Rekry

Sisältömarkkinoinnin Harjoittelija

Työpaikkakuvaus

Haussa sisäl­tö­mark­ki­noinnin har­joit­telija Refedolle.

Oletko urasi alku­tai­pa­leella, sinulla on sana hal­lussa, visu­aa­lista silmää ja haluat kar­tuttaa työ­ko­ke­mustasi videoiden ja sisäl­tö­mark­ki­noinnin parissa? Jos vas­tasit kyllä – onneksi olkoon! Haluamme juuri sinut osaksi rentoa ja kas­vavaa tii­miämme!

Kyseessä on kolmen - kuuden kuu­kauden pal­kal­linen ja koko­päi­väinen har­joit­te­lu­jakso, jonka jälkeen on mah­dol­lista työl­listyä vaki­tui­sesti. Meillä pääset tutus­tumaan moni­puo­li­sesti mark­ki­noinnin sekä video­tuo­tannon eri teh­täviin ja työs­ken­te­lemään itse­näi­sesti osana Refedon huip­pu­tiimiä. Meillä väli­tetään aidosti toisten kuu­lu­mi­sista ja juh­limme yhdessä niin isoja kuin pie­niäkin saavutuksia.

Näiden asioiden parissa työskentelisit:

Menestyäkseen sinun:

Tehtävä sopii hyvin opin­tojen lop­pu­vai­heessa ole­valle. Har­joit­te­lu­jakson palkka on 1000€/kk ja mah­dol­lisen vaki­nais­ta­misen yhtey­dessä työ­so­pimus neu­vo­tellaan uudestaan. Toi­mis­tomme sijaitsee hyvien kul­ku­yh­teyksien var­rella Hel­singin Sör­näi­sissä, mutta meillä voit halu­tessasi työs­ken­nellä myös etänä. Tällä het­kellä työs­kentely tapahtuu pää­asiassa etäyhteyksin.

Teh­tävään voit hakea sinulle sopi­valla tyy­lillä - meille ei ole väliä onko hake­muksesi Lin­kedIn-pro­fiili, CV ja/​tai hake­mus­kirje, kunhan näytät meille kiin­nos­tuksesi teh­tävää kohtaan. Tehtävä täy­tetään heti sopivan hen­kilön löy­dyttyä, ja työ alkaa mah­dol­li­simman pian. 

Mikäli haluat tie­dus­tella lisää, olethan roh­keasti yhtey­dessä: tuotanto@​refedo.​fi

Hae tehtävää