Rakenna työantajamielikuvaa vaikuttavilla videoilla.

Työntekijävideot

Työn­te­ki­jä­video tai rek­ry­toin­ti­video on yksi tehok­kaim­mista kei­noista tavoittaa 
poten­ti­aa­li­simmat työn­ha­kijat ja rakentaa työ­an­ta­ja­mie­li­kuvaa.
Suo­si­tusten avulla on helppo vakuuttaa työn­te­ki­jä­mark­ki­noiden par­haimmat tekijät.

Tehokas videotuotanto

Refedo tarjoaa yri­tyk­sel­lenne tehokkaan video­tuo­tan­to­kon­septin työn­tekijä- ja rek­ry­vi­deoiden teke­miseen. Suun­nit­te­lemme, käsi­kir­joi­tamme, haas­tat­te­lemme ja tuo­tamme videot työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvan ja rek­ry­tointien tueksi, avaimet käteen -pal­veluna, eikä video­tuo­tanto vaadi teiltä muuta kuin osal­lis­tu­misen tunnin mit­taiseen aloituspalaveriin. 

Työntekijävideo pähkinänkuoressa

Saatte rajat­tomaan käyt­töönne hou­kut­te­levan ja tek­ni­sesti kor­kea­laa­tuisen työn­te­ki­jä­videon, joka soveltuu kul­masta riippuen rek­ry­mark­ki­nointiin, työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvan luo­miseen sekä laa­jemmin digi­taa­liseen mark­kinointiin. Video­tuo­tantoon sisältyy täy­si­mit­tainen 1–2 minuutin työn­te­ki­jä­video sekä lisä­pal­veluna lyhyemmät some­ka­naviin sovel­tuvat versiot. 

Me teemme rekrytoinnistanne houkuttelevaa

Rek­ry­vi­deolla työn­tekijä kertoo koke­muk­sestaan yri­tyksen palveluksessa. Haas­tat­te­lu­videon tavoit­teena on tehdä näky­väksi, miksi työn­tekijä on viih­tynyt yri­tyk­sessä ja miksi hän suo­sit­telisi työ­paikkaa myös muille.

Me luomme teille positiivista työnantajamielikuvaa 

Työn­tekijä voi kertoa esi­mer­kiksi ura­ta­ri­nansa sekä esi­tellä yri­tyksen kult­tuuria ja työil­ma­piiriä. 

Edullinen hinta

Val­miiksi rää­tä­löity, toimiva video­tuo­tan­to­kon­sep­timme sekä ammat­ti­tai­toinen tuo­tan­to­tii­mimme mah­dol­lis­tavat työn­te­ki­jä­vi­deoiden sujuvan ja nopean tuo­tannon. Saatte kor­kea­ta­soisen videon vai­vat­to­masti ja kus­tan­nus­te­hok­kaasti käyt­töönne.

Työn­te­ki­jä­video

Työntekijävideot avaimet käteen -periaatteella

Aloituspalaveri

Aloi­tetaan pro­jekti yhtei­sellä aloi­tus­pa­la­ve­rilla. Käydään yhdessä läpi toi­veenne työn­te­ki­jä­vi­deoiden suhteen, aika­tau­lutus sekä muut yleiset asiat.

Videotuotanto

Suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme valmiin videon toivei­denne perus­teella, joka lähe­tetään teille kom­men­toi­ta­vaksi.  

Jakelu

Toi­mi­tamme teille valmiin videon linkin kautta ladat­ta­vaksi ja rajat­tomaan käyttöön.  

Työntekijä- ja rekryvideon hyödyt

Työn­tekijävideon avulla on helppo rakentaa posi­tii­vista työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvaa ja tehdä yri­tyk­sestä työn­ha­ki­joiden sil­missä hou­kut­televa ja kiin­nostava. Video lisää yri­tyksen läpi­nä­ky­vyyttä ja avoi­muutta herättäen kat­so­jissa luottamusta. 

Hyvä työn­te­ki­jä­ko­kemus toimii tehok­kaimpana suo­si­tuksena poten­ti­aa­li­sille työn­ha­ki­joille.   Video­muo­toi­sella rek­ry­vi­deolla on hel­pompi kiin­nittää osaavien teki­jöiden huomio ja herättää tun­teita ja innos­tusta. Video tuo työ­nan­tajan lähemmäs haki­joita ja madaltaa kyn­nystä hakemuksen jät­tä­miseen.   

Tutustu työmme jälkeen!