Kiipulalle videot ovat osa ammattiopiston modernia viestintästrategiaa

Mainosvideot | Opiskelijavideot

Monia­lainen Kiipula

Erityisesti koulutus- ja kuntoutuskeskuksena tunnettu Kiipula voi yllättää monipuolisuudellaan, sillä kokonaisuuteen kuuluu myös kaupallinen opetuspuutarha, majoituspalvelut sekä kattavat kokous- ja tilapalvelut. Yhdenvertaisesta ja esteettömästä yhteiskunnasta unelmoivan Kiipula-säätiön kolmivuotisstrategiaan kuuluu toiminnan tunnettuuden lisääminen aktiivisella viestinnällä. Osana tätä strategiaa toteutettiin ammattiopiston persoonalliset esittelyvideot, joissa opiskelijoiden omakohtaiset kokemukset puhuvat puolestaan.

Kiipula on varsin moni­puo­linen toimija, mutta amma­til­linen eri­tyi­sop­pi­laitos on ehdot­to­masti meidän toi­min­tamme näkyvin osa. Viime vuosina meillä on ollut suuri tarve tuottaa toi­min­taamme aidolla tavalla kuvaavia videoita, joita voi­simme jakaa eri­lai­sissa kana­vissa mah­dol­li­simman moni­puo­li­sesti. Tähän tar­peeseen löy­simme rat­kaisun Refedon video­tuo­tan­to­pal­ve­luista”, kertoo Kii­pulan mark­ki­nointi- ja vies­tin­tä­pääl­likkö Ulla Harju.

 

Nuoret hakijat tavoitetaan tehokkaasti videon keinoin

Keväällä 2021 Kii­pulan tarve kas­vattaa vaa­tivan eri­tyisen tuen amma­til­lisen kou­lu­tuksen näky­vyyttä ja haki­ja­määrää rea­li­soitui. Koska ammat­tio­piston koh­de­ryhmää ovat pää­asiassa perus­kou­lusta val­mis­tuvat nuoret, läh­dettiin rat­kaisua ongelmaan hakemaan laa­duk­kaalla video­tuo­tan­nolla yhteis­työssä Refedon kanssa. Video­tuo­tanto pol­kaistiin käyntiin vauh­dik­kaasti jo samana kesänä tulevaa yhteis­hakua sil­mällä pitäen.

“Yhteis­työssä Refedon kanssa pää­timme toteuttaa ammat­tio­pis­tolle kou­lu­tusa­la­koh­taisia esit­te­ly­vi­deoita. Läh­dimme alun perin liik­keelle kuuden videon sar­jasta, mutta myö­hemmin teimme vas­taavia videoita peräti seit­semän lisää. Video­tuo­tan­nolla halusimme nime­nomaan tuoda esille eri­laisia kou­lu­tusaloja, hou­ku­tella haki­joita ja lisätä ihmisten tie­toi­suutta meidän toi­min­nasta”, Ulla kuvailee.

Räätälöity videotuotanto on persoonallinen

Yhteistyö Refedon kanssa lähti jouhevasti liikkeelle ja saimme heiltä hyviä ideoita siihen, miten konseptia voitaisiin räätälöidä juuri meidän näköiseksi. Kumppanina Refedo on ollut joustava - vaikka matkan varrella koulutusaloihin on tullut muutoksia ja videoilla esiintyvät henkilöt ovat vaihtuneet, olemme saaneet pidettyä kiinni yhteisistä aikatauluista”, Ulla kiittelee.

Videoiden avulla Kiipula on markkinoinut ammattiopistoa potentiaalisten opiskelijoiden lisäksi myös huoltajille, peruskoulujen opoille sekä kunnan palveluille. Videoista saatava hyöty on maksimoitu jakamalla videoita erilaisiin kanaviin, ja Kiipulalla videot ovat löytäneet tiensä verkkosivuille, etäesittelypäiville sekä yhteishakumarkkinointikampanjoihin.

“Refedon kanssa yhteis­työssä tuo­tetut videot ovat vii­meis­teltyjä ja he ovat tehneet kor­jauksia meidän tar­peiden mukai­sesti. Videot ovat moderni mark­ki­noin­ti­keino ja eri­tyisen hyvä tapa tavoittaa nuoria, jotka ovat meidän koh­de­ryh­määmme. Videot ovat tuoneet Kii­pulan ammat­tio­pis­tolle lisää haki­joita ja kun uusia tar­peita tulee, jat­kamme ilman muuta yhteis­työtä Refedon kanssa”, toteaa Ulla.