Hyödynnä tekstisisältöjen voima markkinoinnissa.

Kirjallinen sisältö

Kir­jal­linen artikkeli tai blo­gi­teksti on par­haim­millaan menes­tys­tarina, joka herättää poten­ti­aa­li­sessa asiak­kaassa luot­ta­musta ja vai­kuttaa siten posi­tii­vi­sesti osto­pää­tökseen. Hyö­dynnä artik­ke­leita sisäl­tö­mark­ki­noin­nissasi ja tarjoa asiak­kaille sekä työn­ha­ki­joille tärkeää informaatiota.

Vaikuttavaa sisältömarkkinointia

Refedo tarjoaa yri­tyk­sille vai­vat­toman ja tehokkaan tavan kir­jal­listen sisäl­töjen tuot­ta­miseen. Suun­nit­te­lemme, haas­tat­te­lemme ja kir­joi­tamme puo­les­tanne laa­dukkaat sisällöt eri­laisiin mark­ki­noinnin tar­peisiin. Teidän tar­vitsee ainoastaan osal­listua aloi­tus­pa­la­veriin ja antaa haas­ta­tel­tavien yhteys­tiedot, me hoi­damme kaiken muun puoles­tanne.   

Kirjalliset sisällöt pähkinänkuoressa

Saatte rajoit­ta­mat­tomaan käyt­töönne laa­dukkaan kir­jal­lisen artik­kelin, joka soveltuu sekä digi­taa­liseen mark­ki­nointiin esi­mer­kiksi yri­tyksen verk­ko­si­vuille että pai­net­tuihin mark­ki­noin­ti­ma­te­riaaleihin.   

Kir­jal­linen sisältö voi toimia tukevana muotona videoiden yhtey­dessä ja näin mah­dol­listaa kat­ta­vamman ja yksi­tyis­koh­tai­semman kuvauksen aiheesta.   

Me tarinallistamme asiakaskokemuksenne, henkilöstönne, tuotteenne ja palvelunne 

Kir­jal­li­sessa asia­kas­ta­ri­nassa kuvataan tyy­ty­väisen yhteis­työ­kump­panin tai asiakkaan aitoja koke­muksia tuot­teesta, pal­ve­lusta tai yhteis­työstä. Refe­rens­si­ta­ri­nassa esi­tellään rat­kaisu, jonka yritys on tar­jonnut asiak­kaansa ongelmaan, sekä sen tuomia hyötyjä. Refe­renssi on aina puo­lu­eeton, uskottava ja hel­posti samais­tuttava tarina, joka tarjoaa koh­de­ryh­mälleen rele­vanttia tietoa osto­pää­töksen tueksi. 

Ketterä konsepti

Me olemme tehneet kir­jal­lisen sisällön tuot­ta­misen sinulle mah­dol­li­simman hel­poksi. Val­miiksi rää­tä­löidyn sisäl­tö­kon­septin ja ammat­ti­tai­toisen sisäl­lön­tuo­tan­to­tiimin ansiosta haas­tat­te­lemme ja kir­joi­tamme tekstit puo­lestanne nopeasti ja kus­tan­nus­te­hok­kaasti. Lop­pu­tu­loksena on mie­len­kiin­toinen, erottuva ja inhi­mil­linen tarina, joka tuottaa tulosta. 

Kir­jal­liset sisällöt

Kirjalliset sisällöt avaimet käteen -periaatteella

Aloituspalaveri

Kir­jal­lisen asia­kas­ta­rinan tuot­ta­minen vie aikaanne vain yhden tunnin aloi­tus­pa­la­verin verran. Pala­ve­rissa käymme läpi toi­veenne refe­rens­si­ta­rinan suhteen. Tar­vitsemme teiltä haas­ta­tel­tavan yhteys­tiedot, minkä jälkeen hoi­damme kaiken muun.

Asiakkaan haastattelu ja asiakastarinan kirjoittaminen

Kon­tak­toimme tyy­ty­väisen asiak­kaanne ja haas­tat­te­lemme häntä sovittuna ajan­kohtana. Haas­tat­telun poh­jalta kir­joitamme noin 300 sanaisen asia­kas­ta­rinan, jonka lähe­tämme teille kom­men­toi­ta­vaksi.   

Tekstin editointi ja valmis asiakastarina 

Hyväk­sy­tämme tekstin aina myös teidän asiak­kaal­lanne ja edi­toimme tarinan lopul­liseen muo­toonsa. Toi­mi­tamme valmiin asia­kas­ta­rinan teille ladat­tavan linkin kautta.   

Kirjalliset tarinat markkinoinnin työkaluina

Kir­jal­liset tarinat toimivat tehok­kaina mark­ki­noinnin väli­neinä, joilla voidaan vah­vistaa yri­tyksen asian­tun­ti­juus­kuvaa ja herättää luot­ta­musta asiak­kaissa. Hyvä teks­ti­si­sältö madaltaa kyn­nystä ostaa yri­tyksen pal­ve­luita.   
 
Kir­jal­liset tarinat toi­mivat muo­tonsa puo­lesta erinomai­sesti pai­ne­tuissa mate­ri­aa­leissa, joita voi hyö­dyntää esi­mer­kiksi mes­suilla ja muissa face-to-face -tapaa­mi­sissa. Pai­netun mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aalin lisäksi kir­jal­li­silla tari­noilla saa hel­posti uutta, hou­kut­te­levaa sisältöä myös yri­tyksen verkkosi­vuille, uutis­kir­jeisiin ja muuhun digi­taa­liseen markkinointiin. 

Tutustu työmme jälkeen!