Houkuttele kohdeyleisöä.

Somemainokset

Lyhyet ja yti­mekkäät some­mai­nokset ovat yksi tehok­kaim­mista kei­noista hou­ku­tella koh­dey­leisöä verkkosivustollesi.

Tehokas videotuotanto

Refedo tarjoaa yri­tyk­sel­lenne tehokkaan video­tuo­tan­to­kon­septin some­mai­nosten teke­miseen. Suun­nit­te­lemme, käsi­kir­joi­tamme  ja toteu­tamme videot kana­va­riip­pu­mat­to­masti mark­ki­noin­tinne tueksi, avaimet käteen -pal­veluna, eikä video­tuo­tanto vaadi teiltä muuta kuin osal­lis­tu­misen tunnin mit­taiseen aloituspalaveriin. 

Somevideo pähkinänkuoressa

Saatte rajat­tomaan käyt­töönne hou­kut­te­levan ja tek­ni­sesti kor­kea­laa­tuisen some­videon, joka soveltuu tar­peesta riippuen laa­jemmin digi­taa­liseen mark­kinointiin, tai tietyn kam­panjan osaksi. 

Me teemme kampanjoistanne näkyviä

Some­video suun­ni­tellaan kam­pan­janne tai digi­taa­lisen mark­ki­noin­tinne tavoite huo­mioiden. Some­mai­noksen tavoit­teena on kertoa lyhyessä ajassa selkeä viesti ja ohjata katsoja haluttuun toimenpiteeseen.

Laadukas lopputulos

Video­tuo­tanto miel­letään tyy­pil­li­sesti hitaaksi ja kal­liiksi pal­ve­luksi, josta joutuu mak­samaan useampia tuhansia euroja. Kokeneen suun­nittelu- ja tuo­tan­to­tiimin ansiosta pys­tymme toteut­tamaan some­mai­nokset nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Some­mainos

Somevideot avaimet käteen -periaatteella

Aloituspalaveri

Aloi­tetaan pro­jekti yhtei­sellä aloi­tus­pa­la­ve­rilla. Käydään yhdessä läpi toi­veenne työn­te­ki­jä­vi­deoiden suhteen, aika­tau­lutus sekä muut yleiset asiat.

Videotuotanto

Suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme valmiin videon toivei­denne perus­teella, joka lähe­tetään teille kom­men­toi­ta­vaksi.  

Jakelu

Toi­mi­tamme teille valmiin videon linkin kautta ladat­ta­vaksi ja rajat­tomaan käyttöön.  

Somemainoksen hyödyt

Rakenna brändiä, lisää myyntiä sekä verk­ko­si­vu­kä­vi­jöiden määrää.

Tutustu työmme jälkeen!