Esittele tuote pintaa syvemmältä.

Esittelyvideot

Esittele tuo­tetta, pal­velua tai rat­kaisua pintaa syvem­mältä sel­keällä ja visu­aa­li­sesti hou­kut­te­le­valla tavalla.

Tehokas videotuotanto

Refedo tarjoaa yri­tyk­sel­lenne tehokkaan video­tuo­tan­to­kon­septin esit­te­ly­vi­deoiden teke­miseen. Suun­nit­te­lemme, käsi­kir­joi­tamme  ja toteu­tamme videot kana­va­riip­pu­mat­to­masti mark­ki­noin­tinne tueksi, avaimet käteen -pal­veluna, eikä video­tuo­tanto vaadi teiltä muuta kuin osal­lis­tu­misen tunnin mit­taiseen aloituspalaveriin. 

Esittelyvideo pähkinänkuoressa

Saatte rajat­tomaan käyt­töönne hou­kut­te­levan ja tek­ni­sesti kor­kea­laa­tuisen esit­te­ly­videon, joka soveltuu tar­peesta riippuen laa­jemmin digi­taa­liseen mark­kinointiin, tai tietyn kam­panjan osaksi. 

Me teemme tuotteistanne ja palveluistanne kiinnostavia

Esit­te­ly­video suun­ni­tellaan kam­pan­janne tai digi­taa­lisen mark­ki­noin­tinne tavoite huo­mioiden. Esit­te­ly­videon tavoit­teena on esi­tellä tuo­tetta, pal­velua tai rat­kaisua pintaa syvem­mältä sel­keällä ja visu­aa­li­sesti hou­kut­te­le­valla tavalla.

Laadukas lopputulos

Video­tuo­tanto miel­letään tyy­pil­li­sesti hitaaksi ja kal­liiksi pal­ve­luksi, josta joutuu mak­samaan useampia tuhansia euroja. Kokeneen suun­nittelu- ja tuo­tan­to­tiimin ansiosta pys­tymme toteut­tamaan esit­te­ly­videot nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Esit­te­ly­video

Esittelyvideot avaimet käteen -periaatteella

Aloituspalaveri

Aloi­tetaan pro­jekti yhtei­sellä aloi­tus­pa­la­ve­rilla. Käydään yhdessä läpi toi­veenne työn­te­ki­jä­vi­deoiden suhteen, aika­tau­lutus sekä muut yleiset asiat.

Videotuotanto

Suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme valmiin videon toivei­denne perus­teella, joka lähe­tetään teille kom­men­toi­ta­vaksi.  

Jakelu

Toi­mi­tamme teille valmiin videon linkin kautta ladat­ta­vaksi ja rajat­tomaan käyttöön.  

Esittelyvideon hyödyt

Esittele tuo­tetta, pal­velua tai rat­kaisua  visu­aa­li­sesti hou­kut­te­le­valla tavalla.

Tutustu työmme jälkeen!