< Kaikki referenssit

Tila muuntautui viihtyisäksi pankkikonttoriksi alumiinilasiseinien avulla

Läh­tö­ti­lanne oli haastava: Lovii­sassa oltiin yhdis­tä­mässä kahta pank­ki­kont­toria yhdeksi. Uusi yhdis­tetty konttori remon­toi­taisiin laa­jen­ta­malla tilaa purkaen aluksi kaikki vanha pois.

Ark­ki­tehti oli tehnyt pii­rus­tukset tyhjän tilan muok­kaa­mi­seksi. Tilaan tar­vittiin väli­seiniä, jotka muo­dos­tai­sivat jokai­selle toi­mi­hen­ki­lölle oman loossin.

“Koska toi­mimme pank­kia­lalla, tar­vit­simme sei­nä­rat­kaisuja, jotka suo­jaavat asia­kasta ja asia­kas­ta­paa­mista. Finans­si­ta­va­ra­talona toi­miamme ohjaa pank­ki­sa­laisuus ja vakuu­tus­sa­laisuus”, kertoo Saila Rosas, Länsi-Kymen Osuus­pankin toimitusjohtaja.

Sei­nä­rat­kai­sujen toi­mit­ta­mi­sessa ark­ki­tehti vinkkasi Rosasta kään­tymään HSL Groupin puoleen.

“Jo ensi yhtey­denotto teki minuun vai­ku­tuksen. Puhe­limeen vas­taava henkilö otti asian heti hoi­taakseen. HSL Group oli joustava ja asian­tunteva. Koimme jo alusta, että täl­laisen yhtiön kanssa on hyvä tehdä töitä!”

Kont­torin remon­tilla oli kiire ja sitten vielä koro­na­kriisi puhkesi.

“Olimme huo­lis­samme, miten saamme sel­laiset tila­rat­kaisut, mitkä pal­ve­levat meidän eri­tyis­tar­peita ja yli­päätään val­mis­tuuko tila ajoissa. HSL Grou­pilta tuli rau­hoit­tavaa viestiä, että asiat jär­jes­tyvät. Seinät tulivat sinä päivänä, kun oli sovittu. Työt alkoivat ja jou­tuivat mal­li­kaaasti. Olin aina häm­mäs­tynyt tul­lessani työ­maalle, että asiat olivat edenneet niin jou­tui­sasti”, kertoo Saila Rosas.

Tila­rat­kai­sussa käy­tettiin HSL ALU 92 alu­mii­ni­la­si­seiniä, sekä HSL ELEMENT umpi­seiniä, jotka peh­men­sivät myös desi­belejä. Kont­to­rilla pys­tyttiin seinien avulla jak­sot­tamaan toi­mintoja ja osas­toimaan akus­ti­sesti tiloja.

“Päi­vit­täinen työs­ken­te­lymme on muut­tuvat ver­rattuna entiseen, saimme sei­näk­keiden avulla uusia huo­neita, siis jokai­selle toi­mi­hen­ki­lölle omat tilat. Häi­riöitä ei kuulu seinien läpi. Mikä parasta, sei­näkkeet ovat varsin keveitä ja ovet liik­kuvat peh­meästi”, kehuu Saila Rosas.

Saimme sel­laiset tilat tai oikeastaan paremmat tilat kuin olimme osanneet kuvi­tella. Urakka toteutui todella nopeasti, ehkä jopa nopeammin kuin olimme suun­ni­telleet”, sanoo Saila Rosas ja jatkaa:

“HSL Groupin hen­ki­lö­kunta oli todella sitou­tu­nutta ja ilmi­sel­västi asian­tun­ti­joita omalla alallaan, palvelu oli hurjan sut­jakkaa, eikä tar­vinnut odottaa, että hypy­tetään pai­kasta toiseen ja hen­ki­löltä toi­selle, vaan asiat hoi­tuivat. Tyk­käsin, että saimme asian­tuntija-apua, juuri sel­laista, mitä me tarvittiin.”

Lop­pu­tu­lok­sesta sekä asiakkaat ja hen­ki­lö­kunta ovat antaneet todella hyvää palau­tetta. Tilan ilme on raikas, rat­kaisut ovat hyviä. Tilassa on valoisaa ja avaraa, sillä lasi­sei­näkkeet antavat ilmavuutta.

“Nyt kun meillä on muissa kont­to­reissa remontteja, samoja rat­kaisuja toi­votaan nii­hinkin. Meidän Loviisan kont­to­rille ollaan siis kateel­lisia”, kertoo Saila Rosas, Länsi-Kymen Osuus­pankin toimitusjohtaja.