa­ja­mit­tainen yhteistyö vuoden 2020 alussa. Käy­tössä on Evon­doksen tar­joamat lää­kean­nos­te­lu­ro­botit ja siihen liittyvä ohjel­mis­to­ym­pä­ristö. Ikään­ty­neiden koti­hoidon asiak­kaista on nyt run­saalla sadalla laite käytössä.

“Odotan, että Evondos-robottien avulla pys­tytään oikeasti kor­vaamaan koti­hoidon fyy­sisiä käyntejä, vapaut­tamaan koti­hoidon aikaa muuhun. Seu­ran­ta­ra­por­teissa alkaa jo näkyä, että käynnit ovat vähen­tyneet”, kertoo Jorma Haa­panen, Kym­soten Koti-, asumis- ja hoi­va­pal­velut pal­ve­lu­ketjun johtaja.

Kym­soten alu­eella kes­keinen haaste on hen­ki­lös­töpula. Koti­hoidon kysynnän kas­vaessa pitää löytää keinoja koh­dentaa hen­ki­löstön työ­pa­nosta sinne, missä sitä eniten tar­vitaan. Eri­laiset digi­so­vel­lukset ovat mer­kit­tä­vimpiä keinoja hakea apua tähän. Nyt Evondos lää­keann­osau­to­maattia ja myös muita digi­so­vel­luksia, on Kym­so­tessa läh­detty laa­jasti levit­tämään tuo­tantoon. Tavoit­teena on, että  ensi vuoden lopussa 600:lla asiak­kaalla olisi jon­kin­lainen digi­so­vellus käy­tössä. Se on nel­jännes asiakkaista.

“Kun kerran hen­ki­löstön saa­tavuus on niin haas­tavaa, ainoa vastaus on hakea keinoja rajal­lisen hen­ki­lö­kunnan työ­pa­noksen tehos­ta­miseen. Pitää osata roh­keasti ottaa käyttöön uusia digi­taa­lisia apu­vä­li­neitä. Lisäksi minun näkö­kul­mastani tärkeää on puhdas euro-ajattelu. Evondos -lääk­keen­ja­ko­käynti on sel­keästi edul­li­sempi kuin hoi­tajan käynti. Se on yksin­ker­taista”, sanoo Jorma Haa­panen ja jatkaa:

“Jos tämä sopii 15 pro­sen­tille asiak­kaita, eli kol­melle sadalle, ja jos voimme näin ollen korvata 8000 lääk­keen­ja­ko­käyntiä kuu­kau­dessa, se vapauttaa kym­menien hoi­tajien työn muuhun. Se on mil­joo­na­luokan juttu!”

Yhteistyö Kym­soten ja Evon­doksen välillä on ollut part­nership-tyyp­pistä. Evondos on hakenut asiak­kaita, joille lääk­kee­ja­ko­ro­botti sopii.

“Olen pitänyt yhteis­työmme luon­teesta Evon­doksen kanssa, koska avoin part­nership -yhteistyö uuden asian käyt­töö­no­tossa koetaan yhtei­seksi asiaksi. Olen kan­nus­tanut heitä kirit­tämään meidän orga­ni­saa­tio­tamme. Emme ole ostaneet vain Evondos -lai­tetta, vaan pal­velun koko­nai­suutena. Yhteistyö on avannut orga­ni­saa­tiomme silmiä, asioita voidaan tehdä eri­lai­sella tavalla. Monessa tapauk­sessa tämä on ollut isompi oppi­mis­pro­sessi meidän hen­ki­lö­kun­nalle kuin asiak­kaille”, kertoo Jorma Haapanen.

“Kaiken kaik­kiaan meillä sote-puo­lella on val­lalla loput­toman suun­nit­telun kult­tuuri. Evon­doksen käyt­töö­no­tossa kan­nattaa lähteä roh­keasti liik­keelle, ja sitten tehdä kor­jaavia toi­men­pi­teitä matkan var­rella. Asettaa mie­luummin sel­keitä mitat­tavia tavoit­teita. Kan­nustan kun­ta­puolen toi­mi­joita ennak­ko­luu­lot­to­masti ja roh­keasti kokei­lemaan digi­pal­veluja odot­telun sijaan.”