Rekry

Videokuvaaja

Työpaikkakuvaus

Haussa video­ku­vauksen ammat­ti­lainen Refedolle.

Oletko video­ku­vaukseen eri­kois­tunut hyvän asenteen omaava sisäl­lön­tuo­tannon ammat­ti­lainen, jota kiin­nos­taisi työs­ken­nellä kas­va­vassa video– ja sisäl­tö­mark­ki­noin­ti­toi­mis­tossa? Jos vas­tasit kyllä – onneksi olkoon! Haluamme juuri sinut osaksi rentoa ja kas­vavaa tiimiämme!

Työ­tehtävä pitää sisällään moni­puo­lisen video­si­sällön tuot­ta­mista asiak­kaiden digi­taa­lisiin kanaviin. Kuvaat, leikkaat ja editoit muun muassa lii­ke­toi­mintaan liit­tyviä videoita, teet haas­tat­teluja sekä some-sisältöä.

Kyseessä on kahden kuu­kauden mää­rä­ai­kainen työ, jonka jälkeen on mah­dol­lista työl­listyä vaki­tui­sesti. Meillä pääset tutus­tumaan moni­puo­li­sesti video­tuo­tannon eri osa-alueisiin ja työs­ken­te­lemään itse­näi­sesti osana Refedon kas­vavaa huip­pu­tiimiä. Meillä väli­tetään aidosti toisten kuu­lu­mi­sista ja juh­limme yhdessä niin isoja kuin pie­niäkin saavutuksia.

Näiden asioiden parissa työskentelisit:

Menestyäkseen sinun:

Toi­mis­tomme sijaitsee hyvien kul­ku­yh­teyksien var­rella Hel­singin Haka­nie­messä, mutta meillä voit halu­tessasi työs­ken­nellä myös etänä. Tällä het­kellä työs­kentely tapahtuu pää­asiassa etäyh­teyksin.

Teh­tävään voit hakea lähet­tä­mällä vapaa­muo­toisen hake­muksen sekä refe­renssejä aikai­sem­mista kuvaa­mista videoista. Tehtävä täy­tetään heti sopivan hen­kilön löy­dyttyä, ja työ alkaa mah­dol­li­simman pian.

Mikäli haluat tie­dus­tella lisää, olethan roh­keasti yhtey­dessä: iiro.​aitola@​refedo.​fi

Hae tehtävää