< Kaikki referenssit

Sähköinen ajopäiväkirja vapauttaa aikaa ja hermoja varsinaisen työn tekemiseen

Aikaa ja rahaa säästyi, kun Postra Oy:n asen­tajat siir­tyivät käyt­tämään ABAX Triplog -säh­köistä ajo­päi­vä­kirjaa. Aikai­sempaan ver­rattuna edistys oli huo­mattava, sillä pape­risen ajo­päi­vä­kirjan täyt­tä­minen useaan kertaan päi­vässä vei turhaa huo­miota Postran kor­jaus­ra­ken­ta­misen ammattilaisilta.

Jaakko Palola työs­ken­telee yrit­täjänä Postra Oy:ssä, mikä pal­velee isän­nöit­si­jöitä ja talo­yh­tiöitä pie­nissä kor­jaus­ra­ken­ta­misen töissä. Vesi­va­hin­ko­pal­velut ja kiin­teis­töissä olevien ongelmien sel­vitys kuu­luvat teh­täviin. Työt ovat moni­puo­lisia, arkisia korjaus- ja asen­nus­töitä, mitä talo­yhtiö kohtaa elin­kaa­rensa aikana. Vaih­te­levat työ­teh­tävät vaa­tivat teki­jältä paljon.

Postra Oy on ollut ABAXin asiak­kaana hel­mi­kuusta 2017. Triplog on asen­nettu vuosina 2017-2020 jo yri­tyksen kah­teen­kym­meneen ajo­neuvoon. Säh­köinen ajo­päi­vä­kirja doku­mentoi auto­maat­ti­sesti kaikki matkat GPS-pai­kan­nus­tek­niikan avulla ja mer­kitsee työ­ajojen kilo­metrit muistiin. 

“Postran toi­min­nassa ABAXin auto­maat­tisen ajo­päi­vä­kirjan tuomat edut koros­tuvat, koska meidän työmme ovat pieniä. Yhden päivän aikana saattaa asen­ta­jalla olla useampia eri pro­jekteja, joihin liittyy tar­vi­ke­han­kintoja ja jät­tei­den­kul­je­tusta. Sääs­tämme työ­aikaa, kun ajo­päi­vä­kirjan manu­aa­linen täyt­tä­minen ei enää kes­keytä asen­ta­jamme työ­päivää”, kertoo Jaakko Palola ja täsmentää:

“Asen­ta­jamme rat­kovat ja toteut­tavat töitä itse­näi­sesti. Pyrimme mah­dol­li­simman hyvään asia­kas­pal­veluun, jolloin asen­ta­jalta vaa­ditaan paljon osaa­mista ja toi­men­pi­teitä kor­jaus­työhön liittyen esi­mer­kiksi tie­dot­ta­misen ja pölyn­hal­linnan osalta. Postra on yri­tyksenä halunnut tehdä kaik­kensa, että huip­puo­saa­jamme saavat kes­kittyä vain var­si­naisiin ja toi­minnan laadun kan­nalta oleel­lisiin työ­teh­tä­viinsä. Auto on kes­keinen työkalu ja ajo­päi­vä­kir­jan­täyttö olen­nainen osa sitä. Oli itsestään selvää, että tar­vit­semme säh­köisen ajopäiväkirjajärjestelmän.”

Abax jär­jes­telmä rat­kaisi osaltaan Postra Oy:n tavoitteen luoda sel­laiset olo­suhteet, että asentaja voi kes­kittyä paremmin yksit­täisiin työ­teh­tä­viinsä työ­päivän aikana ja pitää ajo­päi­vä­kirjaa hel­posti ja lainmukaisesti.

“ABAXin avulla pys­tymme aukot­to­masti näkemään, missä auto on ollut ja miten kauan oltu koh­teessa. Lisäksi yhdellä sil­mäyk­sellä näkee vapaiden asen­tajien sijainnit, jos tulee hälytys johonkin kohteeseen.

Kaiken uuden käyt­töönotto mie­ti­tyttää, mutta ABAX Triplog säh­köinen ajo­päi­vä­kirja osoit­tautui hel­poksi. Ajo­päi­vä­kirja lähtee auto­maat­ti­sesti käyntiin, kun ajo­neuvo starttaa. Nähdään ajetut ajo­reitit, koh­teessa oloaika, pysäh­dykset ja saamme tar­vit­taessa raportteja ajo­käyt­täy­ty­mi­sestä”, kertoo Jaakko Palola.

“ABAXia on helppo suo­si­tella! ABAXin ammat­ti­mainen asian­tunteva ote vakuutti heti yhteistyön alussa. Pal­velun taso on ollut hyvä: pal­velua on saanut nopeasti ja yhteistyö on ollut tiivistä.

Jos yri­tyk­semme ajo­neu­vo­po­li­tiikkaan tulee muu­toksia, ABAX -yhteistyö tulee jat­kumaan muu­tok­sista huo­li­matta”, sanoo Jaakko Palola tyytyväisenä.