Konseptoitu videosarja vahvisti 30-vuotiaan Molok Oy:n brändiä ympäri maailmaa

Animaatiovideot | Mainosvideot

Molok ja Refedo loivat yhdessä video­sarjan, joka auttoi koti­maista yri­tystä vah­vis­tamaan brän­diään kan­sain­vä­li­sesti. Yhteensä kol­me­toista videota käsittävä sarja toteu­tettiin jous­ta­vasti vas­taamaan pk-yri­tyksen tar­peita. Lop­pu­tu­loksena syntyi uniikki video­ko­ko­naisuus, joka on osoit­tau­tunut tär­keäksi ja raik­kaaksi ele­men­tiksi Molok Oy:n viestinnässä.

Asiakaskertomus

Kotimainen jätejärjestelmiä ja -säiliöitä valmistava Molok on edesauttanut kierrätystä ja tehokasta jätehuoltoa jo yli 30 vuoden ajan. Menestystarina sai alkunsa yrittäjä Veikko Sallin ideasta kehittää osittain maan alle upotettava jätesäiliö, minkä avulla jätteet säilyvät viileässä ja ympäristö pysyy siistinä.

“30-vuo­tiaan Molok Oy:n tavoite on säi­lynyt ennallaan - kan­nus­tamme ihmisiä kier­rät­tämään hygiee­ni­sillä ja ympä­ris­töönsä sulau­tu­villa jäte­säi­liöillä. Molok-syvä­ke­räy­sastiat luovat siis­teyttä ympä­ristöön ja mah­dol­lis­tavat jät­teiden tehokkaan lajit­telun koti­ta­louksien välit­tö­mässä lähei­syy­dessä. Jäte­jär­jes­tel­mämme tuo­tetaan Suo­messa Nokialla”, kertoo mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä­pääl­likkö Marianne Kuusisto.

Alkuskenaario

Videot kan­sain­vä­liseen levitykseen

Tänä päivänä Molok on vah­vasti kan­sain­vä­linen toimija, jolla on vientiä yli 40 maahan. Pan­demia-ajan kes­kellä Molok ja Refedo ideoivat nerokkaan rat­kaisun juh­listaa 30-vuo­tista tai­pa­letta video­sarjan muo­dossa. Samalla lyhyt­videot havaittiin näp­pä­räksi rat­kai­suksi myös yhtiön kan­sain­vä­liseen viestintään.

“Yhteis­työssä Refedon kanssa syntyi “Molok 30 vuotta” -video­sarja, minkä ohella toteu­timme asen­nus­videon, mes­su­vi­deoita sekä eril­lisen sarjan Molok­Domino-jäte­säiliön eduista. Uudet videot ovat kan­sain­vä­li­sessä levi­tyk­sessä, joten olemme tehneet niistä eri­laisia kie­li­ver­sioita koh­de­maiden tar­peiden mukai­sesti”, lisää tapah­tu­ma­koor­di­naat­torina työs­ken­televä Anne Huhtala.

Moni­käyt­töiset lyhyt­videot ovat tehokas tapa lisätä brändin tunnettuutta

Moni­käyt­töisten lyhyt­vi­deoiden avulla Molok halusi lisätä asiak­kaiden tietoa tuot­teista sekä vah­vistaa brändiä juh­la­vuoden aikana. Video­sar­joissa korostuu ennen kaikkea yri­tyksen arvot vah­vuudet, kuten Molok syvä­ke­räy­sastian alku­pe­räisyys, koti­mainen laatu sekä ekologisuus. 

“Video­sarjat ovat olleet vir­kis­täviä ja ne ovat osoit­tau­tuneet tär­keiksi ele­men­teiksi yhtiömme vies­tin­nässä. Olemme näyt­täneet lyhyt­vi­deoita esi­mer­kiksi asia­kas­ta­paa­mi­sissa sekä kotimaan myyn­ti­ko­kouk­sissa. Koemme eri­tyi­sesti teks­ti­tetyt teks­ti­gra­fii­koilla toteu­tetut videot hyvin moni­käyt­töi­siksi, sillä tar­vit­taessa voimme käyttää niitä myös ilman ääntä eri­lai­sissa tilai­suuk­sissa, kuten mes­suilla. Olemme tyy­ty­väisiä kaikkiin uusiin videoihin ja ne ovat keränneet myös ylei­söltä ainoastaan posi­tii­vista palau­tetta”, Anne kuvailee.

Tulokset

Ketterät toimintamallit kantavat asiakaslähtöiseen lopputulokseen

Molok Oy:n videosarjat suunniteltiin ja toteutettiin kansainvälisen organisaation erityistarpeet huomioiden. Esimerkiksi “Molok 30 vuotta” -videosarja koostui kolmestatoista erilaisesta lyhytvideosta, jotka yhdessä muodostavat näyttävän kokonaisuuden. Ketterillä toimintamalleilla mahdollistetaan yksilöllinen lopputulos laadusta tinkimättä.

“Pk-yrityksenä koemme, että Refedon joustava ja ketterä videotuotanto on vastannut tarpeisiimme erinomaisesti. Videot suunniteltiin asiakaslähtöisesti siten, että lopputulos on katsojan näkökulmasta mahdollisimman selkeä. Ammattitaitoinen ja idearikas tuotantotiimi sai poimittua materiaalista olennaisimmat kohdat, minkä lisäksi myös visuaalinen toteutus oli viimeisen päälle mietitty. Videoissamme esiintyy malleja erilaisista etnisistä taustoista, mikä istuu hyvin kansainväliseen brändiimme”, Marianne kiittelee.

Molok Oy:n lupaavasti käynnistynyt, raikas videoviestintä tulee saamaan jatkoa myös tulevaisuudessa. Suunnitteilla on jo niin lyhytvideoita messukäyttöön kuin myös työturvallisuuteen liittyviä opastusvideoita.

“Molok 30 vuotta” -video­sarja val­mistui nopealla aika­tau­lulla sekä erin­omai­sella hinta-laa­tusuh­teella. Moni­vai­heisen pro­jektin aikana olimme koko ajan hyvin perillä videoiden edis­ty­mi­sestä, minkä lisäksi mah­dol­liset virheet kor­jattiin pikim­miten. Matkan var­rella on jo herännyt uusia video­tar­peita, joita läh­demme mie­lel­lämme suun­nit­te­lemaan yhteis­työssä Refedon kanssa”, kertoo Marianne.