< Kaikki referenssit

Joustava Leijonan GORE-TEX -puku pitää sähköverkkoasentajan tyytyväisenä säässä kuin säässä

“Säh­kö­verk­koa­sen­tajat tekevät töitä vaa­ti­vissa olo­suh­teissa kii­peillen tolpan nokkaan. Siellä ilmassa yri­tetään sutata ilma­joh­to­verkkoa kasaan. Mukana on taljaa ja vyöt, jotka pai­navat. Asen­tajan parasta aja­tellen, onhan se hyvä, jos olo ei ole kuin rau­ta­kan­gella, vaan päällä on jous­tavat Lei­jonan GORE-TEX -työ­vaatteet”, kertoo Mikko Outinen, säh­kö­verk­koa­sentaja, Elvera Oy.

Työ­vaatteen tulee suojata käyt­tä­jäänsä sateelta, kyl­mältä ja tuu­lelta koko työ­vuoron ajan. Hen­git­tävät Leijona GORE-TEX -vaatteet on suun­ni­teltu tar­joamaan käyt­tä­jälleen tek­ni­sesti kor­kea­laa­tuista, kes­tävää ja eri­lai­sissa sää­olo­suh­teissa toi­mivaa suojaa, koko pitkän elin­kaa­rensa ajan. Leijona val­mistaa uuden­laisia työ- ja suo­ja­vaat­teita, jossa suun­nit­telun kes­kiössä on paras ja opti­maa­lisin veden­pi­tävyys, hen­git­tävyys ja tuulenpitävyys.

Mikko Outinen testaa Lei­jonan palo­suo­jattua GORE-TEX -pukua käy­tän­nössä Elveran säh­kö­verk­ko­työ­mailla. Jake­lu­verk­koa­lu­eella tehdään pää­sään­töi­sesti töitä ulkona.

“Hyvät vermeet aut­tavat säällä kuin säällä. Se, että ei kastu heti alkuunsa, eikä tuuli tui­verra läpi, ede­sauttaa asen­tajan hyvin­vointia. Muu­taman viikon koke­muk­sella voin jo sanoa, että tuuli ei häi­ritse, mutta silti puku hengittää.”

Kak­si­ker­rok­sisen GORE-TEX -kalvon ansiosta työ­vaate hen­gittää ja pysyy kuivana koko päivän ran­kal­lakin sateella. Lisäksi Leijona GORE-TEX -työ­vaate kuivuu nopeammin ver­rattuna perin­teisiin palo­suo­jat­tuihin mate­ri­aa­leihin. Mikäli vaate jou­dutaan likai­suuden takia työ­päivän päät­teeksi pesemään, nopean kui­vu­mi­sai­kansa ansiosta se on käy­tet­tä­vissä heti seu­raavana työpäivänä.

“Luonnon hel­massa tou­hu­neena suo­sit­telen Lei­jonan asua. Jos halutaan, että asen­tajat pysyvät ter­veinä, GORE-TEX on hyvä vaih­toehto. Ikävää, jos kas­tu­misen vuoksi joutuu sai­ras­lo­malle. Lei­jonan puku on asen­ta­jays­tä­väl­linen, koska ei lisäksi tar­vitse pukea sadeasua päälle”, sanoo Mikko Outinen.

Kangas on palo­suo­jattu ja kestävä. Taval­linen palo­suo­jattu kangas saattaa olla jäykkä, mutta Lei­jonan GORE-TEX on ainut­laa­tuisen raken­teensa vuoksi joustava.

“Ver­rattuna vanhaan jäykkään asuun, tämä on notkea ja hyvä pitää päällä. Mikä parasta, jos kesällä on tullut massaa vyö­tä­rölle, ei sekään haittaa, Lei­jonan puku antaa myöten”, Mikko Outinen vel­muilee ja jatkaa:

“Sisä­ker­ras­tolla voi säätää lämpöä kelin mukaan. On käte­vämpää mennä säh­kö­ase­malle tai rata-alu­eelle yhdellä samalla asulla, kuin jos olisi käy­tössä vii­si­toista eri sarjaa asua, joita lai­tetaan päälle ja siir­rellään pai­kasta A paikkaan B.

Ei voi muuta kuin sanoa, että jos vaih­toehtona on täysi haar­nis­ka­mainen tal­vi­työasu tai Lei­jonan notkea asu, valitsen jälkimmäisen!”