Rekry

Account Manager

Työpaikkakuvaus

Haussa Account Manager Refedolle.

Hei sinä video­mark­ki­noin­nista kiin­nos­tunut Account Manager tai sel­lai­seksi haluava!

Onko sinulla sana hal­lussa, tavoit­teel­lista asen­netta ja haluat kar­tuttaa työ­ko­ke­musta myynnin ja asia­kastyön parissa, kas­va­vassa video­toi­mis­tossa? Jos vas­tasit kyllä – onneksi olkoon! Haluamme juuri sinut osaksi rentoa ja kas­vavaa tii­miämme!

Kyseessä on vuoden mää­rä­ai­kainen työ­suhde, jonka jälkeen on mah­dol­lista työl­listyä vaki­tui­sesti. Meillä pääset työs­ken­te­lemään moni­puo­li­sesti myynnin, mark­ki­noinnin sekä video­tuo­tannon eri vai­heissa ja työs­ken­te­lemään itse­näi­sesti osana Refedon kas­vavaa huip­pu­tiimiä. Meillä väli­tetään aidosti toisten kuu­lu­mi­sista ja juh­limme yhdessä niin isoja kuin pie­niäkin saavutuksia.

Näiden asioiden parissa työskentelisit:

Sinulta toivomme:

Palkka sijoittuu välille 3000-4000€/kk + bonukset teh­tävään valit­tavan hen­kilön aiem­masta työ­ko­ke­muk­sesta riippuen. Toi­mis­tomme sijaitsee hyvien kul­ku­yh­teyksien var­rella Hel­singin Sör­näi­sissä, mutta meillä voit halu­tessasi työs­ken­nellä myös osittain etänä.

Teh­tävään voit hakea sinulle sopi­valla tyy­lillä - meille ei ole väliä onko hake­muksesi Lin­kedIn-pro­fiili, CV ja/​tai hake­mus­kirje, kunhan näytät meille kiin­nos­tuksesi teh­tävää kohtaan. Tehtävä täy­tetään heti sopivan hen­kilön löy­dyttyä, ja työ alkaa mah­dol­li­simman pian.

Miten haku etenee?

Mikäli haluat tie­dus­tella lisää, olethan roh­keasti yhtey­dessä: rekry@​refedo.​fi tai toi­mi­tus­johtaja Iiro Aitola 050 557 8050 (Katso soit­toajat yläpuolelta).

Hae tehtävää