Anna tyytyväisten työntekijöiden puhua puolestaan.

Työntekijätarina

Työn­te­ki­jä­tarina on loistava työkalu paitsi työ­nan­ta­ja­mielikuvan raken­ta­miseen myös rek­ry­toinnin tueksi. Kir­jal­linen työn­te­ki­jä­tarina luo samais­tu­mis­pintoja, inhi­mil­listää ja tekee yri­tyk­sestä hel­posti lähes­tyt­tä­vämmän.   

Houkuttelevaa sisällöntuotantoa

Refedon avulla luot laa­dukkaat työn­te­ki­jä­ta­rinat nopeasti ja vai­vat­to­masti rek­ry­toin­ti­mark­ki­noinnin tueksi. Suun­nit­te­lemme, haas­tat­te­lemme ja kir­joi­tamme teks­ti­si­sällön, joka puhut­telee koh­de­ryh­miänne ja auttaa teitä saa­vut­tamaan tavoit­teenne rek­ry­toin­nissa. Teidän ei tar­vitse muuta kuin osal­listua aloi­tus­pa­la­veriin, me hoi­damme kaiken muun.   

Työntekijätarina pähkinänkuoressa

Pal­veluun sisältyy rajoit­ta­mat­tomaan käyt­töönne tuo­tettu kir­jal­linen työn­te­ki­jä­tarina, joka soveltuu niin pai­nettuun kuin digi­taa­liseen mark­ki­nointiin.  

Valmis työn­te­ki­jä­tarina on noin 1–2 sivun, eli 250–300 sanan, mit­tainen teksti.  

Video­muo­toiseen työn­te­ki­jä­ta­rinaan ver­rattuna kir­jal­linen muoto mah­dol­listaa kat­ta­vamman, yksi­tyis­koh­tai­semman kuvauksen työntekijäkokemuksista. 

Me autamme houkuttelemaan parhaita osaajia

Kir­jal­linen työn­te­ki­jä­tarina on hou­kut­te­levaan tari­na­muotoon tii­vis­tetty työn­te­ki­jä­ko­kemus. Se voi sisältää esi­mer­kiksi posi­tii­visen ura­ta­rinan, koke­muksia työ­teh­tä­vistä, työ­nan­ta­jasta, työ­paikan kult­tuu­rista ja ilma­pii­ristä. Tavoit­teena on tarjota samais­tu­mis­mah­dol­li­suuksia ja suo­si­tella työ­paikkaa sopi­ville työn­ha­ki­joille.   

Työn­te­ki­jä­tarina kir­jal­li­sessa muodossa

Työntekijätarinat avaimet käteen -periaatteella

Aloituspalaveri

yön­te­ki­jä­ta­rinan tuot­ta­minen aloi­tetaan yhtei­sellä aloi­tus­pa­la­ve­rilla, jossa käydään läpi toi­veenne ja tar­peenne työn­te­ki­jä­re­fe­renssin suhteen. 

Pyy­dämme teiltä haas­ta­tel­tavan työn­te­kijän yhteys­tiedot, minkä jälkeen hoi­damme kaiken muun puolestanne. 

Työntekijän haastattelu ja työntekijäkokemuksen kirjoittaminen 

Suun­nit­te­lemme työnte­ki­jä­ta­rinan pohjan aloi­tus­pa­la­verin perus­teella, kon­tak­toimme työn­te­kijän ja haas­tat­te­lemme häntä sovittuna ajan­kohtana. Haas­tat­telun poh­jalta kir­joi­tamme noin 300 sanaisen työn­te­ki­jä­ta­rinan, jonka lähe­tämme teille kommentoitavaksi. 

Tekstin editointi ja valmis työntekijätarina

Hyväk­sy­tämme tekstin myös haas­ta­tel­ta­valla ja edi­toimme tarinaa tarpeen vaa­tiessa. Lopul­lisen työn­te­ki­jä­ta­rinan toi­mi­tamme teille ladat­tavan linkin kautta. 

Työntekijätarinat herättävät kiinnostusta ja antavat positiivisen kuvan työnantajasta

Kir­jal­liset työn­te­ki­jä­ta­rinat ovat loistava työkalu esi­mer­kiksi rek­ry­toin­ti­mark­ki­nointiin. Niiden avulla voidaan herättää poten­ti­aa­listen työn­ha­ki­joiden kiin­nostus ja madaltaa kyn­nystä jättää työ­ha­kemus yritykselle. 

Oikealle koh­de­ryh­mälle suun­ni­teltu työn­te­ki­jä­tarina tuo työ­an­tajan ja työyh­teisön lähem­mäksi haki­joita ja tarjoaa heille mah­dol­li­suuden samaistua inhi­mil­lisiin ura­ta­ri­noihin ja kuvi­tella itsensä osaksi työyh­teisöä.   
 

Tutustu työmme jälkeen!