Rekry

Freelancer

Työpaikkakuvaus

Hei luovat freelancerit!

Kerro meille itsestäsi mikäli haluaisit työs­ken­nellä kans­samme kuvauksen, edi­toinnin, ani­moinnin tai muun sisäl­lön­tuo­tannon parissa!

Jat­kuvan kasvun myötä tar­vit­semme aika ajoin lisä­käsiä eri­tyyp­pisten tuo­tan­to­jemme parissa. Suun­nit­te­lemme ja tuo­tamme kat­ta­vasti eri­laisia video­tuo­tantoja ympäri Suomea. Oma toi­mis­tomme sijaitsee Hel­sin­gissä ja olisi mah­tavaa tutustua myös muiden kau­punkien tekijöihin.

Huikkaa meille itsestäsi alla ole­valla lomak­keella. Toi­voi­simme että liität mukaan vapaa­muo­toisen esit­telyn itsestäsi, lisä­tietoa hin­noit­te­lusta sekä aikai­sempia työnäytteitä. 

Etsimme osaajia erityisesti:

Hae tehtävää