Havainnollista tilaa ja rakennettua ympäristöä

Kohdevideot

Havain­nol­lista tilaa ja raken­nettua ympä­ristöä laa­jemmin ja luo­vasti yleisöllesi.

Tehokas videotuotanto

Refedo tarjoaa yri­tyk­sel­lenne tehokkaan video­tuo­tan­to­kon­septin koh­de­vi­deoiden teke­miseen. Suun­nit­te­lemme, käsi­kir­joi­tamme  ja toteu­tamme videot kana­va­riip­pu­mat­to­masti mark­ki­noin­tinne tueksi, avaimet käteen -pal­veluna, eikä video­tuo­tanto vaadi teiltä muuta kuin osal­lis­tu­misen tunnin mit­taiseen aloituspalaveriin. 

Kohdevideo pähkinänkuoressa

Saatte rajat­tomaan käyt­töönne hou­kut­te­levan ja tek­ni­sesti kor­kea­laa­tuisen koh­de­videon, joka soveltuu tar­peesta riippuen laa­jemmin digi­taa­liseen mark­kinointiin, tai tietyn kam­panjan osaksi. 

Me teemme kohteistanne näkyviä

Koh­de­video suun­ni­tellaan kam­pan­janne tai digi­taa­lisen mark­ki­noin­tinne tavoite huo­mioiden. Koh­de­videon tavoit­teena on esi­tellä tilaa tai raken­nettua ympä­ristöä ja ohjata katsoja haluttuun toimenpiteeseen.

Laadukas lopputulos

Video­tuo­tanto miel­letään tyy­pil­li­sesti hitaaksi ja kal­liiksi pal­ve­luksi, josta joutuu mak­samaan useampia tuhansia euroja. Kokeneen suun­nittelu- ja tuo­tan­to­tiimin ansiosta pys­tymme toteut­tamaan koh­de­videot nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Koh­de­video

Kohdevideot avaimet käteen -periaatteella

Aloituspalaveri

Aloi­tetaan pro­jekti yhtei­sellä aloi­tus­pa­la­ve­rilla. Käydään yhdessä läpi toi­veenne työn­te­ki­jä­vi­deoiden suhteen, aika­tau­lutus sekä muut yleiset asiat.

Videotuotanto

Suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme valmiin videon toivei­denne perus­teella, joka lähe­tetään teille kom­men­toi­ta­vaksi.  

Jakelu

Toi­mi­tamme teille valmiin videon linkin kautta ladat­ta­vaksi ja rajat­tomaan käyttöön.  

Kohdevideon hyödyt

Havain­nol­lista tilaa ja raken­nettua ympä­ristöä laa­jemmin ja luo­vasti yleisöllesi.

Tutustu työmme jälkeen!