Rastor-instituutti kehittää työnantajamielikuvaa pitkäjänteisesti persoonallisen videotuotannon avulla

EB-videot | Työnantajamielikuva

Työ­nan­ta­jabrändin vah­vis­ta­mi­seksi Rastor-ins­ti­tuutin tar­peisiin suun­ni­teltiin ja toteu­tettiin kolme mie­len­kiin­toista videota, jotka esit­te­levät kat­so­jalle ura­polkuja sekä diver­si­teettiä orga­ni­saation sisällä. Per­soo­nal­linen lop­pu­tulos saatiin aikaan osal­lis­ta­malla video­tuo­tantoon yri­tyksen työn­te­kijät, joille kuvaus­päivät jäivät mieleen posi­tii­visena koke­muksena. Vai­kut­ta­valla video­kam­pan­jalla saa­vu­tettiin ase­tetut tavoitteet, mistä ker­tovat hyvät tulokset sekä hen­ki­lös­töltä saatu posi­tii­vinen palaute.

 

 

Asiakaskertomus

Valtakunnallista työelämän uudistumista tavoitteleva Rastor-instituutti auttaa yritys- ja henkilöasiakkaita valmennuksellisilla kasvuohjelmilla, ura- ja rekrytointipalveluilla sekä koulutuksilla. Yrityksen toiminnan perustana on asiakaslupaus tunnistettavasta muutoksesta; palvelut muuttavat tunnistettavasti niin siihen osallistuvaa yksilöä kuin hänen työyhteisöäänkin. Rastor-instituutilla on kunnioitettava 160 vuoden kokemus työelämän uudistamisesta ympäri Suomen. Vahvasta valtakunnallisesta toiminnastaan huolimatta yritys on monelle työnhakijalle vielä varsin tuntematon, minkä vuoksi Rastor-instituutti päätti investoida pitkäjänteiseen työnantajamielikuvan kehittämiseen vaikuttavan videotuotannon avulla.

Rastor-ins­ti­tuu­tilla on jo 150 työn­te­kijää Espoossa, Turussa, Tam­pe­reella, Kuo­piossa sekä Oulussa. Tavoit­teemme on olla Suomen halutuin val­ta­kun­nal­li­sesti pai­kal­linen työ­elämän uudistaja, mutta aiemmin emme ole onnis­tuneet vies­timään työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­sista tar­peeksi hyvin ulospäin. Yhteis­työssä Refedon kanssa teimme uudet työ­nan­ta­jabrän­di­videot, joiden avulla pys­tyimme vies­timään ulko­puo­li­sille mah­dol­li­simman aidosti siitä, min­kä­laista meillä on olla töissä”, kertoo Rastor-ins­ti­tuutin sisäl­lön­tuottaja Nina Jauhiainen.

Alkuskenaario

Yhdessä inspiroivista ideoista vaikuttavaan lopputulokseen

Rastor-ins­ti­tuutin ja Refedon yhteistyö sai alkunsa jo syk­syllä 2021 yri­tys­val­men­nusta esit­te­levän videon mer­keissä, joten työ­nan­ta­jabrän­di­vi­deoita oli helppo lähteä suun­nit­te­lemaan tutuksi tulleen kon­septin poh­jalta. Ideoita yhteis­työssä jalos­ta­malla videoiden tee­maksi vali­koitui ura­polut, osaa­misen kehit­tä­minen sekä diver­si­teetti, minkä ansiosta myös työn­te­ki­jöitä pys­tyttiin luon­nol­li­sella tavalla osal­lis­tamaan videotuotantoon.

Olemme aiemmin tehneet yhden video­tuo­tannon Refedon kanssa, joten uusien tar­peiden myötä oli luon­nol­lista jatkaa jo hyvin suju­nutta yhteis­työtä. Uutta videota varten meillä oli val­miina jo ideoita sekä brief, joita spar­rai­limme Refedon kanssa. Yhteisten, idea­rik­kaiden kes­kus­te­lujen poh­jalta saimme heiltä valmiin käsi­kir­joi­tuksen sekä tuo­tannon. Olemme alusta asti puhuneet samaa kieltä Refedon kanssa - heidän kanssaan video­tuo­tanto on modernia, jous­tavaa ja nopeaa”, Nina kertoo.

Ammattitaitoinen ja rento kuvaustiimi takaa onnistuneen videotuotannon

Rastor-ins­ti­tuu­tille suun­ni­teltiin ja toteu­tettiin kolme per­soo­nal­lista videota, jotka kes­kit­tyvät kuvaamaan eri­laisia työ­teh­täviä sekä työyh­teisön diver­si­teettiä. Video­tuo­tantoon osal­listui työn­te­ki­jöitä eri­lai­silla roo­leilla, mikä tekee koko­nai­suu­desta vai­kut­tavan. Kuvaus­päivien yhtey­dessä hen­ki­lös­töstä otettiin myös mukava määrä eri­laisia valo­kuvia, jotka nyt täh­dit­tävät yri­tyksen uudis­tu­nutta Int­ra­nettiä. Rastor-ins­ti­tuu­tille Refedon ammat­ti­laisten nap­paamat still-kuvat olivat näppärä lisä­palvelu video­tuo­tannon lomassa.

Mie­les­tämme videot ovat ehdot­to­masti paras tapa tuoda esille eri­laisia per­soonia, sillä niissä työn­te­kijät saavat mah­dol­li­suuden itse kertoa omista koke­muk­sistaan. Refedon kanssa saimme aikaan kolme upeaa ja eri­laista videota, jotka tutus­tut­tavat kat­sojan Rastor-ins­ti­tuutin työyh­teisöön, joh­ta­juuteen sekä uusien työn­te­ki­jöiden pereh­dy­tykseen. Osal­lis­ta­malla hen­ki­löstöä videoiden tekoon kan­nus­timme heitä roh­keuteen omien arvo­jemme mukai­sesti ja ilok­semme kaksi päivää kes­täneet kuvaukset saivat työn­te­ki­jöil­tämme paljon posi­tii­vista palau­tetta. Refedon kuvaus­tiimi oli kan­nustava ja sai koko porukan ren­tou­tumaan, minkä lisäksi videoista välittyi erin­omai­sesti työyh­tei­sömme hyvä fiilis ja upeat työ­tilat”, Nina lisää.

Tulokset

Oikeat jakelukanavat tukevat videokampanjan onnistumista

Päästäkseen täyteen potentiaalinsa videot tarvitsevat tuekseen kohderyhmän mukaan valitut jakelukanavat. Työnantajabrändivideoissa Rastor-instituutti on pystynyt hyödyntämään jakelukanavia monipuolisesti, sillä sisäisen viestinnän lisäksi videot ovat nähtävissä myös sosiaalisen median kanavissa, verkkosivuilla sekä maksetussa mainonnassa. Erinomaisten tulosten lisäksi onnistuneesta kampanjasta omaa tarinaansa kertoo positiiviset palautteet organisaation sisältä.

Valtakunnallisen maksetun mainonnan lisäksi videot ovat levinneet paljon myös orgaanisesti. Datan puolesta videot ovat suoriutuneet hyvin, mikä kertoo siitä, että ihmiset pitävät niitä viihdyttävinä. Olemme saaneet myös sisäisesti paljon hyvää palautetta, eli kampanja on onnistunut. Voin ehdottomasti suositella Refedoa myös muille luotettavan, laadukkaan ja aidon palvelun ansiosta. Heillä on älyttömän hyviä tyyppejä töissä ja koko projekti jäi henkilöstölle positiivisena kokemuksena mieleen”, Nina tiivistää.