Rekry

Videokuvaaja

Työpaikkakuvaus

Haussa video­ku­vauksen ammat­ti­lainen Refedolle! 

Oletko videokuvaukseen erikoistunut hyvän asenteen omaava sisällöntuotannon ammattilainen, jota kiinnostaisi työskennellä kasvavassa videotoimistossa? Jos vastasit kyllä – onneksi olkoon! Haluamme juuri sinut osaksi rentoa ja kasvavaa tiimiämme!

 

Työ­tehtävä pitää sisällään moni­puo­lisen video­si­sällön tuot­ta­mista asiak­kaiden digi­taa­lisiin kanaviin. Suun­nit­telet, kuvaat, leikkaat ja editoit muun muassa lii­ke­toi­mintaan liit­tyviä videoita, teet haas­tat­teluja sekä some-sisältöä.  Meillä pääset tutus­tumaan moni­puo­li­sesti video­tuo­tannon eri osa-alueisiin ja työs­ken­te­lemään itse­näi­sesti osana Refedon kas­vavaa huip­pu­tiimiä. Meillä väli­tetään aidosti toisten kuu­lu­mi­sista ja juh­limme yhdessä niin isoja kuin pie­niäkin saavutuksia.

 

Toi­mis­tomme sijaitsee hyvien kul­ku­yh­teyksien var­rella Hel­singin Sör­näi­sissä, mutta meillä voit halu­tessasi työs­ken­nellä myös etänä. Tällä het­kellä työs­kentely tapahtuu pää­asiassa etäyh­teyksin. Teh­tävään voit hakea lähet­tä­mällä vapaa­muo­toisen hake­muksen sekä refe­renssejä aikai­sem­mista töistäsi alla ole­valla lomak­keella. Mikäli haluat tie­dus­tella lisää, olethan roh­keasti säh­kö­pos­titse yhtey­dessä: iiro.​aitola@​refedo.​fi

Näiden asioiden parissa työskentelisit:

Menestyäkseen sinun tulisi:

Hae tehtävää