< Kaikki referenssit

Linnasteel

Raken­ta­minen ei ole aina her­mo­lepoa, mutta yhteistyö Lin­nas­teelin kanssa sujui ongelmitta.

Hevos­har­rastus on nos­teessa, niinpä Cypis Oy:n rat­sas­tus­keskus halusi jär­jestää asiak­kailleen myös paremman maneesin. [1] [2] Cypis -rat­sas­tus­kes­kuk­sella on 60 hevosen talli[3] , jossa on 44 täy­si­hoi­to­paikkaa ja viii­si­toista itse­hoi­to­pi­hat­to­paikkaa. Kesäisin hevoset pää­sevät lai­tu­mille ja maastot ovat mitä mai­nioimmat rat­sastaa, mutta pul­lon­kaulana toi­min­nalle oli vanha rat­sas­tus­halli, joka oli liian pieni ja kylmä.

Lin­nasteel vali­koitui hallin laa­jen­nuksen raken­ta­jaksi useamman joukosta.

“Luotin Lin­nas­teelin tek­niseen osaa­miseen, koska Lin­nas­teelin Timo Kos­kinen oli käynyt teke­mässä vanhan manee­simme raken­nus­tar­kas­tuksen. Se loi luot­ta­musta”, kertoo toi­mi­tus­johtaja Kiti San­tamala, Cypis Oy tal­lilta Pohjois Espoosta.

Vanhan hallin mitat olivat 22 metriä x 44 metriä. Se on manee­siksi pieni, koska hevosten määrä oli kas­vanut vuosien var­rella. Lin­nasteel rakensi hallin rungon, seinät ja kat­toe­le­mentit ark­ki­tehdin piir­rosten mukaan.

“Meidän oli pakko laa­jentaa maneesia, koska hevosia on niin paljon. Lin­nas­teelin avulla saimme tuplattua maneesin alaa. Laa­jen­nettu 80 metriä pitkä läm­pö­eris­tetty halli antaa paljon poten­ti­aalia toi­min­taamme”, sanoo Kiti Santamala.

Raken­ta­misen haas­teena oli toi­min­tojen sovit­ta­minen yhteen: hevos­toi­minnan piti pyöriä koko ajan samaan aikaan raken­ta­misen kanssa.

“Lin­nasteel pystyi orga­ni­soimaan työnsä niin, että hommat hoi­tuivat jous­ta­vasti rin­nakkain. Parasta oli että tieto kulki puolin ja toisin hyvin. Pystyin myös nopeasti infor­moimaan asiakkaitamme.”

Toinen haaste oli raken­nus­luvan myö­häs­ty­minen. Raken­ta­misen aloitus siirtyi lop­pu­kesään, mutta onnis­tuimme silti Lin­nas­teelin kanssa toteut­tamaan projektin.”

Pro­jekti tehtiin osissa käy­tän­nössä niin, että laa­jen­nusosa tehtiin vanhan hallin perään ja väli­seinä pidettiin kiinni. Seinän takana tehtiin laa­jen­nusosaa. Kun se oli valmis, väli­seinä purettiin. Tilaa käy­tettiin sydän­tal­vella hevos­toi­mintaan[4] . Kesän koit­taessa, kun ulko­kenttä oli jälleen hevosten käy­tössä, tehtiin vanhan osan seiniä ja kat­toe­le­menttien vaihtoa.

“Mah­dumme nyt paljon paremmin, lisäksi läm­pö­eristys on lisännyt viih­ty­vyyttä; kesällä halli on viileä ja tal­vella lämmin. Ne ovat kivoja juttuja, koska entinen hal­limme oli tavallaan lato.”

“Ehdot­to­masti suo­sit­telen Lin­nas­teelia raken­nus­pro­jek­teihin. Lin­nas­teelin kaverit ottivat hyvin huo­mioon toi­min­tamme eri­tyi­syyden. Raken­ta­minen sujui hyvin, vaikka hevos­lii­kenne oli koko ajan päällä. Työmaa oli siisti. Koska[5]  meillä käy ainakin 60 asia­kasta päi­vittäin ihmet­te­le­mässä, oli hienoa, että tavarat olivat jär­jes­tyk­sessä ja roskat viety pois. Siitä näkee, että ammat­ti­laiset ovat asialla”, kertoo Kiti San­tamala tyytyväisenä.

“Asiak­kaatkin odot­tivat val­mista ja tämä todella val­mistui ajoissa. Työn jälki oli priimaa ja aika­taulut piti. Ei tullut konflikteja, vaikka 60 hevosta pyöri kes­kellä työmaata.

Maneesin laa­jen­ta­misen myötä kysyntä on lisään­tynyt. Nyt on täysi buukkaus päällä ja meille jopa jono­tetaan!”, kertoo toi­mi­tus­johtaja Kiti San­tamala, Cypis Oy.